Publikuar më: 05/05/2023

VENDIM Nr. 79, datë 14.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kv CËRRIK–KAJAN–KUÇOVË–JAGODINË”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të  ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës 110 kv Cërrik–Kajan–Kuçovë–Jagodinë”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen, në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, “ullishte” “vresht”, “pyll”, “pemëtore”, me një vlerë të përgjithshme prej 555 402 (pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e dy) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, në masën 555 402 (pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e dy) lekë, përballohet nga buxheti i Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren zyrtare” dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 8. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, si dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasurinë e shpronësuar deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., për pasuritë që shpronësohen, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Drejtoria përkatëse e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në qarqet Elbasan, Fier dhe Berat për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA EMËRORE PËRFUNDIMTARE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE TË TË CILËVE SHPRONËSOHEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kv CËRRIK–KAJAN–KUCOVË–JAGODINË”

NR Rendor NR. Shtylle P R O N A R I TË DHËNAT E DOKUMENTACIONIT TË PRONËSISË V L E R Ë S I M E T  P Ë R                         S H P R O N Ë S I M Seksionet D & E te karteles se pasurise  ADRESA:   
“ARË” VLERA  TOTALE  (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose Qyteti Z. Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja Totale “Arë”  (m2) “Truall”  (m2) “Ndërtesë” (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi  (lekë/m2) Vlera   ekë)
    A B C C Ç D E F G H I J K L M N Y   Z
1 4 Tasim   Meçe Lugaj 2511 118/1/5 Ullishte 2490           21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Lugaj, Nj. A: Papër, Bashkia: Elbasan.
2 8 Ilirjan Zybi Memko Cërrik-  Ferme 2281 94/6 Vresht 625           17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
3 11 Hidajete Hajredin Xhelo Cërrik-  Ferme 2281 174/44 Arë 1100 1100         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
4 12 Tomorr Hasan Kasa Cërrik-  Ferme 2281 240/15 Arë 9437 9437         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
5 13 Perparim Livan Skenderi Cërrik-  Ferme 2281 240/12 Arë 5960 5960         21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
6 15 B.P Familja Meçi Shalesi 3313 199/2 Arë 10288 10288         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
7 16 Sabri Pasho Sallja Shalesi 3313 201/3 Arë 2630 2630         20.21 222 4487 4487 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
8 17 Qamil Rakip Qosja Shalesi 3313 207/5/1 Arë 7200 7200         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
9 18 Dalip Jonuz Balashi Shalesi 3313 251/11 Arë 3754 3754         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
10 19 B.P Familja Kuqja Licaj 2449 416/32 Arë 3492 3492         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Licaj, NJ.A: Shales, Bshkia: Cërrik
11 27 Ramadan Qazim Dyrmyshi Dushku 1581 54/29 Arë 14300 14300         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
12 28 Luan Hysni Musta Dushku 1581 53/4 Arë 3000 3000         19.87 222 4411 4411 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
13 29 Nuri Ismail Muça Dushku 1581 52/8 Arë 11000 11000         21.87 222 4855 4855 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
14 30 Idriz Haxhi Shkembi Dushku 1581 88/25 Arë 4337 4337         21.87 222 4855 4855 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
15 31 Besim Nezir Dyrma Dushku 1581 88/6 Arë 6400 6400         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
16 33 Kujtim Rushan Xhelili Dushku 1581 162/1 Arë 6563 6563         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
17 34 Kujtim Ibrahim Muça Dushku 1581 177/34 Arë 2000 2000         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
18 35 Meçan Dine Salla Dushku 1581 177/18 Arë 2100 2100         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
19 36 B.P Familja Kuqja Dushku 1581 177/24 Arë 4922 4922         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
20 39 B.P Harizi, Lleshi, Jaupi, Kushta, Roci, Lleshi, Daja Rrenasi 3223 1/26 Arë 2216 2216         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rrenas, NJ.A: Grekan, Bashkia: Belsh
21 43 B.P Familja Shtino & Spahiu Grekan 1853 170/4 Pyll 447000           17.00 85 1445 1445 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Grekan, NJ.A: Grekan, Bashkia: Belsh
22 46 Bezat Livan Allkja Kajan 2026 71/15 Arë 14000 14000         72.25 222 16040 16040 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
23 47 Gani Shahin Kullolli Kajan 2026 67/9 Arë 5816 5816         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
24 48 Banush Reshit Kullolli Kajan 2026 118/12 Arë 12000 12000         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
25 50 Kujtim Nevruz Elezi Kajan 2026 122/9 Arë 7079 7079         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
26 51 Teuta Bashkim Senja Kajan 2026 52/7/1 Arë 4400 4400         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
27 52 B.P Familjet Xhafa,Hysa,Buzani, Allkja, Tafani, Bërdufi,Cërriku. Kajan 2026 130/14 Arë 8186 8186         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
