Publikuar më: 31/10/2023

VENDIM Nr. 590, datë 18.10.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I RRUGËS LIDHËSE POGRADEC–DOGANË, LOTI 2”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 17, pika 4, 20 e 21, të ligjit Nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i rrugës lidhëse Pogradec–Doganë, loti 2”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Pogradec.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, “truall”, “ndërtesë” dhe “vresht”, me vlerë të përgjithshme shpronësimi prej 49 873 442.74 (dyzet e nëntë milionë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e katërqind e dyzet e dy pikë shtatëdhjetë e katër) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 49 873 442.74 (dyzet e nëntë milionë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e katërqind e dyzet e dy pikë shtatëdhjetë e katër) lekësh, përballohet nga buxheti i shtetit, llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Bashkia Pogradec.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
 8. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Pogradec.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Pogradec për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Pogradec për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Pogradec, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, si dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Korçë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME PRONË PRIVATE TË TË CILËVE SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA REALIZIMI I PROJEKTIT

“NDËRTIMI I RRUGËS LIDHËSE POGRADEC–TUSHEMISHT–DOGANË LOTI 2”

 

Nr. Pronari Të dhënat kadastrale VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM Shënime
Emër Atësia Mbiemër Fshati ose qyteti Zona kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale “Arë” “Truall” Social ekonomike “Ndërtesë” Vlera e kulturave bujqësore dhe dru-frutorëve sipas procesverbalit të Drejtorisë së Bujqësisë Vlera totale (lekë)
Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera

(lekë)

Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera

(lekë)

Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera (lekë) Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera

(lekë)

Vlera e kulturës bujqësore

 (lekë)

Vlera e dru-frutorëve

(lekë)

1 Hasan Demir Pura Buçimas 1298 Nr. 11/1/3 Arë 3040 0.93 366 340.38                       340.38 Konfirmuar nga ASHK-ja.
2 Fëllëza Azbi Shyti Buçimas 1298 11/1/12. Arë 1000 12.39 366 4534.74                       4534.74 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Erzen Çelnik Shyti                      
Nevion Çelnik Shyti                      
Alma Çelnik Shaho                      
Blerina Çelnik Goroveci                      
Marinela Çelnik Mankollari                      
3 Festim Refik Poçka Buçimas 1298 Nr. 11/1/6 Arë 156 11.99 366 4388.34                       4388.34 Konfirmuar nga ASHK-ja.
4 Mirela Fiqiri Bezati Buçimas 1298 Nr. 11/1/7 Arë 995 21.77 366 7967.82                       7967.82 Konfirmuar nga ASHK-ja.
5 Mehmet Baftjar Kadriu Buçimas 1298 Nr. 11/1/8 Arë 2150 165.14 366 60441.24                       60441.24 Konfirmuar nga ASHK-ja.
6 Agim Pelivan Fraholli Buçimas 1298 Nr. 11/1/9 Arë 4544 394.1 366 144240.60                       144240.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
7 Nazmi Osman Çaçi Buçimas 1298 Nr. 12/3/1 Arë 1610 167.59 366 61337.94                       61337.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
8 Nevion Fëllëza Alma Blerina Marinela Erzen Celnik Azbi Çelnik Çelnik Çelnik Çelnik Shyti Shyti Shaho Goroveci Mankollari Shyti Buçimas 1298 12/3/2 Arë 4050 336.45 366 123140.70                       123140.70 Konfirmuar nga ASHK-ja.
9 Selami Ferik Berberi Buçimas 1298 Nr. 12/3/3 Arë 4423 375.29 366 137356.14                       137356.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
10 Esat Reshit Berberi Buçimas 1298 Nr. 12/3/4 Arë 4104 327.37 366 119817.42                       119817.42 Konfirmuar nga ASHK-ja.
11 Arjan Besim Berberi Buçimas 1298 Nr. 12/3/5 Arë 1150 90 366 32940.00                       32940.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
12 Besim Reshit Berberi Buçimas 1298 Nr. 12/3/6 Arë 900 93.42 366 34191.72                       34191.72 Konfirmuar nga ASHK-ja.
13 Haxhi Mustafa Berberi Buçimas 1298 Nr. 12/3/7 Arë 1800 154.27 366 56462.82                       56462.82 Konfirmuar nga ASHK-ja.
14 Agim Haxhi Berberi Buçimas 1298 Nr. 12/3/8 Arë 182 42.09 366 15404.94                       15404.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
15 Riza Llambi Tole Buçimas 1298 Nr. 12/3/9 Arë 3648 275.79 366 100939.14                       100939.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
16 Auron Andrea Vladimir Myslym Filip Meleq Pashaj Bako Dulellari Buçimas 1298 Nr. 13/2/1 Arë 1720 70.64 366 25854.24                       25854.24 Konfirmuar nga ASHK-ja.
17 Hyqmet Demir Tole Buçimas 1298 Nr. 13/2/2 Arë 2120 165.28 366 60492.48                       60492.48 Konfirmuar nga ASHK-ja.
18 Olger Ramadan Mukollari Buçimas 1298 Nr. 13/2/4 Arë 1350 164.77 366 60305.82                       60305.82 Konfirmuar nga ASHK-ja.
19 Dashmir Kamber Kroi Buçimas 1298 Nr. 13/2/5 Arë 1010 88.08 366 32237.28                       32237.28 Konfirmuar nga ASHK-ja.
20 Gjyle Genci, Bleti Valbona Rahmi Rexhep Rexhep Rexhep Tahirllari Tahirllari Tahirllari Tahirllari Buçimas 1298 Nr. 13/2/7 Arë 2010 169.54 366 62051.64                       62051.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
21 Meleq Sefedin Lamçe Buçimas 1298 Nr. 13/2/8 Arë 3192 288.12 366 105451.92                       105451.92 Konfirmuar nga ASHK-ja.
22 Fetije Meremke Bashkim Nardi Demir Besnik Hekuren Demir Skender Skender Skender Skender Muratllari Muratllari Muratllari Muratllari Muratllari Muratllari Buçimas 1298 Nr. 13/2/9 Arë 3237 261.29 366 95632.14                       95632.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
23 Hekuran Maksut Tomorica Buçimas 1298 Nr. 13/2/10 Arë 1866 161.2 366 58999.20                       58999.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
24 Fazli Dervish Çekiçi Buçimas 1298 Nr. 13/2/11 Arë 1755 180.33 366 66000.78                       66000.78 Konfirmuar nga ASHK-ja.
25 Gentian Xhemal Diko Buçimas 1298 Nr. 13/2/12 Arë 4332 368.43 366 134845.38                       134845.38 Konfirmuar nga ASHK-ja.
26 Elton Muhamer Mehmeti Buçimas 1298 Nr. 13/2/45 Arë 731 67.9 366 24851.40                       24851.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
27 Altin Muhamer Mehmeti Buçimas 1298 Nr. 13/2/46 Arë 2422 225.6 366 82569.60                       82569.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
28 Ilir Muhamer Mehmeti Buçimas 1298 Nr. 13/2/47 Arë 731 67.9 366 24851.40                       24851.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
29 Zana Muhamer Mehmeti Buçimas 1298 Nr. 13/2/48 Arë 600 55.9 366 20459.40                       20459.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
30 Majlinda Muhamer Mehmeti Buçimas 1298 Nr. 13/2/49 Arë 1200 111.8 366 40918.80                       40918.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
31 Dritan Muhamer Mehmeti Buçimas 1298 Nr. 13/2/50 Arë 1200 111.8 366 40918.80                       40918.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
32 Bardhyl Muhamer Mehmeti Buçimas 1298 Nr. 13/2/51 Arë 731 67.9 366 24851.40                       24851.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
33 Rafet Qani Shaqirllari Buçimas 1298 Nr. 13/2/15 Arë 1140 140.84 366 51547.44                       51547.44 Konfirmuar nga ASHK-ja.
