Publikuar më: 08/01/2024

VENDIM Nr. 750, datë 20.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 778, DATË 24.9.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, TOKË ARË, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “BY-PASS PLEPA–KAVAJË–RROGOZHINË, LOTET 9, 10, 11 E 12”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

  1. Në vendimin nr. 778, datë 24.9.2010, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
  2. a) Në pikën 3, vlera “6 893 148 (gjashtë milionë e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind e dyzet e tetë) lekë” zëvendësohet me “15 225 731 (pesëmbëdhjetë milionë e dyqind e njëzet e pesë mijë e shtatëqind e tridhjetë e një) lekë”.
  3. b) Pika 5 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“5. Vlera e shpronësimit, prej 15 225 731 (pesëmbëdhjetë milionë e dyqind e njëzet e pesë mijë e shtatëqind e tridhjetë e një) lekësh, përballohet, si më poshtë vijon:

  1. a) 6 893 148 (gjashtë milionë e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind e dyzet e tetë) lekë përballohen nga “Llogaria e veçantë” e Ministrisë së Financave, pranë Bankës së Shqipërisë, “Fondi i shpronësimeve”;
  2. b) 8 332 583 (tetë milionë e treqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) lekë përballohen nga buxheti i shtetit, llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.”.
  3. c) Tabelës bashkëlidhur vendimit i shtohet tabela, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  4. Shpenzimet procedurale në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë përballohen nga buxheti i Autoritetit Rrugor Shqiptar.
  5. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
  6. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
  7. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

 

 

 

 

 

 

LISTA EMËRORE SHTESË E VENDIMIT NR. 778, DATË 24.9.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, TOKË ARË, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “BY PASS, PLEPA–KAVAJË–RROGOZHINË, LOTET 9, 10, 11 E 12”

 