28 53 Qemal Ramazan Ferhati Kajan 2026 134/3 Arë 11600 11600         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
29 54 Ferit Haziz Xhafa Kajan 2026 169/62 Arë 11581 11581         21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
30 56 Selman Demir Paja Turbull 3663 73/1 Arë 5807 5807         63.95 222 14197 14197 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
31 57 Sherif Mersin Roçi Turbull 3663 96/3 Arë 6170 6170         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
32 59 B.P Familja Kullolli Turbull 3663 169/6 Arë 6000 6000         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
33 60 Sabri Hysen Kullolli Turbull 3663 170/2 Arë 3625 3625         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
34 61 Xhevahir Isuf Toromani Gjinuku 1744 2/2 Arë 12128 12128         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Gjinuk, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
35 62 B.P Familja Paja Gjinuku 1744 2/38 Arë 3585 3585         21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Gjinuk, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
36 63 Jemin Emin Tabaku Gjinuku 1744 33/1 Arë 4736 4736         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Gjinuk, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
37 64 B.P Familja Dragoti, Kuka, Halko Dragot 1528 65/17 Arë 3900 3900         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
38 65 Tafil Shahin Dragoti Dragot 1528 75/35 Arë 5900 5900         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
39 66 Skender Sheme Dragoti Dragot 1528 75/64 Arë 1125 1125         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
40 67 Nazmi Sabri Dragoti Dragot 1528 130/46 Arë 2228 2228         21.87 222 4855 4855 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
41 68 Halim Ymer Dragoti Dragot 1528 132/37 Pemtore 788           26.3 222 5839 5839 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
42 69 Xhaferr Faik Preci Dragot 1528 174/3 Arë 19500 19500         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
43 70 Osman Xhaferr Preci Dragot 1528 174/1 Arë 12069 12069         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
44 71 Kujtim Sul Jolldashi Dragot 1528 248/22 Arë 4157 4157         20.21 222 4487 4487 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
45 72 Fadil Ramadan Shtëpënja Vlashuk 3798 65/7 Arë 11034 11034         21.39 268 5733 5733 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
46 73 Fatos Qatip Haxhiu Vlashuk 3798 65/46 Arë 4851 4851         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
47 74 B.P Familja Çela Vlashuk 3798 59/17 Arë 6437 6437         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
48 75 Myftar Aqif Haxhiu Vlashuk 3798 59/31 Arë 4560 4560         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
49 76 Krenar Mersin Haxhiu Vlashuk 3798 57/45 Arë 6715 6715         21.39 268 5733 5733 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
50 77 Katerina Xhemal Domi Vlashuk 3798 56/11 Arë 4600 4600         18.69 268 5009 5009 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
51 78 Haxhi Veiz Pire Zdrave 3966 539/3 Arë 3400 3400         18.69 268 5009 5009 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Zdrave, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
52 80 Sadik Pire & Haxhi Pire Zdrave 3966 530/5 Arë 4000 4000         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Zdrave, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
53 85 Bashkpronarë Havaleas 1943 472 Vresht 18175           21.39 300 6417 6417 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
54 86 Asqeri Arfi Mara Havaleas 1943 486/9 Arë 5556 5556         34.81 300 10443 10443 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
55 87 Xhevahir Jons Mara Havaleas 1943 794/8 Arë 9800 9800         21.87 300 6561 6561 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
56 88 Gani Nuderin Mara Havaleas 1943 781/2 Arë 8230 8230         21.39 300 6417 6417 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
57 89 B.P F Bujqesore Xhezmi Roseni & Ali Çako Havaleas 1943 1110/1 Ullishte 1400           15.23 300 4569 4569 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
58 93 Zoi Jani Prifti Rreth Tapi 3227 23/10 Arë 9000 9000         57.40 311 17851 17851 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
59 94 Halit Rexhep Vrapi Rreth Tapi 3227 51/1 Arë 12397 12397         26.05 311 8102 8102 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
60 95 Xhevair Rexhep Vrapi Rreth Tapi 3227 51/11 Arë 2000 2000         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
61 96 B.P Familja Suli Rreth Tapi 3227 71/33 Arë 8150 8150         26.3 311 8179 8179 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
62 97 Vangjel Faik Bava Rreth Tapi 3227 70/22 Arë 14000 14000         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
63 98 Islam Shaban Daulle Rreth Tapi 3227 63/6 Arë 10000 10000         21.39 311 6652 6652 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
64 106 Gazment Shaban Daullja Rreth Tapi 3227 63/14 Arë 9000 9000         4.0 311 1244 1244 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
65 107 Goni Lipe Qafoku Rreth Tapi 3227 70/4 Arë 12000 12000         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
66 108 Taulant Besim Ferthi Rreth Tapi 3227 72/4 Arë 2570 2570         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