34 Armand Gazmend Asllan Asllan Jolla Jolla Buçimas 1298 Nr. 13/2/16 Arë 3120 267.04 366 97736.64                       97736.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
35 Dashurije Irena Rushan Hydri Kozici Berberi Buçimas 1298 Nr. 13/2/17 Arë 2763 234.32 366 85761.12                       85761.12 Konfirmuar nga ASHK-ja.
36 Petrit Rakip Kozica Buçimas 1298 Nr. 13/2/18 Arë 4218 334.84 366 122551.44                       122551.44 Konfirmuar nga ASHK-ja.
37 Valbona Bajram Ruko Buçimas 1298 Nr. 13/2/19 Arë 600 229.35 366 83942.10                       83942.10 Konfirmuar nga ASHK-ja.
38 Ali Mersin Jaçellari Buçimas 1298 Nr. 13/2/20 Arë 524 71.16 366 26044.56                       26044.56 Konfirmuar nga ASHK-ja.
39 Dritan Bujar Çocka Buçimas 1298 Nr. 13/2/21 Arë 800 260.13 366 95207.58                       95207.58 Konfirmuar nga ASHK-ja.
40 Ferit Demir Curo Buçimas 1298 Nr. 13/2/22 Arë 3328 255.21 366 93406.86                       93406.86 Konfirmuar nga ASHK-ja.
41 Lefter Ferik Cura Buçimas 1298 Nr. 13/2/23 Arë 1345 144.91 366 53037.06                       53037.06 Konfirmuar nga ASHK-ja.
42 Arben Ferik Cura Buçimas 1298 Nr. 13/2/24 Arë 456 80.72 366 29543.52                       29543.52 Konfirmuar nga ASHK-ja.
43 Qemal Demir Cura Buçimas 1298 Nr. 13/2/25 Arë 3146 295.25 366 108061.50                       108061.50 Konfirmuar nga ASHK-ja.
44 Ramadan Shaban Cura Buçimas 1298 Nr. 13/2/26 Arë 1140 122.06 366 44673.96                       44673.96 Konfirmuar nga ASHK-ja.
45 Anife Rapo Cura Buçimas 1298 Nr. 13/2/27 Arë 2143 183.78 366 67263.48                       67263.48 Konfirmuar nga ASHK-ja.
46 Hekuran Enver Veshollari Buçimas 1298 Nr. 13/2/28 Arë 1930 207.62 366 75988.92                       75988.92 Konfirmuar nga ASHK-ja.
47 Dritan Bujar Çoçka Buçimas 1298 Nr. 13/2/29 Arë 800 93.02 366 34045.32                       34045.32 Konfirmuar nga ASHK-ja.
48 Bujar Enver Veshollari Buçimas 1298 Nr. 14/3/1 Arë 260 37.76 366 13820.16                       13820.16 Konfirmuar nga ASHK-ja.
49 Tatjana Enver Latifi Buçimas 1298 Nr. 14/3/43 Arë 1200 79.6 366 29133.60                       29133.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
50 Marjana Enver Demo Buçimas 1298 Nr. 14/3/44 Arë 1200 79.6 366 29133.60                       29133.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
51 Xhevahire Enver Veshollari Buçimas 1298 Nr. 14/3/45 Arë 1200 79.6 366 29133.60                       29133.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
52 Xhemile Demir Veshollari Buçimas 1298 Nr. 14/3/46 Arë 823 36.18 366 13241.88                       13241.88 Konfirmuar nga ASHK-ja.
53 Avni Hysen Agushi Buçimas 1298 Nr. 14/3/3 Arë 3876 364.52 366 133414.32                       133414.32 Konfirmuar nga ASHK-ja.
54 Neim   Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/4 Arë 433 31.32 366 11463.12                       11463.12 Konfirmuar nga ASHK-ja.
55 Shyqyri Neim Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/5 Arë 433 41.59 366 15221.94                       15221.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
56 Ymerli Neim Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/6 Arë 387 56.88 366 20818.08                       20818.08 Konfirmuar nga ASHK-ja.
57 Meleq Xhafer Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/7 Arë 1641 130.88 366 47902.08                       47902.08 Konfirmuar nga ASHK-ja.
58 Skender Xheladin Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/8 Arë 2986 256.81 366 93992.46                       93992.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
59 Luan Ramiz Cami Buçimas 1298 Nr. 14/3/9 Arë 1254 122.24 366 44739.84                       44739.84 Konfirmuar nga ASHK-ja.
60 Xheve Avdulla Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/41 Arë 500 44.22 366 16184.52                       16184.52 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Meleq Xhafer Dulellari                      
Sadet Xhafer Dulellari                      
Nefise Xhafer Dulellari                      
Dashurie Xhafer Dulellari                      
Zhaneta Xhafer Dulellari                      
Vexhi Xhafer Dulellari                      
Aishe Hasan Dulellari                      
Mariglent Xhelal Dulellari                      
Marselda Xhelal Dulellari                      
Xhelal Xhafer Dulellari                      
Stavri Xhafer Dulellari                      
61 Lindita Xhafer Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/42 Arë 3846 147.04 366 53816.64                       53816.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
62 Vexhi Xhafer Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/11 Arë 1459 135.65 366 49647.90                       49647.90 Konfirmuar nga ASHK-ja.
63 Xhelal Xhafer Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/12 Arë 500 50.56 366 18504.96                       18504.96 Konfirmuar nga ASHK-ja.
64 Vasfi Riza Dulellari Buçimas 1298 Nr. 14/3/13 Arë 2166 204.05 366 74682.30                       74682.30 Konfirmuar nga ASHK-ja.
65 Rami Kajo Bektashi Buçimas 1298 Nr. 14/3/14 Arë 695 57.92 366 21198.72                       21198.72 Konfirmuar nga ASHK-ja.
66 Durim Bexhet Bektashi Buçimas 1298 Nr. 14/3/15 Arë 843 65.83 366 24093.78                       24093.78 Konfirmuar nga ASHK-ja.
67 Edmont Bexhet Bektashi Buçimas 1298 Nr. 14/3/16 Arë 1800 46.5 366 17019.00                       17019.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
68 Krenar Bexhet Bektashi Buçimas 1298 Nr. 14/3/17 Arë 115 50.05 366 18318.30                       18318.30 Konfirmuar nga ASHK-ja.
69 Nevres Xhelal Hoxhallari Buçimas 1298 Nr. 14/3/47 Arë 4070 270.79 366 99109.14                       99109.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Limonda Xhezmi Hoxhallari                      
Fatmir Xhezmi Hoxhallari                      
Natasha Xhezmi Hoxhallari                      
Enkelejda Xhezmi Hoxhallari                      
70 Meleq Haki Berberi Buçimas 1298 Nr. 14/3/19 Arë 2964 244.59 366 89519.94                       89519.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
71 Namik Zenel Hysenbegasi Buçimas 1298 Nr. 14/3/20 Arë 1824 139.8 366 51166.80                       51166.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
72 Veli Isuf Hysenbegasi Buçimas 1298 Nr. 14/3/49 Arë 4412 331.03 366 121156.98             Kufizuar         121156.98 Konfirmuar nga ASHK-ja.
73 Nefail Ali Isufi Buçimas 1298 Nr. 14/3/22 Arë 387 61.15 366 22380.90                       22380.90 Konfirmuar nga ASHK-ja.
74 Mynever Arta Fatime Ermira Adriana Agim Rexhep Rexhep Rexhep Rexhep Rexhep – Sulstarova Sulstarova Sulstarova Isufi Qyteza Sulstarova Buçimas 1298 Nr. 14/3/23 Arë 1938 114.7 366 41980.20                       41980.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
75 Defrim Hekuran Bega Buçimas 1298 Nr. 14/3/24 Arë 1824 159.18 366 58259.88                       58259.88 Konfirmuar nga ASHK-ja.
