Publikuar më: 05/05/2023

VENDIM Nr. 7, datë 11.1.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘SISTEMIM-ASFALTIM RRUGA KORÇË–ERSEKË, LOTI 1’”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i segmentit rrugor ‘Sistemim-asfaltim rruga Korçë-Ersekë, loti 1’”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, “truall” dhe “ndërtesë”, me një vlerë të përgjithshme prej 5 396 714 (pesë milionë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e katërmbëdhjetë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 5 396 714 (pesë milionë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e katërmbëdhjetë) lekësh, përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar.
 8. Autoriteti Rrugor Shqiptar kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar për pasuritë e shpronësuara.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Korçë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.
 12. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, bën ndarjen e pasurisë “arë” dhe “truall” për sipërfaqen, objekt shpronësimi, dhe sipërfaqen që mbetet.
 13. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Korçë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Korçë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletore Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “SISTEMIM ASFALTIM, RRUGA ‘KORÇË–ERSEKË’ LOTI I”

 

Nr. Emri Atësia Mbiemri ZK Nr. i pas Lloji i pasurisë Sipërfaqe totale (m2) Sip. e shpronës. truall, arë Çmimi (lek/m2) Vlera (lek) Sip. ndërtimi (m2) Vlera sipas preventivit (soc.-ekonomike) lek Vlera totale (lek) Adresa Shënime
1 Stefanos Eduart Hysen Hysen Bejko Bejko 8564 7/1501 Ndërtesë 1- katëshe, punishte mermeri +truall 25 25 8537 213425 25 279247.8 492672.8 Korçë Konfirmim ASHK
2 Viola Kujtim Shahinaj 8564 7/173 Truall 377.05 65 8537 554905     554905 Korçë Konfirmim ASHK
3 Buratin Xhemal Beqiraj 8564 7/15 Truall 515 74 8537 631738     631738 Korçë Konfirmim ASHK
4 Gentian Kostandin Sekine Ervin Kostandin Nexhip Stavros Kostandin Potka Potka Potka

Potka

8564 7/13 Truall 434.44 65 8537 554905     554905 Korçë Konfirmim ASHK
5 Bardhyl Nertila Selim

Irjat

Selaj Selaj 8564 7/12 Ndërtesë 1-katëshe, vend roje+truall 288 25 8537 213425 7.8 105992.9 319417.9 Korçë Konfirmim ASHK (regj. kontratë hipotekare Banka Credins)
6 Bujar Mehmet Sula 8564 7/11 Truall 363.56 65 8537 554905     554905 Korçë Regj. kontratë hipotekare “FAF” sh.a.
7 Kristaq Foto Gusho 2631 158/245 Arë 1463 127 100 12700     12700 Korçë Konfirmim ASHK
8 Gezim Selim Selaj 2631 158/167 Truall 1000 102 1970 200940     200940 Korçë Kufizim: Me shkresën nr. 8047 regj., datë 11.9.2019 të Bashkise Korçë, vendoset barrë hipotekare
9 Vasil Hekuran Thanasi 2631 158/12 Arë 2680 77 100 7700     7700 Korçë Konfirmim ASHK, Kufizim: Me shkresën nr. 1781 regj. Datë 29.9.2017 të Zyrës Përmbarimore Korçë, administruar pranë ZVRPP-së, me nr. 7389 prot., datë 5.10.2017 vendoset sekuestro konservative
10 Thodhoraq   Pacili 2631 155/84 Arë 3350 781 100 78100     78100 Korçë Konfirmim ASHK
11 Lavderim Kajo Kantollari 2631 155/82 Arë 2000 134 100 13400     13400 Korçë Konfirmim ASHK
12 Enver Myftar Najto 2631 155/273 Arë 500 183 100 18300     18300 Korçë Konfirmim ASHK
13 Vangjel Myftar Najte 2631 155/104 Arë 427 155 100 15500     15500 Korçë Konfirmim ASHK
14 Selajdin Shaqir Braho 2631 155/153 Arë 1000 172 100 17200     17200 Korçë Konfirmim ASHK
15 Kosta Ramis Sulenji 2631 155/99 Arë 1000 196 100 19600     19600 Korçë Konfirmim ASHK
16 Hajrulla Emin Kokoshi 2631 155/73 Arë 2130 120 100 12000     12000 Korçë Konfirmim ASHK
17 Janaq Jorgaq Tarusha 2631 155/72 Arë 2150 113 100 11300     11300 Korçë Konfirmim ASHK
18 Thanas Spiro Tarusha 2631 155/71 Arë 2000 62 100 6200     6200 Korçë Konfirmim ASHK
19 Anesti Parashqevi Donika Aleksander Nikolla Maria Jorgji Janaq