67 109 Hati Qamil Tifi Rreth Tapi 3227 76/3 Arë 1768 1768         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
68 110 Pellumb Siko Tole Rreth Tapi 3227 78/7 Arë 8000 8000         20.21 311 6285 6285 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
69 112 Shkelqim Sadik Kallmi Tapi 3561 1314/3 Arë 960 960         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
70 113 B.P Familja Plaku Tapi 3561 1493/1 Arë 1140 1140         21.87 311 6802 6802 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
71 115 Mihal Andon Koraqe Çiflik 1405 688/12 Arë 3782 3782         18.69 204 3813 3813 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Çiflik, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
72 116 Bilbil Tahir Avdiu Çiflik 1405 721/26 Arë 1927 1927         18.69 204 3813 3813 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Çiflik, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
73 119 Hasan Tofik Roci Poshnje 3032 794/10 Arë 11300 11300         18.69 204 3813 3813 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
74 120 Agim Qemal Protoduari Poshnje 3032 799/7 Arë 5472 5472         20.2 204 4121 4121 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
75 121 Josif Themi Mbrice Poshnje 3032 863/6 Arë 2000 2000         26.05 204 5314 5314 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
76 122 Fatmir   Musta Poshnje 3032 883/1 Arë 6200 6200         23.66 204 4827 4827 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
77 123 Petraq Miti Zhuka Poshnje 3032 338/9 Arë 300 300         4.0 204 816 816 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
78 124 B.P Familja Ziu & Protoduari Poshnje 3032 887/302 Ullishte 1875           17.12 204 3492 3492 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
79 125 Myrteza Veli Ismailaj Poshnje 3032 889/7 Ullishte 1600           26.3 204 5365 5365 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
80 126 Genci Yzedin Ismailaj Poshnje 3032 887/129 Ullishte 4550           23.66 204 4827 4827 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
81 127 Gori Miho Kerri Sqepur 3504 159/12 Arë 5148 5148         71.0 203 14413 14413 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Sqepur, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
82 128 Gaqi Lili Thanasi Sqepur 3504 158/10 Arë 9750 9750         15.23 203 3092 3092 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Sqepur, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
83 130 BP Thanasi, Llace, Hitollari Sqepur 3504 155/1 Arë 5000 5000         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Sqepur, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
84 133 Muharrem Ramadan Selamaj Kutalli 2349 4/79 Arë 2950 2950         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
85 135 Perfaqesues te familjeve bashkepronar Kutalli 2349 7/23 Vresht 19650           17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
86 136 Jorgje Mihal Bibo Kutalli 2349 7/24 Vresht 460           17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
87 141 Ferrik Mane Dogani Kutalli 2349 66/19 Arë 2300 2300         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
88 142 Arben Zabif Vrapi Kutalli 2349 66/4 Arë 2180 2180         26.3 203 5339 5339 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
89 145 Pëllumb Hakuran Hatija Kumarak 3173 65/13 Arë 1560 1560         15.23 203 3092 3092 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
90 146 Baftiar Musa Hatija Kumarak 3173 65/28 Arë 4357 4357         4.0 203 812 812 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
91 148 Luftar Medi Hatija Kumarak 3173 37/22 Arë 4400 4400         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
92 149 Faslli Xhelal Yzeiri Kumarak 3173 38/14 Arë 6750 6750         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
93 150 Vladimir Pelivan Çala Kumarak 3173   20/4 Arë 4260 4260         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
94 151 Xhevahir Hysni Mbarsi Kumarak 3173 11/48 Arë 1200 1200         21.87 203 4440 4440 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
95 154 Koli Kristo Kalivaci Strum 3532 22/11 Arë 13237 13237         26.3 269 7075 7075 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
96 155 Afrim Idajet Myrto Strum 3532 20/5 Arë 10120 10120         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
97 156 Kadri Tahir Muska Strum 3532 16/5 Arë 8300 8300         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
98 157 Nexhip Rrapo Hazizi + 4 bashkëpronarë Strum 3532 119/15 Arë 7450 7450         23.60 269 6348 6348 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
99 158 Hajdar Shaip Hazizi Strum 3532 12/9 Arë 12400 12400         18.69 269 5028 5028 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
100 159 Rrapi Llazi Vasa Strum 3532 5/1 Arë 4500 4500         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
101 160 Agron dhe Altina Cjapi Strum 3532 3/5 Arë 6650 6650         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
102 162 Jorgji Lame Goga Roskovec 3196 76/2 Arë 11000 11000         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
103 163 Flutura Qani Hajdini Roskovec 3196 80/13 Arë 4278 4278         21.39 269 5754 5754 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
104 164 Rajmonda Rustem Hajdini Roskovec 3196 68/17 Arë 4400 4400         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
105 165 Xhevit Ramadan Gega Roskovec 3196 66/13 Arë 15400 15400         20.21 269 5436 5436 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