76 Ismail Hekuran Myftarbej Buçimas 1298 Nr. 14/3/25 Arë 1824 146.45 366 53600.70                       53600.70 Konfirmuar nga ASHK-ja.
77 Bardhyl Nuri Guçe Buçimas 1298 Nr. 14/3/26 Arë 524 84.53 366 30937.98                       30937.98 Konfirmuar nga ASHK-ja.
78 Vasfi Nuri Guçe Buçimas 1298 Nr. 14/3/27 Arë 2416 181.29 366 66352.14                       66352.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
79 Nexhmi Sali Shaho Buçimas 1298 Nr. 14/3/28 Arë 2348 187.81 366 68738.46                       68738.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
80 Agim Shaban Çekiçi Buçimas 1298 Nr. 14/3/30 Arë 1824 156.1 366 57132.60                       57132.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
81 Samit Zenel Kamani Buçimas 1298 Nr. 14/3/31 Arë 661 57.77 366 21143.82                       21143.82 Konfirmuar nga ASHK-ja.
82 Tosun   Hajrullai Buçimas 1298 Nr. 14/3/32 Arë 1140 101.81 366 37262.46                       37262.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
83 Nihat Isuf Tollaku Buçimas 1298 Nr. 14/3/33 Arë 410 48 366 17568.00                       17568.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
84 Meznete Alfred Vjollca Anjeza Muharrem Sejat Sejat Sejat Pere Pere Blaceri Pere Buçimas 1298 Nr. 14/3/34 Arë 2530 194.73 366 71271.18                       71271.18 Konfirmuar nga ASHK-ja.
85 Hekuran Bexhet Pere Buçimas 1298 Nr. 14/3/35 Arë 3526 396.81 366 145232.46                       145232.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
86 Bujar Shaban Çekiçi Buçimas 1298 Nr. 14/3/36 Arë 2234 179.56 366 65718.96                       65718.96 Konfirmuar nga ASHK-ja.
87 Dyniamin Mehmet Berberi Buçimas 1298 Nr. 14/3/37 Arë 1162 124.07 366 45409.62                       45409.62 Konfirmuar nga ASHK-ja.
88 Dyniamin Mehmet Berberi Buçimas 1298 Nr. 14/3/38 Arë 1800 153.95 366 56345.70                       56345.70 Konfirmuar nga ASHK-ja.
89 Gjylizare Leonard Edmond Erjon Xhevat Xhevdet Xhevdet Xhevdet Çekiçi Çekiçi Çekiçi Çekiçi Buçimas 1298 Nr. 14/3/39 Arë 1322 148.4 366 54314.40                       54314.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
90 Bexhet Zyfer Çela Guras 1903 Nr. 113/2/26 Arë 1180 76.86 366 28130.76                       28130.76 Konfirmuar nga ASHK-ja.
91 Fadil Bexhet Çela Guras 1903 Nr. 113/2/25 Arë 985 110.2 366 40333.20                       40333.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
92 Engjëllush Xhavit Mane   Guras 1903 Nr. 113/2/24 Arë 1994 173.89 366 63643.74                       63643.74 Konfirmuar nga ASHK-ja.
93 Rexhep Zyfer Çela Guras 1903 Nr. 113/2/23 Arë 2206 218.31 366 79901.46                       79901.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Fidajet Myslim Çela                       Konfirmuar nga ASHK-ja.
Arijana Rexhep Çela                       Konfirmuar nga ASHK-ja.
94 Dashmir Isa Çela Guras 1903 Nr. 113/2/30 Arë 1095 106.16 366 38854.56                       38854.56 Konfirmuar nga ASHK-ja.
95 Shoqeria “T.C.N.” SHPK Guras 1903 Nr. 113/2/32 Arë 2575 150.08 366 54929.28                       54929.28 Konfirmuar nga ASHK-ja.
96 Bajame Rexhep Çela Guras 1903 Nr. 113/2/28 Arë 473 44.15 366 16158.90                       16158.90 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Dhimitër Qemal Çela                      
Elvira Qemal Topalli                      
Festim Qemal Çela                      
Rolanda Qemal Petre                      
97 Dhimitër Qemal Çela Guras 1903 Nr. 113/2/20 Arë 3090 304.75 366 111538.50                       111538.50 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Bajame Rexhep Çela                      
Festim Qemal Çela                      
Rolanda Qemal Petre                      
Elvira Qemal Topalli                      
98 Qebir Hyzeir Hoxha Guras 1903 Nr. 113/2/19 Arë 1814 184.03 366 67354.98                       67354.98 Konfirmuar nga ASHK-ja.
99 Shefqet Shyqyri Kerellari Guras 1903 Nr. 113/2/18 Arë 2172 207.47 366 75934.02                       75934.02 Konfirmuar nga ASHK-ja.
100 Flamur Ilias Minga Guras 1903 Nr. 113/2/17 Arë 1971 192.52 366 70462.32                       70462.32 Konfirmuar nga ASHK-ja.
101 Valentina Tele Malo Guras 1903 Nr. 113/2/16 Arë 1948 201.94 366 73910.04                       73910.04 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Olsi Tele Lamo                      
Ylli Tele Lamo                      
Hatixhe Myslim Lamo                      
102 Fidai Lytfi Cake Guras 1903 Nr. 113/2/15 Arë 1411 142 366 51972.00                       51972.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
103 Seladin Lytfi Cake Guras 1903 Nr. 113/2/14 Arë 1724 163.32 366 59775.12                       59775.12 Konfirmuar nga ASHK-ja.
104 Fatmir Sejfulla Cake Guras 1903 Nr. 113/2/13 Arë 1120 121.62 366 44512.92                       44512.92 Konfirmuar nga ASHK-ja.
105 Tahir Shefki Cake Guras 1903 Nr. 113/2/12 Arë 690 81.88 366 29968.08                       29968.08 Konfirmuar nga ASHK-ja.
106 Xhevair Tahir Cake Guras 1903 Nr. 113/2/11 Arë 515 63.36 366 23189.76                       23189.76 Konfirmuar nga ASHK-ja.
107 Anila Tehla Zeka Guras 1903 Nr. 113/2/10 Arë 1411 97.75 366 35776.50                       35776.50 Konfirmuar nga ASHK-ja.
108 Kamber Beshir Duka Guras 1903 Nr. 113/2/9 Arë 2128 221.43 366 81043.38                       81043.38 Konfirmuar nga ASHK-ja.
109 Çelik Telha Shuli Guras 1903 Nr. 113/2/8 Arë 2125 217.5 366 79605.00                       79605.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
110 Sabri Shaban Shuli Guras 1903 Nr. 113/2/7 Arë 2441 206.46 366 75564.36                       75564.36 Konfirmuar nga ASHK-ja.
111 Faik Shaban Shuli Guras 1903 Nr. 113/2/6 Arë 582 96.38 366 35275.08                       35275.08 Konfirmuar nga ASHK-ja.
112 Defrim Faik Shuli Guras 1903 Nr. 113/2/5 Arë 1030 100.03 366 36610.98                       36610.98 Konfirmuar nga ASHK-ja.
113 Çesk Lazer Preçi Guras 1903 Nr. 113/2/4 Arë 1900 189.69 366 69426.54                       69426.54 Konfirmuar nga ASHK-ja.
114 Fatmir Sejfulla Cake Guras 1903 Nr. 113/2/3 Arë 963 118.67 366 43433.22                       43433.22 Konfirmuar nga ASHK-ja.