Nr. Pronari ZK Nr. pas. Lloji i pasurisë Sip. totale (m2) Sip. e shpronësimit (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera objekte Vlera totale (lek) Shënime Adresa
Emri Atësia Mbiemri
1 Nazim Murat Saraçi 2140 242/5/2 Arë 22 22 329   7238 Konfirmim Komuna Kërçukaj
2 Bashkëpronarët   Saraçi 2140 242/6/2 Arë 71 71 329   23359 Konfirmim Komuna Kërçukaj
3 Astrit Qamil Sheshi 2140 242/7/1 Arë 4030 513 329   168777 Konfirmim Komuna Kërçukaj
4 Astrit Qamil Sheshi 2140 242/7/2 Arë 438 438 329   144102 Konfirmim Komuna Kërçukaj
5 Ilmi Myftar Saraçi 2140 242/8/1 Arë 848 147 329   48363 Konfirmim Komuna Kërçukaj
6 Ilmi Myftar Saraçi 2140 242/8/2 Arë 176 163 329   53627 Konfirmim Komuna Kërçukaj
7 Nexhmije Hajdar Mustafaj 2140 242/11/1 Arë 162 125 329   41125 Konfirmim Bashkia Kavajë
8 Nexhmije Hajdar Mustafaj 2140 242/11/2 Arë 185 158 329   51982 Konfirmim Bashkia Kavajë
9 Gezim Adem Hidri 2140 242/20/1 Arë 272 272 329   89488 Lëshuar Certifikatë e pronësisë sipas aktit me sip. 272 m² Komuna Kërçukaj
Irma Adem Hamataj
Kadrije Mustafa Hidri
Vitjola Adem Hidri
10 Gezim Adem Hidri 2140 242/20/2 Arë 1270 1109 329   364861 Ish-serrat, autostrada Dr-Rrog., segment i devijuar sip. sipas aktit 1270 m² Komuna Kërçukaj
Irma Adem Hamataj
Kadrije Mustafa Hidri
Vitjola Adem Hidri
11 Xhavid Jahja Islami 2140 242/17 Arë 1003 253 329   83237 Konfirmim Komuna Kërçukaj
12 Tahir Ali Shamo 2140 242/19/7 Arë 607 274 329   90146 Konfirmim Komuna Kërçukaj
13 Tahir Ali Shamo 2140 242/19/6 Arë 390 344 329   113176 Konfirmim Komuna Kërçukaj
14 Xhevat Hajdar Saraçi 2140 242/21/5 Arë 5237 815 329   268135 Konfirmim Komuna Kërçukaj
15 Alan Algert Saraçi 2140 242/22/1 Arë 5238 799 329   262871 Konfirmim Komuna Kërçukaj
Algert Flamur
Englantina Haxhi
Flamur Hajdar
Lorenc Flamur
Xhevrije Flamur
16 Bashkëpronarët Saraçi 2140 242/22/6 Arë 1260 1107 329   364203 Konfirmim Komuna Gose
17 Qerim Harun Sheshi 2140 242/24/6 Arë 690 607 329   199703 Konfirmim Komuna Kërçukaj
18 Bajram Halim Krasnaj 2140 40/1/1 Arë 8544 391 329   128639 Ndalohen veprimet mbi pasuritë. Urdhër kufizimi Komuna Kërçukaj
19 Bajram Halim Krasnaj 2140 40/1/2 Arë 1747 1725 329   567525 Konfirmim Komuna Kërçukaj
20 Bajram Halim Krasnaj 2140 40/1/3 Arë 578 16 329   5264 Konfirmim Komuna Kërçukaj
21 Rifat Halim Krasniqi 2140 40/2/1 Arë 6576 209 329   68761 Konfirmim Komuna Gose
22 Skënder Riza Thartori 2140 33/1/1 Arë 377 10 329   3290 Mbi pasurinë e rivl. u krye transaksion Bashkia Kavajë
Mirjana
23 Besnik Kadri Shehu 2140 33/1/2 Arë 75 75 329   24675 Konfirmim Komuna Kërçukaj
24 Bashkëpronarët Thartori 2140 33/1/3 Arë 52 6 329   1974 Konfirmim Komuna Kërçukaj
25 Bashkëpronarët Shkëmbi, Shkembi 2140 33/2/1 Arë 4564 150 329   49350 Konfirmim Komuna Kërçukaj
26 Ruka Jakup Saraci 2140 33/2/2 Arë 955 955 329   314195 Konfirmim Komuna Gose
27 Ruka Jakup Saraci 2140 33/2/3 Arë 583 48 329   15792 Konfirmim Komuna Gose
28 Lirije Riza Saraçi 2140 33/3/2 Arë 990 990 329   325710 Konfirmim Komuna Gose
29 Lirije Riza Saraçi 2140 33/3/3 Arë 399 24 329   7896 Konfirmim Komuna Gose
30 Adriatik Shyqyri Koçi 2140 33/4/2 Arë 936 936 329   307944 Konfirmim Komuna Gose
31 Adriatik Shyqyri Koçi 2140 33/4/3 Arë 276 48 329   15792 Konfirmim Komuna Gose
32 Mustafa Izet Shehu 2140 33/5/1 Arë 10692 119 329   39151 Konfirmim Bashkia Kavajë
33 Mustafa Izet Shehu 2140 33/5/2 Arë 1962 1951 329   641879 Konfirmim Bashkia Kavajë
34 Mustafa Izet Shehu 2140 33/5/3 Arë 272 195 329   64155 Konfirmim Bashkia Kavajë
35 Astrit Asllan Shehi 2140 33/6/2 Arë 986 978 329   321762 Konfirmim Bashkia Kavajë, Rruga Zikxhafaj, nr. 64
36 Nebi Selman Saraçi 2140 34/3 Arë 7784 26 329   8554 Konfirmim Komuna Gose
37 Zana Myrteza Saraçi 2140 34/5/2 Arë 5470 127 329   41783 Konfirmim Bashkia Kavajë
38 Galip Myftar Saraçi 2140 34/6/1 Arë 530 530 329   174370 Konfirmim Komuna Kërçukaj
39 Galip Myftar Saraçi 2140 34/6/2 Arë 7921 7921 329   2606009 Konfirmim Komuna Kërçukaj
40 Myftar Sefer Tafa 2399 125/40 Arë 1643 276 329   90804 Konfirmim Bashkia Lekaj
41 Reshit Dylaver Dedej 2399 77/8 Arë 871 100 329   32900 Konfirmim Bashkia Lekaj
42 Bedri Qazim Mema 2399 77/6 Arë 3780 304 329   100016 Konfirmim Bashkia Lekaj
  SHUMA TOTALE       84168 24647     8332583