106 166 Diana Myrteza Vrapi Roskovec 3196 62/6 Arë 5504 5504         21.87 269 5883 5883 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
107 167 Fatbardha Xhezai Vrapi Roskovec 3196 63/16 Arë 15819 15819         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
108 168 Bashkim Shaban Çepele Roskovec 3196 13/119 Arë 6600 6600         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
109 169 Sulo Rustem Çepele Roskovec 3196 14/18 Arë 13200 13200         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
110 170 Agim Gani Çepele Jagodine 1992 17/1 Arë 3200 3200         21.39 269 5754 5754 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Jagodine, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
111 171 Gezim Shyqo Myrto Jagodine 1992 1/48 Arë 2333 2333         18.69 269 5028 5028 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Jagodine, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
112 172 Hanik Dane Çepele Jagodine 1992 1/58 Arë 3376 3376         21.87 269 5883 5883 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Jagodine, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
    SHUMA TOTALE                           555402    

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të  ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës 110 kv Cërrik–Kajan–Kuçovë–Jagodinë”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen, në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, “ullishte” “vresht”, “pyll”, “pemëtore”, me një vlerë të përgjithshme prej 555 402 (pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e dy) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, në masën 555 402 (pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e dy) lekë, përballohet nga buxheti i Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren zyrtare” dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 8. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, si dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasurinë e shpronësuar deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., për pasuritë që shpronësohen, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Drejtoria përkatëse e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në qarqet Elbasan, Fier dhe Berat për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA EMËRORE PËRFUNDIMTARE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE TË TË CILËVE SHPRONËSOHEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kv CËRRIK–KAJAN–KUCOVË–JAGODINË”

NR Rendor NR. Shtylle P R O N A R I TË DHËNAT E DOKUMENTACIONIT TË PRONËSISË V L E R Ë S I M E T  P Ë R                         S H P R O N Ë S I M Seksionet D & E te karteles se pasurise  ADRESA:   
“ARË” VLERA  TOTALE  (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose Qyteti Z. Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja Totale “Arë”  (m2) “Truall”  (m2) “Ndërtesë” (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi  (lekë/m2) Vlera   ekë)
    A B C C Ç D E F G H I J K L M N Y   Z
1 4 Tasim   Meçe Lugaj 2511 118/1/5 Ullishte 2490           21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Lugaj, Nj. A: Papër, Bashkia: Elbasan.
2 8 Ilirjan Zybi Memko Cërrik-  Ferme 2281 94/6 Vresht 625           17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
3 11 Hidajete Hajredin Xhelo Cërrik-  Ferme 2281 174/44 Arë 1100 1100         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
4 12 Tomorr Hasan Kasa Cërrik-  Ferme 2281 240/15 Arë 9437 9437         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
5 13 Perparim Livan Skenderi Cërrik-  Ferme 2281 240/12 Arë 5960 5960         21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
6 15 B.P Familja Meçi Shalesi 3313 199/2 Arë 10288 10288         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
7 16 Sabri Pasho Sallja Shalesi 3313 201/3 Arë 2630 2630         20.21 222 4487 4487 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
8 17 Qamil Rakip Qosja Shalesi 3313 207/5/1 Arë 7200 7200         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
9 18 Dalip Jonuz Balashi Shalesi 3313 251/11 Arë 3754 3754         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
10 19 B.P Familja Kuqja Licaj 2449 416/32 Arë 3492 3492         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Licaj, NJ.A: Shales, Bshkia: Cërrik
11 27 Ramadan Qazim Dyrmyshi Dushku 1581 54/29 Arë 14300 14300         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
12 28 Luan Hysni Musta Dushku 1581 53/4 Arë 3000 3000         19.87 222 4411 4411 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
13 29 Nuri Ismail Muça Dushku 1581 52/8 Arë 11000 11000         21.87 222 4855 4855 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
14 30 Idriz Haxhi Shkembi Dushku 1581 88/25 Arë 4337 4337         21.87 222 4855 4855 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
15 31 Besim Nezir Dyrma Dushku 1581 88/6 Arë 6400 6400         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
16 33 Kujtim Rushan Xhelili Dushku 1581 162/1 Arë 6563 6563         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
17 34 Kujtim Ibrahim Muça Dushku 1581 177/34 Arë 2000 2000         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
18 35 Meçan Dine Salla Dushku 1581 177/18 Arë 2100 2100         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
19 36 B.P Familja Kuqja Dushku 1581 177/24 Arë 4922 4922         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