115 Lytfi   Hoxhallari Guras 1903 Nr. 113/2/2 Arë 1635 146.3 366 53545.80                       53545.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
116 Mitat Rushan Muçllari Guras 1903 Nr. 113/2/1 Arë 2296 227.09 366 83114.94                       83114.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
117 Mevlut Ferit Lilo Guras 1903 Nr. 114/2/52 Arë 323 54.07 366 19789.62                       19789.62 Konfirmuar nga ASHK-ja.
118 Ferit Halim Lilo Guras 1903 Nr. 114/2/21 Arë 2178 198.31 366 72581.46                       72581.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
119 Osman Adem Kulla Guras 1903 Nr. 114/2/20 Arë 1215 135.71 366 49669.86                       49669.86 Konfirmuar nga ASHK-ja.
120 Ramadan Adem Kulla Guras 1903 Nr. 114/2/19 Arë 1127 106.29 366 38902.14                       38902.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
121 Xhezmir Kadri Cake Guras 1903 Nr. 114/2/18 Arë 773 59.06 366 21615.96                       21615.96 Konfirmuar nga ASHK-ja.
122 Shoqëria “T.C.N.” sh.p.k. Guras 1903 Nr. 114/2/17 Arë 1160 111.71 366 40885.86                       40885.86 Konfirmuar nga ASHK-ja.
123 Abdyl Rexhep Balliu Guras 1903 Nr. 114/2/16 Arë 2188 216.32 366 79173.12                       79173.12 Konfirmuar nga ASHK-ja.
124 Myfit Feti Balli Guras 1903 Nr. 114/2/15 Arë 3094 313.82 366 114858.12                       114858.12 Konfirmuar nga ASHK-ja.
125 Muhamer   Balli Guras 1903 Nr. 114/2/14 Arë 928 102.31 366 37445.46                       37445.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
126 Muhamer Hasan Balliu Guras 1903 Nr. 114/2/13 Arë 1878 182.45 366 66776.70                       66776.70 Konfirmuar nga ASHK-ja.
127 Bejani Rexhep Balliu Guras 1903 Nr. 114/2/12 Arë 3934 495 366 181170.00                       181170.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
128 Besart Islam Syngjullari Guras 1903 Nr. 114/2/11 Arë 2210 227.59 366 83297.94                       83297.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Gurije Azbi Syngjullari                                        
129 Avni Ali Mullaj Guras 1903 Nr. 114/2/10 Arë 2541 256.29 366 93802.14                       93802.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Sanaber Avni Mullaj                      
Asie Qani Mullaj                      
Genci Avni Mullaj                      
Erion Avni Mullaj                      
Fredi Avni Mullaj                      
Olsi Avni Mullaj                      
130 Kastriot Ymer Syngjellari Guras 1903 Nr. 114/2/54 Arë 1889 190.05 366 69558.30                       69558.30 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Vjollca Ymer Syngjellari                      
Lorenc Ymer Syngjellari                      
Ramadan Dalip Syngjellari                      
131 Jetmir Nazar Xhemollari Guras 1903 Nr. 114/2/8 Arë 2078 182 366 66612.00                       66612.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
132 Irjat Arefi Çinari Guras 1903 Nr. 114/2/49 Arë 574 56.83 366 20799.78                       20799.78 Konfirmuar nga ASHK-ja.
133 Arefi Kaim Çinari Guras 1903 Nr. 114/2/50 Arë 320 38.69 366 14160.54                       14160.54 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Donika Ahmet Çinari                                        
134 Pëllumb Arefi Çinari Guras 1903 Nr. 114/2/51 Arë 1000 86.5 366 31659.00                       31659.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
135 Rexhep Abidin Beqiri Guras 1903 Nr. 114/2/26 Arë 3900 34.23 366 12528.18                       12528.18 Konfirmuar nga ASHK-ja.
136 Besnik Arefi Çinari Guras 1903 Nr. 114/2/6 Arë 2077 214.47 366 78496.02                       78496.02 Konfirmuar nga ASHK-ja.
137 Ramadan Xhelal Çinari Guras 1903 Nr. 114/2/5 Arë 2171 228.64 366 83682.24                       83682.24 Konfirmuar nga ASHK-ja.
138 Sami Xhelal Çinari Guras 1903 Nr. 114/2/4 Arë 2171 243.97 366 89293.02                       89293.02 Konfirmuar nga ASHK-ja.
139 Sanije Kadri Çela Guras 1903 Nr. 114/2/3 Arë 2210 216.69 366 79308.54                       79308.54 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Sokol Bektash Çela                                        
140 Elis Myftar Spahiu Guras 1903 Nr. 114/2/2 Arë 2652 298.15 366 109122.90                       109122.90 Konfirmuar nga ASHK-ja.
141 Myftar Sabri Spahiu Guras 1903 Nr. 114/2/1 Arë 2100 208.73 366 76395.18                       76395.18 Konfirmuar nga ASHK-ja.
142 Myftar Rasim Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/30 Arë 1215 168.91 366 61821.06                       61821.06 Konfirmuar nga ASHK-ja.
143 Beqir Rasim Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/29 Arë 1127 127.06 366 46503.96                       46503.96 Konfirmuar nga ASHK-ja.
144 Ferik Jahja Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/28 Arë 1105 107.37 366 39297.42                       39297.42 Konfirmuar nga ASHK-ja.
145 Luan Ferik Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/27 Arë 1193 120.76 366 44198.16                       44198.16 Konfirmuar nga ASHK-ja.
146 Ferzi Hydri Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/26 Arë 1624 154.29 366 56470.14                       56470.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
147 Muhamer Hasan Balli Guras 1903 Nr. 115/2/25 Arë 806 124.03 366 45394.98                       45394.98 Konfirmuar nga ASHK-ja.
148 Muhamer Hasan Balli Guras 1903 Nr. 115/2/24 Arë 806 65.33 366 23910.78                       23910.78 Konfirmuar nga ASHK-ja.
149 Feti Rexhep Balli Guras 1903 Nr. 115/2/23 Arë 1878 173.2 366 63391.20                       63391.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
150 Myfit Feti Balliu Guras 1903 Nr. 115/2/22 Arë 552 79.63 366 29144.58                       29144.58 Konfirmuar nga ASHK-ja.
151 Bejamin Rexhep Balli Guras 1903 Nr. 115/2/34 Arë 786 163.02 366 59665.32                       59665.32 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Fatime Teki Balli                      
Jetmir Bejamin Balli                      
Lindita Bejamin Balli                      
Luiza Bejamin Balli                      
152 Fatmir Sejfullah Cake Guras 1903 Nr. 115/2/20 Arë 2100 215.05 366 78708.30                       78708.30 Konfirmuar nga ASHK-ja.
153 Syzana Banush Lumalazi Guras 1903 Nr. 115/2/19 Arë 1090 131.25 366 48037.50                       48037.50 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Kozeta Xhemil Çardhaku                      
Friolda Xhemil Zavalani                      
Dionis Xhemil  Lumalazi                      
Romeo    Lumalazi                      
154 Abdyl Rexhep Balliu Guras 1903 Nr. 115/2/18 Arë 1300 118.43 366 43345.38                       43345.38 Konfirmuar nga ASHK-ja.
155 Resul   Banushllari Guras 1903 Nr. 115/2/41 Arë 1133 115.99 366 42452.34                       42452.34 Konfirmuar nga ASHK-ja.
156 Brahim   Banushllari Guras 1903 115/2/39 Arë 1145 85.36 366 31241.76                       31241.76 Konfirmuar nga ASHK-ja.
157 Hysen Mustafa Banushllari Guras 1903 Nr. 115/2/15 Arë 1160 154.28 366 56466.48                       56466.48 Konfirmuar nga ASHK-ja.
158 Muhamer Vesel Cake Guras 1903 Nr. 115/2/37 Arë 1090 42.26 366 15467.16                       15467.16 Konfirmuar nga ASHK-ja.
