Publikuar më: 10/10/2023

VENDIM Nr. 550, datë 28.9.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIM RRUGA LIDHËSE E AEROPORTIT NDËRKOMBËTAR TË VLORËS (VIA), AUTOSTRADA FIER–VLORË”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim rruga lidhëse e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës (VIA), autostrada Fier–Vlorë”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë” dhe “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 957 852 (nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e dy) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 957 852 (nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e dy) lekësh, përballohet nga buxheti i shtetit, llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
 8. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi, në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për Autoritetin Rrugor Shqiptar.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi, në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për Autoritetin Rrugor Shqiptar.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Vlorë dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE E TË CILËVE PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT PËR SHPRONËSIM, PËR INTERES PUBLIK “NDËRTIM RRUGA LIDHËSE E AEROPORTIT NDËRKOMBËTAR TË VLORËS (VIA) AUTOSTRADA FIER–VLORË”

Nr. rendor Pronari Të dhënat kadastrale (sipas kartelës së pasurisë) Vlerësimet për shpronësim Adresa Shënime
ZK Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sip. totale Sip. e shpronësimit (m²) Çmimi (lekë/m²) Vlera (lekë) Vlera totale (lekë)
Emri i pronarit
1 Thimi Hyso 2813 146/1 arë 5200 456 204 93024 93,024.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja
2 Vllasi Hyso 2813 136/1 arë 2000 349 204 71196 71,196.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja
3 Nije Llambro
Kozma Llambro
Natasha Llambro
Entela Llambro
Arberjan Llambro
Eliona Llambro
Gjenea Llambro
2813 148/1 arë 7800 434 204 88536 88,536.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja
4 Kristaq Moçka 2813 132/32 arë 1200 920 204 187680 187,680.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja
5 Mihallaq Dhomi Buzi 2813 123/1 arë 5244 462 204 94248 94,248.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja
6 Aleko Llanaj 2813 147/37 truall 3354 237 384 91008 91,008.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja. Mbi këtë truall ngrihet pasuria 147/37 ND, V.19, f. 28
7 Kastriot Sinanaj 2813 124/16 truall 8840 398 384 152832 152,832.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja
8 Shoq, Azurra Imobilare 2813 124/17 truall 1160 49 384 18816 18,816.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja
9 Shoq, Azurra Imobilare 2813 124/11 truall 8000 378 384 145152 145,152.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja
10 Shoq, Azurra Imobilare 2813 124/12 truall 730 40 384 15360 15,360.0 Novoselë Konfirmuar nga ASHK-ja
  Vlera totale 3723   957,852 957,852.0