20 39 B.P Harizi, Lleshi, Jaupi, Kushta, Roci, Lleshi, Daja Rrenasi 3223 1/26 Arë 2216 2216         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rrenas, NJ.A: Grekan, Bashkia: Belsh
21 43 B.P Familja Shtino & Spahiu Grekan 1853 170/4 Pyll 447000           17.00 85 1445 1445 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Grekan, NJ.A: Grekan, Bashkia: Belsh
22 46 Bezat Livan Allkja Kajan 2026 71/15 Arë 14000 14000         72.25 222 16040 16040 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
23 47 Gani Shahin Kullolli Kajan 2026 67/9 Arë 5816 5816         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
24 48 Banush Reshit Kullolli Kajan 2026 118/12 Arë 12000 12000         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
25 50 Kujtim Nevruz Elezi Kajan 2026 122/9 Arë 7079 7079         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
26 51 Teuta Bashkim Senja Kajan 2026 52/7/1 Arë 4400 4400         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
27 52 B.P Familjet Xhafa,Hysa,Buzani, Allkja, Tafani, Bërdufi,Cërriku. Kajan 2026 130/14 Arë 8186 8186         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
28 53 Qemal Ramazan Ferhati Kajan 2026 134/3 Arë 11600 11600         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
29 54 Ferit Haziz Xhafa Kajan 2026 169/62 Arë 11581 11581         21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
30 56 Selman Demir Paja Turbull 3663 73/1 Arë 5807 5807         63.95 222 14197 14197 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
31 57 Sherif Mersin Roçi Turbull 3663 96/3 Arë 6170 6170         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
32 59 B.P Familja Kullolli Turbull 3663 169/6 Arë 6000 6000         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
33 60 Sabri Hysen Kullolli Turbull 3663 170/2 Arë 3625 3625         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
34 61 Xhevahir Isuf Toromani Gjinuku 1744 2/2 Arë 12128 12128         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Gjinuk, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
35 62 B.P Familja Paja Gjinuku 1744 2/38 Arë 3585 3585         21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Gjinuk, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
36 63 Jemin Emin Tabaku Gjinuku 1744 33/1 Arë 4736 4736         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Gjinuk, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
37 64 B.P Familja Dragoti, Kuka, Halko Dragot 1528 65/17 Arë 3900 3900         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
38 65 Tafil Shahin Dragoti Dragot 1528 75/35 Arë 5900 5900         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
39 66 Skender Sheme Dragoti Dragot 1528 75/64 Arë 1125 1125         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
40 67 Nazmi Sabri Dragoti Dragot 1528 130/46 Arë 2228 2228         21.87 222 4855 4855 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
41 68 Halim Ymer Dragoti Dragot 1528 132/37 Pemtore 788           26.3 222 5839 5839 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
42 69 Xhaferr Faik Preci Dragot 1528 174/3 Arë 19500 19500         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
43 70 Osman Xhaferr Preci Dragot 1528 174/1 Arë 12069 12069         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
44 71 Kujtim Sul Jolldashi Dragot 1528 248/22 Arë 4157 4157         20.21 222 4487 4487 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
45 72 Fadil Ramadan Shtëpënja Vlashuk 3798 65/7 Arë 11034 11034         21.39 268 5733 5733 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
46 73 Fatos Qatip Haxhiu Vlashuk 3798 65/46 Arë 4851 4851         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
47 74 B.P Familja Çela Vlashuk 3798 59/17 Arë 6437 6437         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
48 75 Myftar Aqif Haxhiu Vlashuk 3798 59/31 Arë 4560 4560         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
49 76 Krenar Mersin Haxhiu Vlashuk 3798 57/45 Arë 6715 6715         21.39 268 5733 5733 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
50 77 Katerina Xhemal Domi Vlashuk 3798 56/11 Arë 4600 4600         18.69 268 5009 5009 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
51 78 Haxhi Veiz Pire Zdrave 3966 539/3 Arë 3400 3400         18.69 268 5009 5009 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Zdrave, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
52 80 Sadik Pire & Haxhi Pire Zdrave 3966 530/5 Arë 4000 4000         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Zdrave, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
53 85 Bashkpronarë Havaleas 1943 472 Vresht 18175           21.39 300 6417 6417 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
54 86 Asqeri Arfi Mara Havaleas 1943 486/9 Arë 5556 5556         34.81 300 10443 10443 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
55 87 Xhevahir Jons Mara Havaleas 1943 794/8 Arë 9800 9800         21.87 300 6561 6561 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
56 88 Gani Nuderin Mara Havaleas 1943 781/2 Arë 8230 8230         21.39 300 6417 6417 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
57 89 B.P F Bujqesore Xhezmi Roseni & Ali Çako Havaleas 1943 1110/1 Ullishte 1400           15.23 300 4569 4569 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
58 93 Zoi Jani Prifti Rreth Tapi 3227 23/10 Arë 9000 9000         57.40 311 17851 17851 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