159 Avni Asie Genci Erion Fredi Olsi Ali Qani Avni Avni Avni Avni Mullaj Mullaj Mullaj Mullaj Mullaj Mullaj Guras 1903 Nr. 115/2/13 Arë 1049 97.99 366 35864.34                       35864.34 Konfirmuar nga ASHK-ja.
160 Lulezim Ilmi Cake Guras 1903 Nr. 115/2/35 Arë 1000 119.26 366 43649.16                       43649.16 Konfirmuar nga ASHK-ja.
161 Elton Eridjol Neshdet Erzen Lilo Avdullari Guras 1903 Nr. 115/2/11 Arë 2022 225.99 366 82712.34                       82712.34 Konfirmuar nga ASHK-ja.
162 Arsen Guri Sulka Guras 1903 Nr. 115/2/31 Arë 1000 102.07 366 37357.62                       37357.62 Konfirmuar nga ASHK-ja.
163 Arsen Guri Sulka Guras 1903 Nr. 115/2/32 Arë 956 98.5 366 36051.00                       36051.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
164 Shoqeria “T.C.N.” sh.p.k. Guras 1903 Nr. 115/2/9 Arë 933 125.99 366 46112.34                       46112.34 Konfirmuar nga ASHK-ja.
165 Shoqeria “T.C.N.” sh.p.k. Guras 1903 Nr. 115/2/8 Arë 1105 140.54 366 51437.64                       51437.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
166 Ismail Shaban Bityça Guras 1903 Nr. 115/2/7 Arë 2100 200.36 366 73331.76                       73331.76 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Albana Ismail Bityça                      
Lorena Ismail Bityça                      
Elvire Servet Bityça                      
167 Myftar Rasim Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/6 Arë 1878 223.01 366 81621.66                       81621.66 Konfirmuar nga ASHK-ja.
168 Beqir Rasim Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/5 Arë 1989 197.89 366 72427.74                       72427.74 Konfirmuar nga ASHK-ja.
169 Nexhmi   Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/4 Arë 1800 208.02 366 76135.32                       76135.32 Konfirmuar nga ASHK-ja.
170 Nurke Shefqet Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/3 Arë 1966 196.23 366 71820.18                       71820.18 Konfirmuar nga ASHK-ja.
171 Agim Xhelal Çela Guras 1903 Nr. 115/2/2 Arë 1966 211.75 366 77500.50                       77500.50 Konfirmuar nga ASHK-ja.
172 Seit Isuf Çinari Guras 1903 Nr. 115/2/1 Arë 2198 235.44 366 86171.04                       86171.04 Konfirmuar nga ASHK-ja.
173 Avni Ali Mullaj Guras 1903 Nr. 116/3/38 Arë 570 33.26 366 12173.16                       12173.16 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Sanaber Ali Mullaj                      
Asie Qani Mullaj                      
Genci Avni Mullaj                      
Erion Avni Mullaj                      
Fredi Avni Mullaj                      
Olsi Avni Mullaj                      
174 Fari Qamir Çinari Guras 1903 Nr. 116/3/37 Arë 1132 617.01 366 225825.66                       225825.66 Konfirmuar nga ASHK-ja.
175 Adrian Isuf Çinari Guras 1904 Nr. 116/3/36 Arë 1273 597.08 366 218531.28                       218531.28 Konfirmuar nga ASHK-ja.
176 Seit Isuf Çinari Guras 1903 Nr. 116/3/35 Arë 907 330.03 366 120790.98                       120790.98 Konfirmuar nga ASHK-ja.
177 Agim Xhemal Cake Guras 1903 Nr. 116/3/34 Arë 1050 262.04 366 95906.64                       95906.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
178 Luftim Islam Syngjyllari Guras 1903 Nr. 116/3/33 Arë 920 137.67 366 50387.22                       50387.22 Konfirmuar nga ASHK-ja.
179 Jani Vesel Cake Guras 1903 Nr. 116/3/32 Arë 900 233.17 366 85340.22                       85340.22 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Muhamer Vesel Cake                      
Dijanet Vesel Molla                      
Rahman Vesel Cake                      
Lindita Vesel Jesku                      
Mariglen Jani Cake                      
Engjëllushe Tomorr Cake                        
180 Muhamer Vesel Cake Guras 1903 Nr. 116/3/31 Arë 1000 175.06 366 64071.96                       64071.96 Konfirmuar nga ASHK-ja.
181 Resul   Banushllari Guras 1903 Nr. 116/3/48 Arë 840 250.72 366 91763.52                       91763.52 Konfirmuar nga ASHK-ja.
182 Hysen Mustafa Banushllari Guras 1903 Nr. 116/3/44 Arë 925 413.29 366 151264.14                       151264.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
183 Violeta Faik Banushllari Guras 1903 Nr. 116/3/27 Arë 863 476.5 366 174399.00                       174399.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
184 Kastriot Ymer Syngjyllari Guras 1903 Nr. 116/3/47 Arë 841 285.54 366 104507.64                       104507.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Vjollca Ymer Syngjyllari                      
Lorenc Ymer Syngjyllari                      
Ramadan Dalip Syngjyllari                      
185 Fari Qamil Çinari Guras 1903 Nr. 116/3/25 Arë 1008 213.58 366 78170.28                       78170.28 Konfirmuar nga ASHK-ja.
186 Osman Qamil Çinari Guras 1903 Nr. 116/3/24 Arë 1008 193.67 366 70883.22                       70883.22 Konfirmuar nga ASHK-ja.
187 Brahim   Banushllari Guras 1903 Nr. 116/3/50 Arë 841 134.58 366 49256.28                       49256.28 Konfirmuar nga ASHK-ja.
188 Petrit Bedri Cake Guras 1904 Nr. 121/4 Truall 820       39.05 8059 314703.95                 314703.95 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Admirim Bedri Cake                      
Myseret Bedri Cake                      
Aishe Kamber Cake                      
189 Hysen Mustafa Banushllari Guras 1903 Nr. 121/2 Truall 288       200 8059 1611800.00 13.8 23026 317758.8 185.6 57565 10684064.00     12613622.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
190 Brahim Mustafa Banushllari Guras 1903 Nr. 121/1 Truall 183       183 8059 1474797.00 17.6 23026 405257.60 220 57565 12664300.00     14544354.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
191 Resul Mustafa Banushllari Guras 1903 Nr. 121/3 Truall 150       28 8059 225652.00     0.00 120 34539 4144680.00     4370332.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
192 Ferushe Nimet Cake Guras 1903 Nr. 122/25 Truall 300       13.01 8059 104847.59                 104847.59 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Adnand Basiri Cake                      
Lorena Basiri Cake                      
Ferushe Nimet Cake                      
Adnand Basiri Cake                      
Lorena Basiri Cake                      
193 Mevlud Ferit Lilo Guras 1903 Nr. 111/3 Arë 972 118.7 366 43444.20                       43444.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
194 Ramazan Ferit Lilo Guras 1903 Nr. 111/2 Arë 1224 159.13 366 58241.58                       58241.58 Konfirmuar nga ASHK-ja.
195 Besnik Ismail Shuli Guras 1903 Nr. 54/6 Arë 1242 334.7 366 122500.20                       122500.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Ilirjan Ismail Shuli                      
Adriatik Ismail Shuli                      
Niko Ismail Shuli                      
196 Mevlud Ferit Lilo Guras 1903 Nr. 111/1 Arë 576 134.04 366 49058.64                       49058.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
197 Fidai Seit Cake Guras 1903 Nr. 54/15 Arë 2022 65.5 366 23973.00                       23973.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Diturije Meleq Cake                      
Anjeza Fidai Cake                      
Nertila Fidai Duka                      
Denis Fidai Cake                      
Brahan Seit Cake                      
Emine Seit Bejko                      
Rahmi Seit Cake                      
Lirije Seit Balliu                      
Alfred Hashim Cake                      
Miranda Hashim Cake                      
Frida Hashim Çuni                      
Krenar Hashim Cake                      
198 Beqir Rasim Çinari Guras 1903 Nr. 109/3 Arë 1848 85.74 366 31380.84                       31380.84 Konfirmuar nga ASHK-ja.
