Publikuar më: 08/01/2024

VENDIM Nr. 720, datë 13.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 354, DATË 16.6.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E RRUGËS PORTI I JAHTEVE–BYPASS ORIKUM–DUKAT (URA E SHËN ELIZËS)’”, TË NDRYSHUAR

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

  1. Në vendimin nr. 354 datë 16.6.2021, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
  2. a) Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse të kompensimit, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “tokë arë”, “truall”, “ndërtesë” dhe “pemëtore”, me vlerë të përgjithshme shpronësimi prej 23 128 876,3 (njëzet e tre milionë e njëqind e njëzet e tetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë pikë tre) lekësh.”.

  1. b) Në pikën 4 bëhen shtesa dhe ndryshimi i mëposhtëm:
  2. Vlera “20 838 377.3 (njëzet milionë e tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e shtatë pikë tre) lekë” zëvendësohet me “23 128 876,3 (njëzet e tre milionë e njëqind e njëzet e tetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë presje tre) lekë”;
  3. Pas shkronjës “b” shtohet shkronja “c”, me këtë përmbajtje:

“c) vlera prej 2 290 499 (dy milionë e dyqind e nëntëdhjetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekësh përballohet nga buxheti i shtetit, llogaria “Fondi i shpronësimeve” në Bankën e Shqipërisë.”.

  1. c) Tabelës bashkëlidhur vendimit, i shtohet tabela që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  2. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
  3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
  4. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
  5. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë, dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Vlorë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

LISTA EMËRORE SHTESË E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK, PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT “PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E RRUGËS PORTI I JAHTEVE–BYPASS ORIKUM–DUKAT (URA E SHËN ELIZËS)”

 

PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SIPAS LLOJIT TË PASURISË Vlera totale (lekë)
Nr. Emri Atësia Mbiemri ZK Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sip. Shpronësim tokë “arë” Shpronësim tokë “truall” Shpronësim tokë “pyll” Ndërtesë banimi (shtëpi) Ndërtesë jobanimi Ndërtesë total
Totale Sip. Çmimi Vlera Sip. Çmimi Vlera Sip. Çmimi Vlera Sip. ndërt. Çmimi mes. Vlera Sip. nd. Vlera Sip. nd. Shënime
(m2) (m2) (lek/m2) (lekë) (m2) (lekë/m2) (lekë) (m2) (lek/m2) (lekë) konf. sh/blerjeve (lekë) konf. nga sipas konf. nga
ZVRPP sipas ZVRPP-së ZVRPP-ja preventivit ZVRPP-ja
(m2) (l/m2) (m2) (lekë) (m2)
1 EVELINA CARA 2832 119/13 Arë 4000.9 163 204 33,252.00 33,252.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
2 IRMA SKENDERI 2832 119/14 Arë 5736.12 252 204 51,408.00 51,408.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
3 AFERDITA MEHILLI 2832 119/17 Arë 1912.89 69.2 204 14,116.80 14,116.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
AGRON MEHILLI
DILAVER MEHILLI
DRITA MEHILLI
ERMIRA MEHILLI
EVELINA CARA
FIORINA MEHILLI
GENIS MEHILLI
GEZIM MEHILLI
IRMA SKENDERI
ISMET MEHILLI
MIROSHE MEHILLI
MIT’HAT MEHILLI
MJAFTIME MEHILLI
RIKO MEHILLI
SULLTANA MEHILLI
4 FIORINA MEHILLI 2832 119/20 Arë 1390.68 120.6 204 24,602.40 24,602.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
5 MJAFTIME MEHILLI 2832 119/21 Arë 1392.61 126.5 204 25,806.00 25,806.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
6 MIROSHE MEHILLI 2832 119/22 Arë 1392.39 127.1 204 25,928.40 25,928.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
7 SULLTANA MEHILLI 2832 119/23 Arë 1389.86 140.3 204 28,621.20 28,621.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
8 BEKTASH KALAJ 2832 184/4 Pemëtore 11571.74 653.3 204 133,273.20 133,273.20 Konfirmuar nga ASHK-ja (bazuar në shkresën e Bashkisë Vlorë me nr. 13768/1 prot., datë 10.11.2023, sqarojmë se mbi sipërfaqen e shpronësuar nuk ka të mbjella drufrutore. Shpronësimi bëhet për sipërfaqen e tokës “arë”.
ELSA KALAJ
ENIDA KALAJ
HAMKO BLUSHAJ
KAPO KALAJ
LAURETA MUÇAJ KALAJ
LEFTER BLUSHAJ
LUIZA SHAHAJ KALAJ
MEMEDI KALAJ
MEZE BLUSHAJ
MUÇO BLUSHAJ
MURAT KALAJ
NURO BLUSHAJ
PIRO KALAJ
SALIE ÇOBAJ KALAJ
SEFIRE KALAJ
VLADIMIR KALAJ
9 BEKTASH KALAJ 2832 186/21 Pemëtore 6644.01 116.5 204 23,766.00 23,766.00 Konfirmuar nga ASHK-ja (bazuar në shkresën e Bashkisë Vlorë me nr. 13768/1 prot., datë 10.11.2023, sqarojmë se mbi sipërfaqen e shpronësuar nuk ka të mbjella drufrutore. Shpronësimi bëhet për sipërfaqen e tokës “arë”.
ELSA KALAJ
ENIDA KALAJ
HANKO BLUSHAJ
KAPO KALAJ
LAURETA KALAJ MUÇAJ
LEFTER BLUSHAJ
LUIZA KALAJ(SHAHAJ)
MEMEDI KALAJ
MEZE BLUSHAJ
MUÇO BLUSHAJ
MURAT KALAJ
NURO BLUSHAJ
PIRO KALAJ
SALIE ÇOBAJ KALAJ
SEFIRE KALAJ
VLADIMIR KALAJ
10 SHANIKO GJOLIKAJ 2832 188/14 Arë 3088 60 204 12,240.00 12,240.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
11 SERRI KURTI 2832 188/15 Arë 713.59 49.4 204 10,077.60 10,077.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
12 AFRIM KARAGJOZI 2832 188/4 Arë 6611.03 158.6 204 32,354.40 32,354.40 Konfirmuar nga ASHK-ja. Shënim. seksioni D i kartelës “ka 2 ndërtime pa leje, urdhër kufizimi” e. në këtë pasuri ka dy objekte me sipërfaqe= 22 m2 dhe sip.= 32 m2 3934

