Publikuar më: 04/10/2021

VENDIM Nr. 556, datë 29.9.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 321, DATË 31.5.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘RIKONSTRUKSION I RRUGËS SË PYLLIT TË SODËS’, VLORË”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

VENDIM

Nr. 556, datë 29.9.2021

 

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 321, DATË 31.5.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘RIKONSTRUKSION I RRUGËS SË PYLLIT TË SODËS’, VLORË”

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

  1. Në vendimin nr. 321, datë 31.5.2018, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime:
  2. a) Në pikën 3, shifra “… 113 474 245 (njëqind e trembëdhjetë milionë e katërqind e shtatëdhjetë e katër mijë e dyqind e dyzet e pesë) lekë …” zëvendësohet me “… 115 886 616 (njëqind e pesëmbëdhjetë milionë e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë”.
  3. b) Pika 5 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Vlera e përgjithshme e shpronësimit për pasuritë tokë “truall” dhe “ndërtesë”, prej 115 886 616 (njëqind e pesëmbëdhjetë milionë e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekësh, do të përballohet, si më poshtë vijon:

  1. vlera 113 474 245 (njëqind e trembëdhjetë milionë e katërqind e shtatëdhjetë e katër mijë e dyqind e dyzet e pesë) lekë të përballohet nga llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë;
  2. vlera 2 412 371 (dy milionë e katërqind e dymbëdhjetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e një) lekë të përballohet nga Bashkia Vlorë.”.
  3. c) Shtojca 1 bashkëlidhur vendimit zëvendësohet me shtojcën 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  4. Vlera e shpenzimeve procedurale, prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh, të përballohet nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.
  5. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Bashkia Vlorë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

Shtojca nr. 1

                                                                                                                                 

TABELA EMËRORE E PRONARËVE TË PASURIVE, PRONË PRIVATE, DHE VLERAT E SHPRONËSIMIT PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT: “RIKONSTRUKSION I RRUGËS SË PYLLIT TË SODËS”

 

Çmimi i truallit sipas VKM-së nr. 89, datë 3.2.2016.

Çmimi për objektet sipas VKM-së nr. 138, datë 23.3.2000, si dhe të udhëzimit nr. 3, datë 28.12.2016, të EKB-së, Tiranë.

Nr. ZK Nr. i pasurisë Adresa Pronari Sipërfaqja e truallit m2  Çmimi i truallit lekë/m²  Vlera e truallit

lekë

Sipërfaqja e ndërtimit m² Çmimi i ndërtimit lekë/m² Vlera e ndërtimit

 lekë

 Vlera totale “truall” dhe “ndërtesë”