199 Bajame Shaqir Shuli Guras 1903 Nr. 109/4 Arë 1078 182.94 366 66956.04                       66956.04 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Besnik Ismail Shuli                      
Ilirjan Ismail Shuli                      
Adriatik Ismail Shuli                      
Niko Ismail Shuli                      
200 Dylber Gani Shuli Guras 1903 Nr. 109/5 Arë 1030 312.31 366 114305.46                       114305.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
201 Istref Hajçe Krasta Guras 1903 Nr. 86/28 Arë 2143 601.76 366 220244.16                       220244.16 Konfirmuar nga ASHK-ja.
202 Sotiraq Andon Mëngri Tushemisht 3664 Nr. 85/4 Arë 3000 941.01 366 344409.66                       344409.66 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Llazi Andon Mëngri                      
Aferdita Andon Panoti                      
203 Eftimi Lia Llakmani Tushemisht 3664 Nr105/17 Arë 325 325 366 118950.00                       118950.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
204 Ilia Todi Ndrio Tushemisht 3664 105/43. Arë 1500 255.13 366 93377.58                       93377.58 Konfirmuar nga ASHK-ja.
205 Jovan Gjoke Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 105/18 Arë 800 160.86 366 58874.76                       58874.76 Konfirmuar nga ASHK-ja.
206 Pandel   Naste Tushemisht 3664 Nr. 105/19 Arë 1300 342.24 366 125259.84                       125259.84 Konfirmuar nga ASHK-ja.
207 Suzana Izja Hoxhallari Tushemisht 3664 Nr. 105/15 Arë 994 13.41 366 4908.06                       4908.06 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Alban Eqerem Hoxhallari                      
Arbër Eqerem Hoxhallari                      
208 Polirjeni Nikoleta Konstandin Kliti Nikolla Stasi Stasi Stasi Kapobardhi Kapobardhi Kapobardhi Kapobardhi Tushemisht 3664 Nr. 105/14 Arë 980 10.09 366 3692.94                       3692.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
209 Petraq Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 105/20 Arë 1700 303.7 366 111154.20                       111154.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
210 Nesti Koço Llakmani Tushemisht 3664 Nr. 105/13 Arë 1000 14.14 366 5175.24                       5175.24 Konfirmuar nga ASHK-ja.
211 Kili Koli Pilinçi Tushemisht 3664 Nr. 105/12 Arë 862 21.62 366 7912.92                       7912.92 Konfirmuar nga ASHK-ja.
212 Lisaveta Filip Pilinçi                                        
213 Marijolla Llazar Tereziu Tushemisht 3664 Nr. 105/21 Arë 840 141.88 366 51928.08                       51928.08 Konfirmuar nga ASHK-ja.
214 Esmeralda Pandeli Tereziu                                        
215 Vasil Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 105/11 Arë 900 28.81 366 10544.46                       10544.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
216 Todi Tushi Llakmani Tushemisht 3665 Nr. 105/22 Arë 961 109.99 366 40256.34                       40256.34 Konfirmuar nga ASHK-ja.
217 Kristaq Ilo Tili Tushemisht 3664 Nr. 105/10 Arë 897 51.25 366 18757.50                       18757.50 Konfirmuar nga ASHK-ja.
218 Kopi Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 105/9 Arë 897 43.93 366 16078.38                       16078.38 Konfirmuar nga ASHK-ja.
219 Vangjel Piro Lushka Tushemisht 3664 Nr. 105/23 Arë 970 95.15 366 34824.90                       34824.90 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Kristina Kostaq Lushka                      
Teodor Vangjel Lushka                      
220 Matilda Sotiraq Kukeli Tushemisht 3664 Nr. 105/8 Arë 1690 136.81 366 50072.46                       50072.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
221 Ropi Mitri Kosta Tushemisht 3664 Nr. 105/25 Arë 840 58.96 366 21579.36                       21579.36 Konfirmuar nga ASHK-ja.
222 Nikolla Todi Tasellari Tushemisht 3664 Nr. 105/7 Arë 1050 66.32 366 24273.12                       24273.12 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Roza Todi Tasellari                      
Kopi Todi Tasellari                      
Gjorgji Todi Tasellari                      
Lisaveta Todi Tasellari                      
Lisaveta Naum Tasellari                      
Anila Thoma Tasellari                      
Edlira Thoma Tasellari                      
Bledi Thoma Tasellari                      
Artasha Todi Tasellari                      
Kristina Todi Tasellari                      
Aferdita Ali Tasellari                      
Anisa Nikollaq Tasellari                      
Todiel Nikollaq Tasellari                      
223 Thoma Kopi Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 105/26 Arë 1190 53.74 366 19668.84                       19668.84 Konfirmuar nga ASHK-ja.
224 Marina Llazo Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 105/6 Arë 1170 75.44 366 27611.04                       27611.04 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Ilija Vangjel Turshinka                      
Lavdije Ismail Turshinka                      
Dhimiter Vangjel Turshinka                      
Anastasije Vangjel Turshinka                      
225 Ropi Mitri Kosta Tushemisht 3664 Nr. 105/5 Arë 1140 74.55 366 27285.30                       27285.30 Konfirmuar nga ASHK-ja.
226 Kopi Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 105/27 Arë 1075 64.33 366 23544.78                       23544.78 Konfirmuar nga ASHK-ja.
227 Pandel   Naste Tushemisht 3664 Nr. 105/4 Arë 1230 73.94 366 27062.04                       27062.04 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Todi Sllave Naste                      
Elvira Sllave Naste                      
Irena Sllave Laçka                      
Majlinda Gaqo Naste                      
Marjana Pandel Naste                      
Ilo Pandel Naste                      
228 Dhimitraq Gjorgji Tasellari Tushemisht 3664 Nr. 105/29 Arë 1025 63.43 366 23215.38                       23215.38 Konfirmuar nga ASHK-ja.
229 Todor Vangjel Lushka Tushemisht 3664 Nr. 105/3 Arë 1150 62.53 366 22885.98                       22885.98 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Vangjel Piro Lushka                      
Kristina Kostaq Lushka                      
230 Dhimiter Thoma Llakmani Tushemisht 3664 Nr. 105/30 Arë 1000 112.97 366 41347.02                       41347.02 Konfirmuar nga ASHK-ja.
231 Krisanthi Zafir Lushka Tushemisht 3665 Nr. 105/20 Arë 1340 64.3 366 23533.80                       23533.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
232 Spiro Mitri Çobani Tushemisht 3664 Nr. 105/31 Arë 1030 53.59 366 19613.94                       19613.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
233 Polirjeni Nikolla Kapobardhi Tushemisht 3664 Nr. 105/32 Arë 990 59.21 366 21670.86                       21670.86 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Nikoleta Stasi Kapobardhi                      
Konstandin Stasi Kapobardhi                      
Kliti Stasi Kapobardhi                      
234 Kristaq   Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 104/11 Arë 659 246.42 366 90189.72                       90189.72 Konfirmuar nga ASHK-ja.
235 Vangjel Thoma Llakmani Tushemisht 3664 Nr. 104/1 Arë 825 98.79 366 36157.14                       36157.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
236 Pandel   Naste Tushemisht 3664 Nr. 104/3 Arë 1000 189.6 366 69393.60                       69393.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Todi Sllave Naste                      
Elvira Sllave Naste                      
Irena Sllave Laçka                      
Majlinda Gaqo Naste                      
Marjana Pandel Naste                      
Ilo Pandel Naste                      
237 Altina Ilija Teli Tushemisht 3664 Nr. 104/4 Arë 1000 304.94 366 111608.04                       111608.04 Konfirmuar nga ASHK-ja.