Ilia

Jorgji

Jorgji Jorgji

Tori Tori

Tori Tori Tori

Tori

2631 155/252 Arë 2070 53 100 5300     5300 Korçë Konfirmim ASHK
20 Kostandin Thodhoraq Tanushi 2631 155/172 Arë 197.6 73 100 7300     7300 Korçë Konfirmim ASHK
21 Athina Farije Paresije Misire Nevrus Andon Andon Andon Qyrani Laraku Bashllari Mema 2631 155/202 Truall 702,63 170 1970 334900     334900 Korçë Konfirmim ASHK
22 Vasillaq Stavri Kota 2631 155/45 Arë 2060 53 100 5300     5300 Korçë Konfirmim ASHK
23 Anila Bexhet Kamberi 2631 155/132 Arë 1000 78 100 7800     7800 Korçë Konfirmim ASHK
24 Anesti Vasil Gorica 2631 155/39 Arë 1370 34 100 3400     3400 Korçë Konfirmim ASHK
25 Mirela Seit Hyseni 2631 155/165 Arë 1040 82 100 8200     8200 Korçë Konfirmim ASHK
26 Pavlina Guri Kotori 2631 155/37 Arë 1280 24 100 2400     2400 Korçë Konfirmim ASHK
27 Hanife Silvana Xhiljana Esmeralda Erion Sami Bardhyl Bardhyl Bardhyl Bardhyl Xurre Xurre Xurre Xurre Xurre 2631 155/36 Arë 3500 74 100 7400     7400 Korçë Konfirmim ASHK
28 Vasil Thoma Hroni 2631 155/140 Arë 250 39 100 3900     3900 Korçë Konfirmim ASHK
29 Thanas Vasil Sidheri 2631 155/34 Arë 3250 70 100 7000     7000 Korçë Konfirmim ASHK
30 Klodjan   Mersini 2631 155/33 Arë 1460 35 100 3500     3500 Korçë Konfirmim ASHK
Astrit   Mersini 0     0 Korçë
31 Vasil Hysen Mborja 2631 155/32 Arë 4160 67 100 6700     6700 Korçë Konfirmim ASHK
32 Vasil Pano Tori 2631 155/29 Arë 3690 85 100 8500     8500 Korçë Konfirmim ASHK
33 Jorgji Koço Mihallari 2631 155/168 Truall 3002 172 1970 338840     338840 Korçë Konfirmim ASHK, kufizim: Prona vënë në hipotekë për llogari të ProCredit Bank sh.a.
34 Pëllumb Hajdër Mysllinj 2631 155/24 Arë 3620 102 100 10200     10200 Korçë Konfirmim ASHK
35 Ali Lulëzime Klejda Ermira Ledion Telha Selajdin Adem Adem Adem Beçka Beçka Beçka Beçka Beçka 2631 155/23 Arë 1120 37 100 3700     3700 Korçë Konfirmim ASHK
36 Ylli Izet Mara 2631 155/22 Arë 750 22 100 2200     2200 Korçë Konfirmim ASHK
Liljana Gezim Mara
Natasha Sali Sino (Mara)
Olda Ylli Mara
Zamir Ylli Mara
Andi Ylli Mara
Edem   Mara
Fatmir   Mara
Anesti Barjam Mara
Roberto Ylli Mara
37 Kostaq Thanas Tarusha 2631 155/181 Arë 1300 39 100 3900     3900 Korçë Konfirmim ASHK
38 Kristo Vasil Zguri 2631 155/20 Arë 4130 178 100 17800     17800 Korçë Konfirmim ASHK
39 Dhimiter Aleks Mihollari 2631 155/101 Truall 1500 135 1970 265950     265950 Korçë Konfirmim ASHK