59 94 Halit Rexhep Vrapi Rreth Tapi 3227 51/1 Arë 12397 12397         26.05 311 8102 8102 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
60 95 Xhevair Rexhep Vrapi Rreth Tapi 3227 51/11 Arë 2000 2000         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
61 96 B.P Familja Suli Rreth Tapi 3227 71/33 Arë 8150 8150         26.3 311 8179 8179 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
62 97 Vangjel Faik Bava Rreth Tapi 3227 70/22 Arë 14000 14000         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
63 98 Islam Shaban Daulle Rreth Tapi 3227 63/6 Arë 10000 10000         21.39 311 6652 6652 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
64 106 Gazment Shaban Daullja Rreth Tapi 3227 63/14 Arë 9000 9000         4.0 311 1244 1244 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
65 107 Goni Lipe Qafoku Rreth Tapi 3227 70/4 Arë 12000 12000         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
66 108 Taulant Besim Ferthi Rreth Tapi 3227 72/4 Arë 2570 2570         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
67 109 Hati Qamil Tifi Rreth Tapi 3227 76/3 Arë 1768 1768         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
68 110 Pellumb Siko Tole Rreth Tapi 3227 78/7 Arë 8000 8000         20.21 311 6285 6285 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
69 112 Shkelqim Sadik Kallmi Tapi 3561 1314/3 Arë 960 960         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
70 113 B.P Familja Plaku Tapi 3561 1493/1 Arë 1140 1140         21.87 311 6802 6802 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
71 115 Mihal Andon Koraqe Çiflik 1405 688/12 Arë 3782 3782         18.69 204 3813 3813 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Çiflik, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
72 116 Bilbil Tahir Avdiu Çiflik 1405 721/26 Arë 1927 1927         18.69 204 3813 3813 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Çiflik, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
73 119 Hasan Tofik Roci Poshnje 3032 794/10 Arë 11300 11300         18.69 204 3813 3813 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
74 120 Agim Qemal Protoduari Poshnje 3032 799/7 Arë 5472 5472         20.2 204 4121 4121 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
75 121 Josif Themi Mbrice Poshnje 3032 863/6 Arë 2000 2000         26.05 204 5314 5314 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
76 122 Fatmir   Musta Poshnje 3032 883/1 Arë 6200 6200         23.66 204 4827 4827 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
77 123 Petraq Miti Zhuka Poshnje 3032 338/9 Arë 300 300         4.0 204 816 816 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
78 124 B.P Familja Ziu & Protoduari Poshnje 3032 887/302 Ullishte 1875           17.12 204 3492 3492 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
79 125 Myrteza Veli Ismailaj Poshnje 3032 889/7 Ullishte 1600           26.3 204 5365 5365 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
80 126 Genci Yzedin Ismailaj Poshnje 3032 887/129 Ullishte 4550           23.66 204 4827 4827 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
81 127 Gori Miho Kerri Sqepur 3504 159/12 Arë 5148 5148         71.0 203 14413 14413 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Sqepur, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
82 128 Gaqi Lili Thanasi Sqepur 3504 158/10 Arë 9750 9750         15.23 203 3092 3092 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Sqepur, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
83 130 BP Thanasi, Llace, Hitollari Sqepur 3504 155/1 Arë 5000 5000         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Sqepur, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
84 133 Muharrem Ramadan Selamaj Kutalli 2349 4/79 Arë 2950 2950         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
85 135 Perfaqesues te familjeve bashkepronar Kutalli 2349 7/23 Vresht 19650           17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
86 136 Jorgje Mihal Bibo Kutalli 2349 7/24 Vresht 460           17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
87 141 Ferrik Mane Dogani Kutalli 2349 66/19 Arë 2300 2300         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
88 142 Arben Zabif Vrapi Kutalli 2349 66/4 Arë 2180 2180         26.3 203 5339 5339 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
89 145 Pëllumb Hakuran Hatija Kumarak 3173 65/13 Arë 1560 1560         15.23 203 3092 3092 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
90 146 Baftiar Musa Hatija Kumarak 3173 65/28 Arë 4357 4357         4.0 203 812 812 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
91 148 Luftar Medi Hatija Kumarak 3173 37/22 Arë 4400 4400         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
92 149 Faslli Xhelal Yzeiri Kumarak 3173 38/14 Arë 6750 6750         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
93 150 Vladimir Pelivan Çala Kumarak 3173   20/4 Arë 4260 4260         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
94 151 Xhevahir Hysni Mbarsi Kumarak 3173 11/48 Arë 1200 1200         21.87 203 4440 4440 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
95 154 Koli Kristo Kalivaci Strum 3532 22/11 Arë 13237 13237         26.3 269 7075 7075 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
96 155 Afrim Idajet Myrto Strum 3532 20/5 Arë 10120 10120         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
97 156 Kadri Tahir Muska Strum 3532 16/5 Arë 8300 8300         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
