Publikuar më: 10/10/2023

VENDIM Nr. 549, datë 28.9.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “PROJEKT I PARKUT UJOR TUSHEMISHT – DRILON, BASHKIA POGRADEC”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Projekt i Parkut Ujor Tushemisht – Drilon, Bashkia Pogradec”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Pogradec.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, “arë” dhe “ledh”, me një vlerë të përgjithshme prej 5 233 990 (pesë milionë e dyqind e tridhjetë e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 5 233 990 (pesë milionë e dyqind e tridhjetë e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) lekësh, përballohet nga buxheti i shtetit, llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Bashkia Pogradec.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
 8. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Pogradec.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Pogradec për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Pogradec për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Pogradec, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Korçë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

LISTA E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE E TË CILËVE SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “PROJEKT I PARKUT UJOR TUSHEMISHT – DRILON”, BASHKIA POGRADEC

NR. P R O N A R I TË DHËNAT KADASTRALE  (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) V L E R Ë S I M E T  P Ë R  S H P R O N Ë S I M S H Ë N I M E                                                                                                                             (Kufizime hipotekore, barrë mbi pasurinë etj.)
ARË TRUALL PA FRUTË (LIVADH, KULLOTA) VLERA  TOTALE  (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose qyteti Z. Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale Arë  (m2) Truall  (m2) Volumi Faqe Sipërfaqa (m2) Çmimi  (lekë/m2) Vlera    (lekë) Sipërfaqa (m2) Çmimi   (lekë/m2) Vlera    (lekë) Sipërfaqa (m2) Çmimi   (lekë/m2) Vlera    (lekë)
1 ALBERT  NEKI CAKE Gurras 1903 51/54 arë 427     1 126 427 192 81984             81984 Konfirmuar nga ASHK-ja
2 NEKI DILAVER CAKE Gurras 1903 51/55 arë 1450     1 127 1450 192 278400             278400 Konfirmuar nga ASHK-ja
3 MIHAL BEXHET CAKE Gurras 1903 51/56 arë 823     1 162 192 192 36864             36864 Konfirmuar nga ASHK-ja
4  AVDULLA VAIT CAKE Gurras 1903 51/78 arë 2240     9 69 157 192 30144             30144 Konfirmuar nga ASHK-ja
ISMETE RAMADAN CAKE                
ERIN AVDULLA CAKE                
EDUART AVDULLA CAKE                
5 EDUART ZOTO Gurras 1903 49/2/1 arë 1460     3 36 283 192 54336             54336 Konfirmuar nga ASHK-ja
6 SEFEDIN ISTREF HOXHA Gurras 1903 49/2/2 arë 972     1 232 211 192 40512             40512 Konfirmuar nga ASHK-ja
7 TUFE QAMIL BEQIRI Gurras 1903 49/2/3 arë 1540     4 144 347 192 66624             66624 Konfirmuar nga ASHK-ja
8 ÇELNIK KADRI BEGA Gurras 1903 49/2/53 arë 1197     9 1163 271 192 52032             52032 Konfirmuar nga ASHK-ja
GENTJAN KADRI BEGA
9  NAZE BEGA Gurras 1903 49/2/5 arë 534     4 174 173 192 33216             33216 Konfirmuar nga ASHK-ja
NIKO ZEQO BEGA
SHQIPE ZEQO BEGA
10 PAQËSOR ZEQO BEGA Gurras 1903 49/2/6 arë 2919     4 175 614 192 117888             117888 Konfirmuar nga ASHK-ja
