Publikuar më: 08/01/2024

VENDIM Nr. 719, datë 13.12.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT, NË ZONËN E RE PËR ZHVILLIM NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR. 11, UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS, BASHKIA TIRANË

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar; të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, miratuar me ligjin nr. 97/2019; dhe të vendimit nr. 7, datë 6.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për kushtet dhe procedurat për shpronësimet dhe/ose shkëmbimin e pronës për interes publik në funksion të procesit të rindërtimit”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, në funksion të procesit të rindërtimit, në zonën e re për zhvillim në Njësinë Administrative nr. 11, Universiteti Bujqësor i Tiranës.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Tiranë.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës së kompensimit përkatës, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, në vlerën prej 133 968 072.50 (njëqind e tridhjetë e tre milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e shtatëdhjetë e dy pikë pesëdhjetë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e kompensimit, prej 133 968 072.50 (njëqind e tridhjetë e tre milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e shtatëdhjetë e dy pikë pesëdhjetë) lekësh, përballohet nga buxheti i Bashkisë Tiranë.
 5. Shpenzimet procedurale, në vlerën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga buxheti i Bashkisë Tiranë.
 6. Pronarët e pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur certifikatën e pronësisë origjinale ose dublikat, kartelën e pasurisë të rifreskuar, si dhe hartën treguese të regjistrimit pranë Bashkisë Tiranë.
 7. Shpronësimi fillon menjëherë pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
 8. Bashkia Tiranë kryen likuidimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, të shpronësuar, sipas përcaktimeve të këtij vendimi.
 9. Afati i kryerjes së shpronësimit në vlerë monetare do të jetë momenti i fillimit të realizimit të projektit.
 10. Bashkia Tiranë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, i kërkon Agjencisë Shtetërore të Kadastrës të kryejë regjistrimin e aktit të kalimit të pronësisë të pasurive, pronë private, të shpronësuara, sipas legjislacionit në fuqi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Bashkia Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË SHPRONËSOHEN, PËR INTERES PUBLIK, NË FUNKSION TË RINDËRTIMIT, NË ZONËN E RE PËR ZHVILLIM NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR. 11, UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS, BASHKIA TIRANË

 

Nr.  PRONARI TË DHËNAT (mbi pasurinë sipas ASHK-së)  VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM DHE/OSE KOMPENSIM SIPAS LLOJIT TË PASURISË  Vlera totale (leke)

Kompensim në vlerë

 Konfirmuar/shënime
Emri Atësia Mbiemri ZK Nr. i pas Lloji i pas.  Sip. truall/arë totale m2 Shpronësim tokë “truall”
Sip. e prekur

(m2)

Çmimi (lek/m2)  Vlera

 (lekë)

Konfirmuar nga ASHK-ja Shënime në kartelë
PRONË PRIVATE
1 Nysret Sait Haki Haxhija Fani 8320 1/136 Truall 2,336.0 2,336.0 22,985.0 53,692,960.00  53,692,960.00 Konfirmuar nga ASHK-ja  
2 Sait Haki Fani 8320 1/162 Truall 1,712.0 1,712.0 22,985.0  39,350,320.00  39,350,320.00 Konfirmuar nga ASHK-ja  
4 Diana Robert Genc Juliana  Aleksandër Aleksandër Hoxha Dako Ruli Mosi 8320 1/610 Truall 1,392.0 1,392.0 22,985.0  31,995,120.00  31,995,120.00 Konfirmuar nga ASHK-ja NR. 00003519, 18.04.2019, emërtimi: INSK.2245, datë 27.12.2007.
5 Jani Syrja Gjikopulli 8320 1/134 Truall 1,100.0 184.00 22,985.0  4,229,240.00  4,229,240.00 Konfirmuar nga ASHK-ja  
6 Sofo Mano Limaj 8320 1/637 Truall 300.0 49.5 22,985.0  1,137,757.50  1,137,757.50 Konfirmuar nga ASHK-ja Bllokohet në favor të NBG sh.a.
7 Sofo Mano Limaj 8320 1/638 Truall 1,522.0 155.00 22,985.0  3,562,675.00  3,562,675.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Pasuria bllokohet në favor të Intesa San Paolo Bank Albania sh.a. për shumën 125.000 euro
Vlera totale (lekë) Kompensim në vlerë 8,362.0 5,828.5     133,968,072.50