(sipas gjurmës, këto ndërtesa nuk preken nga shpronësimi).

ALMA RROKU
ANILA ALITE
EDLIRA ALI ALITE
ENGJELL DELVINA
ERMIRA GURI
FADIL ALITE
FISNIKE KACANI
GEZIM KARAGJOZI
HALIM KARAGJOZI
HYSEN KARAGJOZI
ILIR KARAGJOZI
KUJTIM KARAGJOZI
LILJANA HASAN KARAGJOZI
LILJANA CUBERI
MERJEME ALITE
NEDIME KARAGJOZI
PELLUMB KARAGJOZI
PLARENT HASAN KARAGJOZI
REDI KAPSHTICA
VEIZ KARAGJOZI
VETON HASAN KARAGJOZI
ZIBO KARAGJOZI
13 BARDHYL KURTI 2832 189/10 Arë 1013.1 72.4 204 14,769.60 14,769.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
14 LAVDOSH NUMANAJ 2832 189/25 Arë 9528.52 378 204 77,112.00 77,112.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
LEONIDHA NUMANAJ
15 KOCI HASKOCELAJ 2832 189/26 Arë 4999.82 364.6 204 74,378.40 74,378.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
16 LAZE HOXHA 2832 189/27 Are 5779.38 377.4 204 76,989.60 76,989.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
DUDE MEZIN HOXHA
ALFRED LAZE HOXHA
LUDMILLA LAZE MALAJ
17 FITIM FEHRATAJ 2832 189/29 Arë 6669 342 204 69,768.00 69,768.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
18 LORENC ANGJELIN KURTI 2832 189/8 Arë 4225.97 159.2 204 32,476.80 32,476.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
19 FESTIM KURTI
20 ENTON KURTI
21 FERDINAND KURTI 2832 189/9 Arë 1012.9 73.5 204 14,994.00 14,994.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
22 KOCI HASKOCELAJ 2832 192/2 Arë 12180 152 204 31,008.00 31,008.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
23 LAVDOSH NUMANAJ 2832 192/6 Arë 7787.01 529.3 204 107,977.20 107,977.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
LONIDHA NUMANAJ
24 SOKOL KADRI MALAJ 2832 28/8 Arë 5000 12.6 204 2,570.40 2,570.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
25 JORGAQ KAZHELI 2832 52/2 Truall 500.14 220.1 220.1 5530 1,217,153.00 1,217,153.00 Mungesë dokumentacioni, urdhër kufizimi.
26 ISMET MEHILLAJ 2832 119/16/6 Arë 1622.6 764 204 155,856.00 155,856.00 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Vlera totale 1,040,094.00 2,290,499.00