98 157 Nexhip Rrapo Hazizi + 4 bashkëpronarë Strum 3532 119/15 Arë 7450 7450         23.60 269 6348 6348 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
99 158 Hajdar Shaip Hazizi Strum 3532 12/9 Arë 12400 12400         18.69 269 5028 5028 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
100 159 Rrapi Llazi Vasa Strum 3532 5/1 Arë 4500 4500         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
101 160 Agron dhe Altina Cjapi Strum 3532 3/5 Arë 6650 6650         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
102 162 Jorgji Lame Goga Roskovec 3196 76/2 Arë 11000 11000         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
103 163 Flutura Qani Hajdini Roskovec 3196 80/13 Arë 4278 4278         21.39 269 5754 5754 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
104 164 Rajmonda Rustem Hajdini Roskovec 3196 68/17 Arë 4400 4400         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
105 165 Xhevit Ramadan Gega Roskovec 3196 66/13 Arë 15400 15400         20.21 269 5436 5436 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
106 166 Diana Myrteza Vrapi Roskovec 3196 62/6 Arë 5504 5504         21.87 269 5883 5883 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
107 167 Fatbardha Xhezai Vrapi Roskovec 3196 63/16 Arë 15819 15819         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
108 168 Bashkim Shaban Çepele Roskovec 3196 13/119 Arë 6600 6600         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
109 169 Sulo Rustem Çepele Roskovec 3196 14/18 Arë 13200 13200         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
110 170 Agim Gani Çepele Jagodine 1992 17/1 Arë 3200 3200         21.39 269 5754 5754 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Jagodine, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
111 171 Gezim Shyqo Myrto

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të  ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës 110 kv Cërrik–Kajan–Kuçovë–Jagodinë”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen, në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, “ullishte” “vresht”, “pyll”, “pemëtore”, me një vlerë të përgjithshme prej 555 402 (pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e dy) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, në masën 555 402 (pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e dy) lekë, përballohet nga buxheti i Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren zyrtare” dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 8. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, si dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasurinë e shpronësuar deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., për pasuritë që shpronësohen, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Drejtoria përkatëse e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në qarqet Elbasan, Fier dhe Berat për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA EMËRORE PËRFUNDIMTARE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE TË TË CILËVE SHPRONËSOHEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kv CËRRIK–KAJAN–KUCOVË–JAGODINË”

NR Rendor NR. Shtylle P R O N A R I TË DHËNAT E DOKUMENTACIONIT TË PRONËSISË V L E R Ë S I M E T  P Ë R                         S H P R O N Ë S I M Seksionet D & E te karteles se pasurise  ADRESA:   
“ARË” VLERA  TOTALE  (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose Qyteti Z. Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja Totale “Arë”  (m2) “Truall”  (m2) “Ndërtesë” (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi  (lekë/m2) Vlera   ekë)
    A B C C Ç D E F G H I J K L M N Y   Z
1 4 Tasim   Meçe Lugaj 2511 118/1/5 Ullishte 2490           21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Lugaj, Nj. A: Papër, Bashkia: Elbasan.
2 8 Ilirjan Zybi Memko Cërrik-  Ferme 2281 94/6 Vresht 625           17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
3 11 Hidajete Hajredin Xhelo Cërrik-  Ferme 2281 174/44 Arë 1100 1100         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
4 12 Tomorr Hasan Kasa Cërrik-  Ferme 2281 240/15 Arë 9437 9437         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
5 13 Perparim Livan Skenderi Cërrik-  Ferme 2281 240/12 Arë 5960 5960         21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Cërrik- Ferme, Bashkia: Cërrik
6 15 B.P Familja Meçi Shalesi 3313 199/2 Arë 10288 10288         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
7 16 Sabri Pasho Sallja Shalesi 3313 201/3 Arë 2630 2630         20.21 222 4487 4487 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
8 17 Qamil Rakip Qosja Shalesi 3313 207/5/1 Arë 7200 7200         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
9 18 Dalip Jonuz Balashi Shalesi 3313 251/11 Arë 3754 3754         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Shales, NJ.A: Shales, Bashkia: Cërrik
10 19 B.P Familja Kuqja Licaj 2449 416/32 Arë 3492 3492         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Licaj, NJ.A: Shales, Bshkia: Cërrik
11 27 Ramadan Qazim Dyrmyshi Dushku 1581 54/29 Arë 14300 14300         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
12 28 Luan Hysni Musta Dushku 1581 53/4 Arë 3000 3000         19.87 222 4411 4411 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
13 29 Nuri Ismail Muça Dushku 1581 52/8 Arë 11000 11000         21.87 222 4855 4855 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