11 SHQIPE ZEQO RIKA Gurras 1903 49/2/7 arë 1922     3 85 513 192 98496             98496 Konfirmuar nga ASHK-ja
ERGYS JANI RIKA
FLAMUR JANI RIKA
12 MARIA ISLAM BEQIRI Gurras 1903 49/2/44 arë 1697     8 226 353 192 67776             67776 Konfirmuar nga ASHK-ja
ALTIN HASAN BEQIRI
13 MISIR ABIDIN BEQIRI Gurras 1903 49/2/9 arë 526     4 147 172 192 33024             33024 Konfirmuar nga ASHK-ja
14 KURTI RAMIZ MAXHARI Gurras 1903 49/2/10 arë 2035     3 222 702 192 134784             134784 Konfirmuar nga ASHK-ja
15 ISMAIL RAMIZ MAXHARI Gurras 1903 49/2/11 arë 1825     3 226 335 192 64320             64320 Konfirmuar nga ASHK-ja
16 RAMAZAN HYMERLI SPAHO Gurras 1903 49/2/12 arë 2760     2 40 724 192 139008             139008 Konfirmuar nga ASHK-ja
17 GEZIM SELAMI ABESHI Gurras 1903 49/2/13 arë 2760     2 38 617 192 118464             118464 Konfirmuar nga ASHK-ja
18 RAFET FEJZI CAKE Gurras 1903 49/2/14 arë 2480     1 46 548 192 105216             105216 Konfirmuar nga ASHK-ja
19 ANDON AMIT ABRASHI Gurras 1903 49/2/15 arë 1380     4 21 383 192 73536             73536 Konfirmuar nga ASHK-ja
20 AKSUAN AMIT ABRASHI Gurras 1903 49/2/16 arë 2475     4 48 447 192 85824             85824 Konfirmuar nga ASHK-ja
21 JULIAN BUJAR CAKE Gurras 1903 49/2/55 arë 1700     9 199 212 192 40704             40704 Konfirmuar nga ASHK-ja
22 JULIAN BUJAR CAKE Gurras 1903 49/2/56 arë 274     9 200 228 192 43776             43776 Konfirmuar nga ASHK-ja
23 HYSEN MYSLIM TOPALLI Gurras 1903 49/2/47 arë 1966     9 89 502 192 96384             96384 Konfirmuar nga ASHK-ja
ILIRJAN EMIRI ÇINARI
IRENA EMIRI DUDA
ANJEZA EMIRI BALLE
24 BUJAR VAIT BOCI Gurras 1903 49/2/20 arë 405     3 140 87 192 16704             16704 Konfirmuar nga ASHK-ja
25 FATMIR-CAKE Gurras 1903 49/2/21 arë 2712     1 4 332 192 63744             63744 Konfirmuar nga ASHK-ja
26 SHABAN MEHMET YZEIRLLARI Gurras 1903 49/2/59 arë 942     10 209 65 192 12480             12480 Konfirmuar nga ASHK-ja
27 RAFET MEHDI CAKE Gurras 1903 49/2/42 arë 360     8 131 56 192 10752             10752 Konfirmuar nga ASHK-ja
MYQEREME SAMI CAKE
28 MELEQ MEHDI CAKE Gurras 1903 49/2/43 arë 1710     8 132 181 192 34752             34752 Konfirmuar nga ASHK-ja
29 FEIM XHEMAL RUSHO Gurras 1903 49/2/24 arë 1145     3 171 95 192 18240             18240 Konfirmuar nga ASHK-ja
30 RAMAZAN FERIT LILO Gurras 1903 49/2/25 arë 200     1 174 28 192 5376             5376 Konfirmuar nga ASHK-ja
31 JULIAN BUJAR CAKE Gurras 1903 49/2/26 arë 1126     1 64 37 192 7104             7104 Konfirmuar nga ASHK-ja
32 LAVDËRIM KADRI CAKE Gurras 1903 49/2/27 arë 2905     6 186 61 192 11712             11712 Konfirmuar nga ASHK-ja
33 FUAT NEFAIL CANO Gurras 1903 49/1/12 arë 954     3 92 41 192 7872             7872 Konfirmuar nga ASHK-ja
34 RUSHIT HAJDAR ÇELA Gurras 1903 49/1/11 arë 896     4 1 254 192 48768             48768 Konfirmuar nga ASHK-ja
35 MUHAMER HASAN BALLIU Gurras 1903 49/1/10 arë 539     4 170 165 192 31680             31680 Konfirmuar nga ASHK-ja
36 MUHAMER HASAN BALLI Gurras 1903 49/1/9 arë 150     4 160 59 192 11328             11328 Konfirmuar nga ASHK-ja
37 MUHAMER HASAN BALLIU Gurras 1903 49/1/8 arë 1859     3 50 555 192 106560             106560 Konfirmuar nga ASHK-ja
38 MUHAREM HASAN BALLIU Gurras 1903 49/1/7 arë 990     4 163 297 192 57024             57024 Konfirmuar nga ASHK-ja
