Publikuar më: 08/01/2024

VENDIM Nr. 748, datë 20.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, DATË 13.10.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI SHQIPONJA’ – ‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’’ PËR LOTET 4, 5, 6”, TË NDRYSHUAR

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

  1. Në vendimin nr. 662, datë 13.10.2022, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
  2. a) Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, “tokë arë”, “ndërtesë”, “apartament”, “njësi” dhe “bodrum”, me një vlerë të përgjithshme prej 4 172 860 230.6 (katër miliardë e njëqind e shtatëdhjetë e dy milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e tridhjetë pikë gjashtë) lekë.”.

  1. b) Në pikën 4 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
  2. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej “3 851 711 841.5 (tre miliardë e tetëqind e pesëdhjetë e një milionë e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e dyzet e një pikë pesë) lekësh” zëvendësohet me “4 172 860 230.6 (katër miliardë e njëqind e shtatëdhjetë e dy milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e tridhjetë pikë gjashtë) lekë”.
  3. Në shkronjën “a”, vlera prej “3 729 003 342.5 (tre miliardë e shtatëqind e njëzet e nëntë milionë e tre mijë e treqind e dyzet e dy pikë pesë) lekësh” zëvendësohet me “4 050 151 731.6 (katër miliardë e pesëdhjetë milionë e njëqind e pesëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tridhjetë e një pikë gjashtë) lekësh”.
  4. c) Tabelës bashkëlidhur vendimit në fuqi i shtohet tabela që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  5. Shpenzimet procedurale, në vlerën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga buxheti i miratuar për Autoritetin Rrugor Shqiptar.
  6. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, si dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

 

 

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, DATË 13.10.2022, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI SHQIPONJA’ – ‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’ PËR LOTET 4, 5, 6”, I NDRYSHUAR

 

Nr. Emri Atësia Mbiemri TË DHËNAT E PASURISË  TOKË TRUALL   TOKË ARË NDËRTESË SOC. EK. OBJEKT BANIMI VLERA totale (lek) SHËNIME
Zona kadastrale Numri i pasurisë Lloji i pasurisë  
 Sip. totale m2 Sipërfaqja e shpronësuar Çmimi Vlera  Sip. totale m2 Sipërfaqja e shpronësuar Çmimi Vlera  Sip. totale m2 Sipërfaqja e shpronësuar  Vlera sipas preventivit  Sip. totale m2 Sipërfaqja e shpronësuar Çmimi Vlera
(m2) (lek/m2) lek (m2) (lek/m2) lekë (m2)  lekë   (m2) m2 lek
258 Ismet Izet Gruda 3976 136/545-ND Ndërtesë                     93.00 93.00 61,167.00 5,688,531.00 5,688,531.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Kjo ndërtese pozicionohet mbi pasurinë 136/545 vol 29 f. 94 l. leg. Objekt banimi 1-katësh, Sip. e katit përdhe = 93 m2, E. Kjo ndërtesë nuk ka marrëdhënie me truallin
259 Dhurim Rasim Murati 3976 68/27 Arë         550.00 550 448 246,400.00               246,400.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
260 Xhevdet Osman Ruçi 3976 136/412 Truall  335.00 22.6 479.00 10,825.40                     10,825.40 Konfirmuar nga ASHK-ja Kontratë për vendosje e hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës , sipas vlerave të kredisë
261 Latif
Anife
Agush
Mehmet
Saraçi
Saraçi
3976 136/392-nd Ndërtesë  –                   246.10 246.10 61,167.00 15,053,198.70 15,053,198.70 Konfirmuar nga ASHK-ja C. Kjo ndërtese ndodhet mbi pasurinë nr. 136/392 vol. 21 f. 152 Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin.
262 Hasan Sali Kurti 3976 68/13 Arë         307.00 307 448 137,536.00             0.00 137,536.00 Konfirmuar nga ASHSH-ja

Kontratë për vendosje e hipotekës për garantimin e kredisë se dhëne nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, sipas vlerave të kredisë

263 Bukurije
Drita
Mira
Lumturije
Edmond
  Spaja
Spaja
Spaja
Spaja
Spaja
3976 68/15 Arë         1,380.00 324 448  145,152.00             0.00 145,152.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
264 Eqerem Latif Hasa 3976 35/6 Arë         410.00 410 448 183,680.00               183,680.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
265 Altin Musa Jahollari 3976 136/185 Truall+ndërtesë                       148.00 148.00 61,167.00 9,052,716.00 9,052,716.00 Konfirmuar nga ASHK
266 Kastriot Musa Jahollari 3976 136/284 Truall+ndërtesë                       164.00 164.00 61,167.00 10,031,388.00 10,031,388.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
267 Jonus Musa Jahollari 3976 136/283 Truall+ndërtesë  159.00 4.4 479.00 2,107.60               163.60 163.60 61,167.00 10,006,921.20 10,009,028.80 Konfirmuar nga ASHK-ja
268 Yllson Mete Moraiti 2460 606/0ND10 Ndërtesë                     118.40 118.40 66,505.00 7,874,192.00 7,874,192.00 Konfirmuar nga ASHK-ja

Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë nr. 606 vol. 5 f. 242 L. LEG. E. Vendoset hipotekë ligjore deri në shlyerjen e detyrimeve për truallin

269 Avdi Hysen Avdi 3976 18/ND1 Ndërtesë                     143.80 143.80 61,167.00 8,795,814.60 8,795,814.60 Konfirmuar nga ASHK-ja

Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin

270 Tefta
Maldin
Armando
Hysen
Aleksandër
Aleksandër
Demko
Demko
Demko
3976 18/3-ND Ndërtesë                       219.40 219.40 61,167.00 13,420,039.80 13,420,039.80 Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin
271 Ilia Shine Zheli 3976 35/52/ND Ndërtesë                     108.60 108.60 61,167.00 6,642,736.20 6,642,736.20 Konfirmuar nga ASHK-ja Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë nr. 35/52 vol 8 f. 112 E. Vendoset hipotekë ligjore deri në realizimin e marrëdhënieve me truallin
272 Artur Xhevair Salla 1066 221/10 Ndërtesë                     90.00 90.00 52,000.00 4,680,000.00 4,680,000.00 Konfirmuar nga ASHK-ja

Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin

273 Manjola Nesim Haxhillari 1066 221/11 Ndërtesë                     90.00 90.00 52,000.00 4,680,000.00 4,680,000.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin
274 Ylli
Ediskata
Arif
Admir
Prozllomi
Prozllomi
1066 985/22 Trual+ndërtesë 168.6 97.8 3,560.00 348,168.00               56.20 56.20 52,000.00 2,922,400.00 3,270,568.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
275 Durim
Mirian
Hekuran
Durim
Pere
Pere
8170 5/659 Truall 366.1 120 32,878.00 3,945,360.00                     3,945,360.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
276 Syrja
Mehmet
Nesti
Jetnor
Ramadan
Ramadan
Ramadan
Ramadan
Peleshka
Peleshka
Peleshka
Peleshka
8170 5/485 Truall 434 35.9 32,878.00 1,180,320.20                     1,180,320.20 Konfirmuar nga ASHK-ja
277 Hysni Refik Sina 8170 5/215 Truall 174.9 49.7 32,878.00 1,634,036.60                     1,634,036.60 Konfirmuar nga ASHK-ja
278 Artan Rahim Kullolli 8170 3/1091 Truall 300 300 32,878.00 9,863,400.00                       9,863,400.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
279 Venetik Servet Sorra 8170 5/656 Truall 322 45.6 32,878.00 1,499,236.80                     1,499,236.80 Konfirmuar nga ASHK-ja
280 Idriz Ramadan Krasniqi 8120 3/15/ND Ndërtesë                     82.2 82.2 81,666.61 6,712,995.34 6,712,995.34 Konfirmuar nga ASHK-ja Kjo ndërtesë ngrihet mbi pasurinë me nr. 3/15. E. Kufizohen veprimet deri në shlyerjen e detyrimeve për truallin
281 Xhelal Ymer Hida 8120 3/18/ND Ndërtesë                       30 30 81,666.61 2,449,998.30 2,449,998.30 Konfirmuar nga ASHK-ja

Kjo ndërtesë ngrihet mbi pasurinë me nr. 3/18 Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin

282 Pashke
Lindita
Sokol
Klodian
Prend
Pashk
Pashk
Pashk
Luli
Gjinaj
Luli
Luli
8310 11/204-ND Ndërtesë                       155.8 155.8 96,753.41 15,074,181.28 15,074,181.28 Konfirmuar nga ASHK-ja

Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë nr. 11/204 vol 32 f. 247, ZK 8310
titulli i pronësisë vendimi nr. 2738, datë 18.2.2022 për leg. e ndërtimit pa leje ASHK-DVT Veri i vlefshëm vetëm për ndërtesën. Konfirmuar nga ASHK-ja. Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin

283 Prena Lulash Leraj 8310 10/272 Truall 183 183 31,219.00 5,713,077.00                   0.00 5,713,077.00 Konfirmuar nga ASHK-ja