40 Shaban Haxhi Dervishi 2631 155/130 Arë 1400 46 100 4600     4600 Korçë Konfirmim ASHK
41 Haxhi Shaban Dervishi 2631 155/131 Arë 2100 101 100 10100     10100 Korçë Konfirmim ASHK
42 Ilia Kostandin Xega 2631 155/151 Arë 1400 77 100 7700     7700 Korçë Konfirmim ASHK
43 Petrit Avdurahman Mema 2631 155/14 Arë 2800 120 100 12000     12000 Korçë Konfirmim ASHK
44 Ali Hymer Tare 2631 155/13 Arë 2250 101 100 10100     10100 Korçë Konfirmim ASHK
45 Pandeli Koço Zhidro 2631 155/11 Arë 2870 135 100 13500     13500 Korçë Konfirmim ASHK
46 Vehbi Pasho Pasho 2631 155/10 Arë 2620 103 100 10300     10300 Korçë Konfirmim ASHK
47 Zoi Toli Tarusha 2631 155/228 Arë 2570 89 100 8900     8900 Korçë Konfirmim ASHK
48 Mihal Andon Gorica 2631 155/7 Arë 3370 147 100 14700     14700 Korçë Konfirmim ASHK
49 Vasil Spiro Tarusha 2631 155/6 Arë 3250 166 100 16600     16600 Korçë Konfirmim ASHK
50 Anula Theodhori Spiro Guri Hali Hali 2631 155/119 Truall 800 116 1970 228520     228520 Korçë Konfirmim ASHK
51 Visar Llambi Juka 2631 155/4 Arë 2800 152 100 15200     15200 Korçë Konfirmim ASHK
52 Demir Osman Pelo 2631 155/3 Arë 3250 190 100 19000     19000 Korçë Konfirmim ASHK
53 Petrit Muharem Sala 2631 155/2 Arë 1850 77 100 7700     7700 Korçë Konfirmim ASHK
54 Ardian Engjëllush Demçe 2631 155/315 Arë 3266.9 69 100 6900     6900 Korçë Konfirmim ASHK
55 Arqile Vangjel Zharkalli 1631 18/1 Arë 3900 120 100 12000     12000 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 246, datë 30.3.2016
56 Sami Isa Ramolli 1631 18/2 Arë 5450 705 100 70500     70500 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016
57 Qamil Nebi Hasankolli 1631 16/1 Arë 2044 139 100 13900     13900 Korçë Konfirmim ASHK
58 Koço Nasho Xhavara 1631 12/9 Arë 2460 27 100 2700     2700 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016
59 Panajot Nasho Xhavara 1631 12/8 Arë 4450 30 100 3000     3000 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016
60 Naime Hysen Elezi 1631 12/5 Arë 2350 52 100 5200     5200 Korçë Servitut kalimi
61 Fluturije Refat Elezi 1631 12/4 Arë 1850 36 100 3600     3600 Korçë Servitut kalimi
62 Ferdinand Sejamit Elezi 1631 12/3 Arë 1700 29 100 2900     2900 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016
63 Bardhyl Sadik Elezi 1631 12/2 Arë 3500 101 100 10100     10100 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016
64 Jani Theodhora Sotir Nazime Shpresa Sali