39 GANI SEFULLA CAKE Gurras 1903 49/1/6 arë 2970     1 53 875 192 168000             168000 Konfirmuar nga ASHK-ja
40 SEAMIN LYTFI CAKE Gurras 1903 112/4 truall 300   300 5 161       19 1640 31160       31160 Konfirmuar nga ASHK-ja
41 AQIF QANI CAKE Gurras 1903 112/3 truall 342   342 4 217       10 1640 16400       16400 Konfirmuar nga ASHK-ja
42 BESNIK ISMAIL SHULI Gurras 1903 54/6 arë 1242     4 87 28 192 5376             5376 Konfirmuar nga ASHK-ja
ILIRJAN ISMAIL SHULI                
ADRIATIK ISMAIL SHULI                
NIKO ISMAIL SHULI                
43 GJERGJI KOLI POCE Tushemisht 3664 48/3 arë 1500     4 189 1500 192 288000             288000 Konfirmuar nga ASHK-ja
ANETA BERTI SHUKE                
LINDA BERTI LANI                
ERJON SOTIRAQ POCE                
NIKOLIN SOTIRAQ POCE                
GIJOLA SOTIRAQ VAKO                
KRISTINA KOPI SPIROLLARI                
VASILIKA KOPI MITKA                
DHIMITRA KOPI PILINCI                
DIANA SANDRI GACE                
VJOLLCA SANDRI ANGJO                
LEONORA MITRI ANGJELLARI                
ERALDA NESTI ANGJELLARI                
ARMAND NESTI ANGJELLARI                
IRIDA NESTI ANGJELLARI                
44 DHIMITRI MIHAL BARDHI Tushemisht 3664 44/1 arë 1430     2 219 440 192 84480             84480 Konfirmuar nga ASHK-ja
45 GJERGJI KOPI PILINXHI Tushemisht 3664 49/3 ledh 2300     4 60             1014 83 84162 84162 Konfirmuar nga ASHK-ja
MARJANA KOPI LEKA                
DRITAN ALI TASELLARI                
LEONARD PIRO TASELLARI                
FERDINAND PIRO TASELLARI                
DIANA PIRO TASELLARI                
ILIR PIRO TASELLARI                
46 GJERGJI KOPI PILINXHI Tushemisht 3664 49/1 ledh 2700     4 58             2700 83 224100 224100 Konfirmuar nga ASHK-ja
MARJANA KOPI LEKA                
DRITA ALI TASELLARI                
LEONARD PIRO TASELLARI                
FERDINAND PIRO TASELLARI                
DIANA PIRO TASELLARI                
ILIR PIRO TASELLARI                
47 “Res-Hot L&G”shpk Tushemisht 3664 4/83 truall 600     6 81       27 1640 44280       44280 Konfirmuar nga ASHK-ja
48 DHIMITER PIRO MIHILLI Tushemisht 3664 4/57 truall 320     4 102       276 1640 452640       452640 Konfirmuar nga ASHK-ja.                                                        Rivlerësohet pasuria me ref. 0578, datë 29.7.2012 në shumën 476000
VASIL PIRO MIHILLI
49  DHIMITER PIRO MIHILLI Tushemisht 3664 46/4 truall 888     4 105       744 1640 1220160       1220160 Konfirmuar nga ASHK-ja
VASIL PIRO MIHILLI
50 KRISTAQ-MITLLARI Tushemisht 3664 4/88 arë 750     6 179 209 192 40128             40128 Konfirmuar nga ASHK-ja
51 GJERGJI KOLI POCE Tushemisht 3664 50/3 arë 4060     4 172 1238 192 237696             237696 Konfirmuar nga ASHK-ja
ANETA BERTI SHUKE                
LINDA BERTI LANI                
ERJON SOTIRAQ POCE                
NIKOLIN SOTIRAQ POCE                
GIJOLA SOTIRAQ VAKO                
KRISTINA KOPI SPIROLLARI                
VASILIKA KOPI MITKA                
DHIMITRA KOPI PILINCI                
DIANA SANDRI GACE                
VJOLLCA SANDRI ANGJO                
LEONORA MITRI ANGJELLARI                
ERALDA NESTI ANGJELLARI                
ARMAND NESTI ANGJELLARI                
IRIDA NESTI ANGJELLARI                
  VLERA TOTALE 16464   3218496 1076   2000800 3714   308262 5,233,990