Mbi këtë pasuri ka një ndërtim të pa ligjshëm

284 Bilbil
Llan
Llan Lasku
Lasku
8110 7/325 Truall+ndërtesë 414.1 223.8 23,703.00 5,304,731.40               359.9 359.9 60,959.00 21,939,144.10 27,243,875.50 Konfirmuar nga ASHK-ja
285 Fatmir
Lulëzim
Limane
Skënder
Skënder
Jaup
Kamberaj
Kamberaj
Kamberaj
8110 5/589 Truall+ndërtesë 300 270.6 23,703.00 6,414,031.80               332.6 332.6 60,959.00 20,274,963.40 26,688,995.20 Konfirmuar nga ASHK-ja
286 Lek Gjergj Fufi 8110 5/41-nd Apartament                     38 38 60,959.00 2,316,442.00 2,316,442.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Shteti është pronar i truallit 5/41 mbi të cilin është ndërtesa 5/41-nd
ndalohen veprimet mbi këtë pasuri deri në rregullimin e marrëdhënieve ligjore me truallin dhe regjistrim i parregullt në sistemin hipotekar
287 Tomor Alush Gjyla 2884 308/2 Truall+ndërtesë 500.00 457.7 3,560.00 1,629,412.00             196.5 196.50 52,000.00 10,218,000.00 11,847,412.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
288 Mujdin Muharrem Noka 2884 305/3 Truall+ndërtesë 162 90.1 3,560.00 320,756.00             190.1 190.1 52,000.00 9,885,200.00 10,205,956.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
289 Fatos Muharem Noka 2884 305/18+1-1 Apartament                     83.9 83.9 52,000.00 4,362,800.00 4,362,800.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin
290 Muharrem Rahim Noka 2884 305/18+1-2 Apartament                     83.9 83.9 52,000.00 4,362,800.00 4,362,800.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin
291 Muharrem Rahim Noka 2884 305/18-B Apartament                     41.5 41.5 52,000.00 2,158,000.00 2,158,000.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin
292 Ylli Bajram Metallari 2884 305/1 Truall+ndërtesë 500.3 482.4 3,560.00 1,717,344.00             305.4 305.4 52,000.00 15,880,800.00 17,598,144.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
293 Kapllan Asllan Tola 2884 240/2 Truall+ndërtesë 496.60 496.6 3,560.00 1,767,896.00             169 169.00 52,000.00 8,788,000.00 10,555,896.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
294 Xhemali Hysni Allaraj 2884 240/16/ND Ndërtesë                     112.3 112.30 52,000.00 5,839,600.00 5,839,600.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Pasuria pozicionohet mbi pasurinë nr. 240/16, vol. 18, f. 88. në pronësi shtet
vendoset hipotekë ligjore deri në pagesën e parcelës ndërtimore
295 Teki Xhevdet Mandri 2884 240/11 Truall+ndërtesë 374.90 282.5 3,560.00 1,005,700.00             169.1 169.10 52,000.00 8,793,200.00 9,798,900.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
296 FIRMA VEFA HOLDING 2884 265/2 truall 2,065.00 1645 3,560.00 5,856,200.00         116.50 116.5 1522977         7,379,177.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
297 Skender Eqerem Ahmati 2884 223/1 Truall+ndërtesë 300.00 196.1 3,560.00 698,116.00             117.2 117.20 52,000.00 6,094,400.00 6,792,516.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
298 Eduart Mark Gjinaj 2884 240/21 Truall+ndërtesë 151.80 151.8 3,560.00 540,408.00             50.6 50.60 52,000.00 2,631,200.00 3,171,608.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
299 Mustafa Sulejman Kabili 2884 31/3/ND2 Ndërtese                     80 80.00 52,000.00 4,160,000.00 4,160,000.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Objekti pozicionohet mbi pasurinë nr. 31/3, vol. 11 f. 41, në pronësi shtet
sipërfaqja e parcelës për zhvillim 509 m2 në pronësi shtet
300 Zef Ndoc Bushgjoka 8310 10/79-ND Ndërtesë                       46.46 46.46 96,753.41 4,495,163.43 4,495,163.43 Konfirmuar nga ASHK-ja

Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin

301 Fejzo Hekuaran Rapanj 8310 10/49-ND Ndërtesë                     45 45.00 96,753.41 4,353,903.45 4,353,903.45 Konfirmuar nga ASHK-ja Ndërtesa me nr. pas. 10/49-ND ndodhet mbi pasurinë nr. 10/49, sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin
302 Zalo Bajram Topçi 2460 606-ND11 Ndërtesë                     147.7 147.7 66,505.00 9,822,788.50 9,822,788.50 Konfirmuar nga ASHK-ja Kjo ndërtesë ndodhet mbi pasurinë nr. 606 L. LEG. E. Vendoset hipotekë ligjore deri në rregullimin e marrëdhënieve me truallin
  VLERA TOTALE  7,707.30 5155.6   49,451,126.80 2,647.00 1,591.00   712,768.00 116.50 116.50 1522977 4,478.26 4,478.26   269,461,517.30 321,148,389.10