Sali

Sali

Sali

Sali

Elezi Sulo

Elezi

Molla Gengo

1631 12/1 Arë 3000 92 100 9200     9200 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 527 datë 27.9.2017
65 Sulejman Avdulla Pelivani 1631 35/1 Arë 3700 138 100 13800     13800 Korçë Servitut kalimi
66 Fluturije Refat Elezi 1631 35/2 Arë 700 59 100 5900     5900 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016
67 Naime Hysen Elezi 1631 35/3 Arë 2100 56 100 5600     5600 Korçë Servitut kalimi
68 Ismail Muharem Tankollari 1631 35/4 Arë 3587 76 100 7600     7600 Korçë Servitut kalimi
69 Thoma Jani Mejdi 1631 35/5 Arë 2626 55 100 5500     5500 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016
70 Fevri Luljeta Ferdane Diana Hekuran Hekuran Hysen Hekuran Bekolli Demirshah Bekolli Kallço 1631 35/6 Arë 2842 52 100 5200     5200 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 246 datë 30.3.2016
71 Demirali Rakip Shahinlli 1631 35/7 Arë 557 9.2 100 920     920 Korçë  
72 Jani Demirali Shahinlli 1631 35/8 Arë 2383 31 100 3100     3100 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 246 datë 30.3.2016
73 Haxhi Rakip Shahinlli 1631 35/9 Arë 1097 22 100 2200     2200 Korçë  
74 Nuri Sadik Dalipi 1631 35/10 Arë 1670 27 100 2700     2700 Korçë Servitut kalimi TAP. VKM nr. 246 datë 30.3.2016
75 Hekurije Fatos Albana Anila Gentian Ramadan Nevrus Nevrus Nevrus Nevrus Hasankolli Hasankolli Medi (Hasankolli) Bezat (Hasankolli) Hasankolli 1631 35/11 Arë 4708 17 100 1700     1700 Korçë Konfirmim ASHK
76 Xhoxhi Ligor Shengjergji 1631 70/1 Arë 6866 648 100 64800     64800 Korçë Konfirmim ASHK
77 Agim Ismahil Shahinlli 1631 70/2 Arë 5604 18 100 1800     1800 Korçë Konfirmim ASHK
78 Thodhoraq Nasho Marko 1631 114/1 Arë 3670 51 100 5100     5100 Korçë Konfirmim ASHK
79 Qerim Bajram Bekolli 1631 142/2 Arë 2500 209 100 20900     20900 Korçë Konfirmim ASHK
80 Hekuran Bajram Bekolli 1631 142/4 Arë 3000 144 100 14400     14400 Korçë Konfirmim ASHK
81 Lavdi Sulo Elezi 1631 9/1 Arë 1450 166 100 16600     16600 Korçë Konfirmim ASHK
82 Servet Zenel Elezi 1631 9/2 Arë 150 38 100 3800     3800 Korçë Konfirmim ASHK
83 Servet Zenel Elezi 1631 9/4 Arë 1450 59 100 5900     5900 Korçë Konfirmim ASHK
84 Lavdi Sulo Elezi 1631 9/5 Arë 3800 38 100 3800     3800 Korçë Konfirmim ASHK
85 Panajot Nasho Xhavara 1631 9/6 Arë 3700 40 100 4000     4000 Korçë Konfirmim ASHK
86 Joraz Miho Kapurani 1631 137/3 Arë 3600 119 100 11900     11900 Korçë Konfirmim ASHK
87 Jaraz Miho Kapurani 1631 137/5 Arë 3100 258 100 25800     25800 Korçë Konfirmim ASHK
88 Ethem Hamit Metja 1631 137/10-T Arë 3400 60 100 6000     6000 Korçë Konfirmim ASHK
Bashkim Hamit Metja
89 Lisaveta Nevrus Metja 1631 137/13 Arë 1000 129 100 12900     12900 Korçë Konfirmim ASHK
Luljeta Hekuran Velija (Metja)
90 Lisaveta Nevrus Metja 1631 280/6 Arë 2000 397 100 39700     39700 Korçë Konfirmim ASHK
Luljeta Hekuran Velija (Metja)
91 Jani Asllan Bekolli 1631 142/5 Arë 2454 105 100 10500     10500 Korçë Konfirmim ASHK
    SHUMA                     5396714