238 Llambi Ligor Çulaku Tushemisht 3664 Nr. 104/5 Arë 1044 286.23 366 104760.18                       104760.18 Konfirmuar nga ASHK-ja.
239 Altin Eqerem Blaceri Tushemisht 3664 Nr. 104/6 Arë 1037 668.35 366 244616.10                       244616.10 Konfirmuar nga ASHK-ja.
240 Robert Fani Kapbardhi Tushemisht 3665 Nr. 104/7 Are 1000 1000 366 366000.00                       366000.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Margarita Mitri Kapbardhi                      
Brikena Fani Kapbardhi                      
Ermala Fani Kapbardhi                      
Diljana Fani Kapbardhi                      
241 Petraq Todi Culaku Tushemisht 3664 Nr. 104/20 Arë 1000 788.92 366 288744.72                       288744.72 Konfirmuar nga ASHK-ja.
242 Aspasie   Gjini Tushemisht 3664 Nr. 87/1 Arë 182 24.98 366 9142.68                       9142.68 Konfirmuar nga ASHK-ja.
243 Irena Gjergji Dhimitri Tushemisht 3664 Nr. 87/2 Arë 274 50.7 366 18556.20                       18556.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
244 Llambi Llazi Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 89/22 Arë 460 103.31 366 37811.46                       37811.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Viollca Ramadan Turshinka                      
Erlis Llambi Turshinka                      
245 Erion Mihallaq Spirollari Tushemisht 3664 Nr. 87/3 Arë 322 64.66 366 23665.56                       23665.56 Konfirmuar nga ASHK-ja.
246 Mihallaq Aleksandër Tasellari Tushemisht 3665 Nr. 89/63 Are 470 71.14 366 26037.24                       26037.24 Konfirmuar nga ASHK-ja.
247 Marjeta Kristaq Tasellari                                        
248 Erion   Spirollari Tushemisht 3664 Nr. 87/4 Arë 610 112.23 366 41076.18                       41076.18 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Florant   Kola                                
249 Andrea Halit Kalanxhi Tushemisht 3664 Nr. 89/20 Arë 242 31.36 366 11477.76                       11477.76 Konfirmuar nga ASHK-ja.
250 Vasil Kristaq Tili Tushemisht 3664 Nr. 87/5 Arë 292 58.51 366 21414.66                       21414.66 Konfirmuar nga ASHK-ja.
251 Andrea Halit Kalanxhi Tushemisht 3664 Nr. 89/59 Arë 192 56.21 366 20572.86                       20572.86 Konfirmuar nga ASHK-ja.
252 Kostaq Gjorgji Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 89/18 Arë 684 50.21 366 18376.86                       18376.86 Konfirmuar nga ASHK-ja.
253 Vasil Gjorgji Gjoka Tushemisht 3664 Nr. 87/6 Arë 541 91.91 366 33639.06                       33639.06 Konfirmuar nga ASHK-ja.
254 Robert Fani Kapbardhi Tushemisht 3664 Nr. 87/7 Arë 350 56.7 366 20752.20                       20752.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Margarita Mitri Kapbardhi                      
Brikena Fani Kapbardhi                      
Ermala Fani Kapbardhi                      
Diljana Fani Kapbardhi                      
255 Nesti Piro Mëhilli Tushemisht 3664 Nr. 89/17 Arë 682 73.52 366 26908.32                       26908.32 Konfirmuar nga ASHK-ja.
256 Ilija Thanas Tereziu Tushemisht 3664 Nr. 87/8 Arë 306 59.81 366 21890.46                       21890.46 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Lirika Thanas Tereziu                          
257 Thoma Mitri Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 87/9 Arë 145 21.13 366 7733.58                       7733.58 Konfirmuar nga ASHK-ja.
258 Luljeta Dajlan Muçka Tushemisht 3664 Nr. 89/16 Arë 268 24.26 366 8879.16                       8879.16 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Rafet Dylber Muçka                                        
259 Kristaq Piro Mihilli Tushemisht 3664 Nr. 87/10 Arë 295 32.73 366 11979.18                       11979.18 Konfirmuar nga ASHK-ja.
260 Vangjel Thoma Llakmani Tushemisht 3664 Nr. 89/15 Arë 295 22.78 366 8337.48                       8337.48 Konfirmuar nga ASHK-ja.
261 Vangjel   Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 87/23 Arë 120 15.38 366 5629.08                       5629.08 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Dhora Petraq Veriga                      
Kristina Kozman Mitllari                      
Aleksandra Vangjel Mitllari                      
Aurela Vangjel Mitllari                      
Nertila Vangjel Mitllari                      
Vilma Vangjel Mitllari                      
Naum Petraq Mitllari                      
Danjela Vangjel Mitllari                      
262 Nikolla Todi Tasellari Tushemisht 3664 Nr. 89/14 Arë 642 30.5 366 11163.00                       11163.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Roza Todi Tasellari                      
Kopi Todi Tasellari                      
Gjorgji Todi Tasellari                      
Lisaveta Todi Tasellari                      
Lisaveta Naum Tasellari                      
Anila Thoma Tasellari                      
Edlira Thoma Tasellari                      
Bledi Thoma Tasellari                      
Artasha Todi Tasellari                      
Kristina Todi Tasellari                      
Aferdita Ali Tasellari                      
Anisa Nikollaq Tasellari                      
Todiel Nikollaq Tasellari                        
263 Flora Gjin Ndreca Tushemisht 3664 Nr. 87/11 Arë 790 123.57 366 45226.62                       45226.62 Konfirmuar nga ASHK-ja.
264 Niko Andrea Fraholli Tushemisht 3664 Nr. 89/13 Arë 427 12.74 366 4662.84                       4662.84 Konfirmuar nga ASHK-ja.
265 Llazi Sotir Bale Tushemisht 3664 Nr. 89/12 Arë 500 9.68 366 3542.88                       3542.88 Konfirmuar nga ASHK-ja.
266 Jani Gjorgji Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 87/12 Arë 880 108.63 366 39758.58                       39758.58 Konfirmuar nga ASHK-ja.
267 Spiro Mitri Çobani Tushemisht 3664 Nr. 89/11 Arë 462 8.2 366 3001.20                       3001.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Vasil Mitri Çobani                        
268 Thoma Kopi Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 87/13 Arë 780 104.52 366 38254.32                       38254.32 Konfirmuar nga ASHK-ja.
269 Robert Piro Mihilli Tushemisht 3664 Nr. 89/10 Arë 431 11.78 366 4311.48                       4311.48 Konfirmuar nga ASHK-ja.
270 Kopi Ligor Tasellari Tushemisht 3664 Nr. 89/9 Arë 127 4.62 366 1690.92                       1690.92 Konfirmuar nga ASHK-ja.
271 Llazi Kopi Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 87/14 Arë 253 32.84 366 12019.44                       12019.44 Konfirmuar nga ASHK-ja.
272 Thoma Mitri Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 89/8 Arë 134 2.84 366 1039.44                       1039.44 Konfirmuar nga ASHK-ja.
273 Petraq Todi Culaku Tushemisht 3664 Nr. 87/15 Arë 268 35.63 366 13040.58                       13040.58 Konfirmuar nga ASHK-ja.
274 Krisanthi Llazi Kapbardhi Tushemisht 3664 Nr. 89/7 Arë 462 6 366 2196.00                       2196.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Genci Arqile Kapbardhi                      
Spiro Arqile Kapbardhi                      
275 Paqesor Rasim Hoxhallari Tushemisht 3664 Nr. 89/6 Arë 462 0.64 366 234.24                       234.24 Konfirmuar nga ASHK-ja.