 në lekë

Shënime
1 8604 33/118 Vlorë Bp. Thoma 142.5 6,899 983,108 83.0 46,892.77 3,892,100 4,875,207 Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë.
2 8604 33/190 Vlorë Dhimiter Anastasi 22 6,899  151,778        151,778 Kufizim veprimesh deri në plotësimin e dokumentacionit. Saktësim dokumentacioni.
3 8604 33/191 Vlorë Dhimiter Anastasi 100.7 6,899 694,729        694,729 Saktësim dokumentacioni.
4 8604 33/192 Vlorë Dhimiter Anastasi 2 6,899  13,798        13,798 Saktësim dokumentacioni.
5 8604 33/108 Vlorë Selvi Xhuveli 53.8 6,899 371,166        371,166 Saktësim dokumentacioni.
6 8604 33/208 Vlorë Bp. Barjami 14.7 6,899  101,415        101,415 Saktësim dokumentacioni.
7 8604 33/242 Vlorë Bp. Jonuzaj,Hoxha 346.5 6,899 2,390,504        2,390,504 Saktësim dokumentacioni.
8 8604 33/87-nd. Vlorë Tajar Kapaj       80.0 46,892.77 3,751,422 3,751,422 Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë.
9 8604 33/233 Vlorë PPV 126.5 6,899 872,724        872,724 Saktësim dokumentacioni.
10 8604 33/64 Vlorë PPV 167 6,899 1,152,133        1,152,133 Saktësim dokumentacioni.
11 8604 33/64-nd. Vlorë Trashëgimtarët e Ibrahim Shabani       191.0 46,892.77 8,956,519 8,956,519 Gjendja juridike konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë me kufizim në seksionin E. Mungon vendimi origjinal i faktit, datë 15.1.1981. Saktësim dokumentacioni.
12 8604 31/244 Vlorë Meleq Sulejmani 27.4 6,899 189,033        189,033 Në tabelën bashkëlidhur VKM-së nr. 321/2018, në nr. rendor 12, pasuria nr. 31/243, me sip. të shpronësuar 17 m², është përcaktuar se s’ka info. Në dokumentacionin bashkëlidhur kërkesës për shtesa dhe ndryshime në VKM-në nr. 321/2018, rezulton që kjo pasuri ka qenë “shtet” dhe më pas është përfshirë në pasurinë nr. 31/244. Nga projekti i zbatimit rezulton se pasuria me nr. 31/243, është prekur e gjitha nga shpronësimi, për të gjithë sipërfaqen 23.6 m², të konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë . Pra sipërfaqja totale e pasurisë nr. 31/244, me pronar Meleq Sulejmani, që preket nga shpronësimi, është 23.6 m²+3.8 m² =27.4 m², me vlerë 189, 032.60 lekë, nga ku 143,499 lekë janë përballuar nga VKM-ja nr. 321, datë 31.5.2018.
13 8604 29/276 Vlorë Faik Dizdari 62 6,899 427,738       427,738 Saktësim dokumentacioni.
14 8604 29/172 Vlorë Bp. Driza ,Prifti 28.5 6,899 196,622       196,622 Saktësim dokumentacioni.
15 8604 29/218 Vlorë Luljeta Liçaj 117.7 6,899 812,012 221.6 46,892.77 10,391,438 11,203,450 Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë. Hipotekuar në favor të fondit Besa sh.p.k.
16 8604 29/217 Vlorë Bujar Harizi 20 6,899 137,980       137,980 Saktësim dokumentacioni.
17 8604 29/180 Vlorë PPV 46.3 6,899 319,424       319,424 Saktësim dokumentacioni.
18 8604 29/183 Vlorë Eduard Spahiu 47 6,899 324,253        324,253 Saktësim dokumentacioni. Mbi këtë pasuri ndodhen 29/291-nd. dhe 29/183-nd.
19 8604 29/211 Vlorë Edmond Canaj 4.9 6,899  33,805       33,805 Saktësim dokumentacioni.
20 8604 29/181 Vlorë Bp. Kreka 53.6 6,899 369,786       369,786 Saktësim dokumentacioni.
21 8604 29/200 Vlorë Samit Poçka 15.8 6,899 109,004       109,004 Saktësim dokumentacioni.
22 8604 29/239 Vlorë Samit Poçka 44.9 6,899 309,765 44.9   2,431,616  2,741,381  Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë. Urdhër kufizimi. Llogaritur me situacion.
23 8604 32/325 Vlorë O.S.P.N.Patos 1949 6,899 13,446,151       13,446,151 Saktësim dokumentacioni. Urdhër kufizimi. Me qira shoqëria “Sannilba” sh.p.k.
24 8604 32/476 Vlorë Namik Jahaj 1027 6,899  7,085,273       7,085,273 Saktësim dokumentacioni.
25 8604 32/201 Vlorë Fejzi Licaj 95.70 6,899 660,234        660,234 Saktësim dokumentacioni. Hipotekë Banka e Tiranës, sek. përmbarimi, sek. konservative.
26 8604 32/202 Vlorë Fejzi Licaj 336.5 6,899 2,321,514        2,321,514 Saktësim dokumentacioni. Hipotekë Banka e Tiranës, sek. përmbarimi, sek. konservative
27 8604 32/205 Vlorë Bp. Çela 914 6,899 6,305,686       6,305,686 Saktësim dokumentacioni. Sekuestro preventive. Kufizim Taskë-Forca.
28 8604 32/524 Vlorë Ardjan Dauti,Sokol Nuhu 552 6,899 3,808,248       3,808,248 Saktësim dokumentacioni.
29 8604 32/523 Vlorë Ardjan Dauti, Flavio Beleri dhe Sokol Nuhu 345 6,899  2,380,155       2,380,155 Saktësim dokumentacioni.
30 8604 32/354 Vlorë PPV 936 6,899 6,457,464       6,457,464 Saktësim dokumentacioni.
31 8604 32/343 Vlorë PPV 39.1 6,899 269,751       269,751 Saktësim dokumentacioni.
32 8604 32/345 Vlorë PPV 49.6 6,899 342,190       342,190 Saktësim dokumentacioni.
33 8604 32/287 Vlorë Bp. Haskaj,Qani 523.6 6,899  3,612,316       3,612,316 Saktësim dokumentacioni.
34 8604 32/311 Vlorë Bp. Çakerri ,Nukaj 169 6,899  1,165,931       1,165,931 Saktësim dokumentacioni. Hipotekuar në favor të fondit Ervis-En sh.p.k.
35 8604 32/353 Vlorë PPV 30 6,899  206,970       206,970 Saktësim dokumentacioni.
36 8604 32/351 Vlorë PPV 24.2 6,899 166,956       166,956 Saktësim dokumentacioni.
37 8604 32/349 Vlorë PPV 76.3 6,899  526,394        526,394 Saktësim dokumentacioni.
38 8604 32/347 Vlorë PPV 178.5 6,899  1,231,472        1,231,472 Saktësim dokumentacioni.
39 8604 32/535 Vlorë Bp Hoxha, Jonuzaj 222.3 6,899  1,533,648       1,533,648 Saktësim dokumentacioni. Mbi këtë pasuri ndodhet pasuria 32/67-nd.
40 8604 32/65 Vlorë Nazo Çelaj 36.4 6,899 251,124 107.0 46,892.77 5,017,526  5,268,650 Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë.
41 8604 32/55 Vlorë Posedohet nga Qemal Mustafai 21.7 6,899 149,708        149,708 Saktësim dokumentacioni.
42 8604 32/54 Vlorë PPV 3.3 6,899  22,767        22,767 Saktësim dokumentacioni.
43 8604 32/59 Vlorë Bastri Memishaj 216.5 6,899 1,493,634 120.0 46,892.77 5,627,132 7,120,766  Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë.
44 8604 32/53 Vlorë Bp. Rustemi 46 6,899 317,354        317,354 Saktësim dokumentacioni.
45 8604 32/42+1-1 Vlorë Isa Hyseni       68 53791.77 3657840.36  3,657,840.36 Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë. Hipotekuar në favor të fondit Besa sh.p.k.
46 8604 32/42+1-3 Vlorë Bp Hitaj       35 53791.77 1882711.95  1,882,711.95 Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë.
47 8604 32/42+1-2 Vlorë Bp. Miti       78 53791.77  4,195,758.06 4,195,758.06 Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë. Rivlerësim pasurie, vlera 6 587 520 lekë.
48 8604 32/42+1-4 Vlorë Figali Xholi, Kosta Xholi, Miltiadh Xholi       44  53,791.77  2,366,837.88  2,366,837.88 Konfirmuar nga ZVRPP-ja Vlorë.
        Vlera totale 115,886,616