276 Pandi Jordan Çulaku Tushemisht 3664 Nr. 87/16 Arë 696 78.65 366 28785.90                       28785.90 Konfirmuar nga ASHK-ja.
277 Algert Aleks Çobani Tushemisht 3664 Nr. 87/17 Arë 220 29.24 366 10701.84                       10701.84 Konfirmuar nga ASHK-ja.
278 Paqesor Rasim Hoxhallari Tushemisht 3664 Nr. 89/5 Arë 264 14.48 366 5299.68                       5299.68 Konfirmuar nga ASHK-ja.
279 Algert Aleks Çobani Tushemisht 3664 Nr. 87/18 Arë 485 43.13 366 15785.58                       15785.58 Konfirmuar nga ASHK-ja.
280 Margarita Ligor Kaçori Tushemisht 3664 Nr. 89/4 Arë 462 49.04 366 17948.64                       17948.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Andelina Sotiraq Kaçori                      
Monika Sotiraq Vitollari                      
Gjergji Sotiraq Kaçori                      
281 Vasil Tushi Llakmani Tushemisht 3664 Nr. 87/19 Arë 153 10.12 366 3703.92                       3703.92 Konfirmuar nga ASHK-ja.
282 Jovan Tushi Llakmani Tushemisht 3664 Nr. 87/20 Arë 208 8.39 366 3070.74                       3070.74 Konfirmuar nga ASHK-ja.
283 Niko Kozma Papagjini Tushemisht 3664 Nr. 87/21 Arë 478 4.14 366 1515.24                       1515.24 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Marika Dhori Papagjini                      
Ervin Niko Papagjini                      
Olsi Niko Papagjini                      
Lorena Jetnor Papagjini                      
Aleksios Olsi Papagjini                      
284 Luiza Vangjel Tili Tushemisht 3664 Nr. 89/3 Arë 128 32.48 366 11887.68                       11887.68 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Alfredi Koli Tili                      
Piro Koli Tili                      
285 Dhimitëri Mihal Bardhi Tushemisht 3664 Nr. 89/2 Arë 220 59.69 366 21846.54                       21846.54 Konfirmuar nga ASHK-ja.
286 Josif Piro Bardhi Tushemisht 3664 Nr. 89/57 Arë 75 12 366 4392.00                       4392.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
287 Petrit Piro Bardhi Tushemisht 3664 Nr. 89/58 Arë 145 23.59 366 8633.94                       8633.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
288 Dhimitraq Gjorgji Tasellari Tushemisht 3664 Nr. 81/1 Arë 1093 613.04 366 224372.64                       224372.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
289 Emin Latif Topalli Tushemisht 3664 Nr. 61/12 Arë 1123 207.69 366 76014.54                       76014.54 Konfirmuar nga ASHK-ja.
290 Thoma Mitri Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 61/11 Arë 1080 192.89 366 70597.74                       70597.74 Konfirmuar nga ASHK-ja.
291 Risto Vangjel Çobani Tushemisht 3664 Nr. 61/10 Arë 1058 137.8 366 50434.80                       50434.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
292 Kostaq Gjorgji Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 61/9 Arë 1053 140.4 366 51386.40                       51386.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
293 Nikolla Todi Tasellari Tushemisht 3664 Nr. 61/8 Arë 1000 153.12 366 56041.92                       56041.92 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Roza Todi Tasellari                      
Kopi Todi Tasellari                      
Gjorgji Todi Tasellari                      
Lisaveta Todi Tasellari                      
Lisaveta Naum Tasellari                      
Anila Thoma Tasellari                      
Edlira Thoma Tasellari                      
Bledi Thoma Tasellari                      
Artasha Todi Tasellari                      
Kristina Todi Tasellari                      
Aferdita Ali Tasellari                      
Anisa Nikollaq Tasellari                      
Todiel Nikollaq Tasellari                      
294 Kristaq Ilo Tili Tushemisht 3664 Nr. 61/7 Arë 1010 100.06 366 36621.96                       36621.96 Konfirmuar nga ASHK-ja.
295 Piro Llazi Mehilli Tushemisht 3664 Nr. 61/6 Arë 1031 137.73 366 50409.18                       50409.18 Konfirmuar nga ASHK-ja.
296 Robert Fani Kapbardhi Tushemisht 3664 Nr. 61/5 Arë 1046 126.12 366 46159.92                       46159.92 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Margarita Mitri Kapbardhi                      
Brikena Fani Kapbardhi                      
Ermala Fani Kapbardhi                      
Diljana Fani Kapbardhi                      
297 Monika Sotiraq Kaçori Tushemisht 3664 Nr. 61/4 Arë 1593 151.29 366 55372.14                       55372.14 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Gjergji Sotiraq Kaçori                      
Margarita Ligor Kaçori                      
Andelina Sotiraq Kaçori                      
298 Llazi Spiro Kapbardhi Tushemisht 3664 Nr. 61/3 Arë 1071 120.91 366 44253.06                       44253.06 Konfirmuar nga ASHK-ja.
299 Llazi Kopi Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 61/2 Arë 590 137.54 366 50339.64                       50339.64 Konfirmuar nga ASHK-ja.
300 Petraq Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 44/56 Arë 440 7.47 366 2734.02                       2734.02 Konfirmuar nga ASHK-ja.
301 Petraq Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 44/57 Arë 720 525.51 366 192336.66                       192336.66 Konfirmuar nga ASHK-ja.
302 Vasil Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 44/55 Arë 693 422.4 366 154598.40                       154598.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
303 Kopi Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 44/54 Arë 780 41.4 366 15152.40                       15152.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
304 Vasil Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 44/52 Arë 146 129.07 366 47239.62                       47239.62 Konfirmuar nga ASHK-ja.
305 Vasil Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 44/53 Arë 230 141.41 366 51756.06                       51756.06 Konfirmuar nga ASHK-ja.
306 Kopi Naum Mitllari Tushemisht 3664 Nr. 44/50 Arë 255 11.98 366 4384.68                       4384.68 Konfirmuar nga ASHK-ja.
307 Verxhil Jovan Mitllari Tushemisht 3665 Nr. 44/51 Are 482 288.59 366 105623.94                       105623.94 Konfirmuar nga ASHK-ja.
308 Pandi Kristaq Bardhi Tushemisht 3665 Nr. 44/46 Arë 700 284.73 366 104211.18                       104211.18 Konfirmuar nga ASHK-ja.
309 Llambi Ligor Çulaku Tushemisht 3664 Nr. 44/49 Arë 391 312.95 366 114539.70                       114539.70 Konfirmuar nga ASHK-ja.
310 Jovan Gjorgji Turshinka Tushemisht 3664 Nr. 44/47 Arë 354 91.38 366 33445.08                       33445.08 Konfirmuar nga ASHK-ja.
311 Robert Fani Kapbardhi Tushemisht 3664 Nr. 44/87 Arë 500 0.91 366 333.06                       333.06 Konfirmuar nga ASHK-ja.
312 Nikolla Todi Tasellari Tushemisht 3664 Nr. 44/88 Arë 290 0.52 366 190.32                       190.32 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Afërdita Ali Tasellari                                      
313 Mihallaq Spiro Kapbardhi Tushemisht 3664 Nr. 74/17 Vresht 1600 1600 366 585600.00                       585600.00 Konfirmuar nga ASHK-ja, nga verifikimi në terren, mbi këtë pasuri nuk ka kultura bujqësore të llojit “vresht”.
314 Ledio Nikolla Bardhi Tushemisht 3664 Nr. 74/8 Vresht 900 444.2 366 162577.20                       162577.00 Konfirmuar nga ASHK-ja, nga verifikimi në terren, mbi këtë pasuri nuk ka kultura bujqësore të llojit “vresht”.
Vlera totale e shpronësimeve  48,781.62   17925582.00     3731800.54     405257.60      27,493,044.00      49,873,442.74