14 30 Idriz Haxhi Shkembi Dushku 1581 88/25 Arë 4337 4337         21.87 222 4855 4855 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
15 31 Besim Nezir Dyrma Dushku 1581 88/6 Arë 6400 6400         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
16 33 Kujtim Rushan Xhelili Dushku 1581 162/1 Arë 6563 6563         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
17 34 Kujtim Ibrahim Muça Dushku 1581 177/34 Arë 2000 2000         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
18 35 Meçan Dine Salla Dushku 1581 177/18 Arë 2100 2100         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
19 36 B.P Familja Kuqja Dushku 1581 177/24 Arë 4922 4922         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dushk, NJ.A: Belsh, Bashkia: Belsh
20 39 B.P Harizi, Lleshi, Jaupi, Kushta, Roci, Lleshi, Daja Rrenasi 3223 1/26 Arë 2216 2216         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rrenas, NJ.A: Grekan, Bashkia: Belsh
21 43 B.P Familja Shtino & Spahiu Grekan 1853 170/4 Pyll 447000           17.00 85 1445 1445 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Grekan, NJ.A: Grekan, Bashkia: Belsh
22 46 Bezat Livan Allkja Kajan 2026 71/15 Arë 14000 14000         72.25 222 16040 16040 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
23 47 Gani Shahin Kullolli Kajan 2026 67/9 Arë 5816 5816         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
24 48 Banush Reshit Kullolli Kajan 2026 118/12 Arë 12000 12000         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
25 50 Kujtim Nevruz Elezi Kajan 2026 122/9 Arë 7079 7079         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
26 51 Teuta Bashkim Senja Kajan 2026 52/7/1 Arë 4400 4400         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
27 52 B.P Familjet Xhafa,Hysa,Buzani, Allkja, Tafani, Bërdufi,Cërriku. Kajan 2026 130/14 Arë 8186 8186         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
28 53 Qemal Ramazan Ferhati Kajan 2026 134/3 Arë 11600 11600         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
29 54 Ferit Haziz Xhafa Kajan 2026 169/62 Arë 11581 11581         21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kajan, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
30 56 Selman Demir Paja Turbull 3663 73/1 Arë 5807 5807         63.95 222 14197 14197 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
31 57 Sherif Mersin Roçi Turbull 3663 96/3 Arë 6170 6170         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
32 59 B.P Familja Kullolli Turbull 3663 169/6 Arë 6000 6000         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
33 60 Sabri Hysen Kullolli Turbull 3663 170/2 Arë 3625 3625         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Turbull, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
34 61 Xhevahir Isuf Toromani Gjinuku 1744 2/2 Arë 12128 12128         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Gjinuk, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
35 62 B.P Familja Paja Gjinuku 1744 2/38 Arë 3585 3585         21.39 222 4749 4749 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Gjinuk, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
36 63 Jemin Emin Tabaku Gjinuku 1744 33/1 Arë 4736 4736         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Gjinuk, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
37 64 B.P Familja Dragoti, Kuka, Halko Dragot 1528 65/17 Arë 3900 3900         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
38 65 Tafil Shahin Dragoti Dragot 1528 75/35 Arë 5900 5900         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
39 66 Skender Sheme Dragoti Dragot 1528 75/64 Arë 1125 1125         18.69 222 4149 4149 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
40 67 Nazmi Sabri Dragoti Dragot 1528 130/46 Arë 2228 2228         21.87 222 4855 4855 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
41 68 Halim Ymer Dragoti Dragot 1528 132/37 Pemtore 788           26.3 222 5839 5839 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
42 69 Xhaferr Faik Preci Dragot 1528 174/3 Arë 19500 19500         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
43 70 Osman Xhaferr Preci Dragot 1528 174/1 Arë 12069 12069         17.12 222 3801 3801 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
44 71 Kujtim Sul Jolldashi Dragot 1528 248/22 Arë 4157 4157         20.21 222 4487 4487 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Dragot, NJ.A: Kajan, Bashkia: Belsh
45 72 Fadil Ramadan Shtëpënja Vlashuk 3798 65/7 Arë 11034 11034         21.39 268 5733 5733 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
46 73 Fatos Qatip Haxhiu Vlashuk 3798 65/46 Arë 4851 4851         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
47 74 B.P Familja Çela Vlashuk 3798 59/17 Arë 6437 6437         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
48 75 Myftar Aqif Haxhiu Vlashuk 3798 59/31 Arë 4560 4560         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
49 76 Krenar Mersin Haxhiu Vlashuk 3798 57/45 Arë 6715 6715         21.39 268 5733 5733 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
50 77 Katerina Xhemal Domi Vlashuk 3798 56/11 Arë 4600 4600         18.69 268 5009 5009 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Vlashuk, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
51 78 Haxhi Veiz Pire Zdrave 3966 539/3 Arë 3400 3400         18.69 268 5009 5009 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Zdrave, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
52 80 Sadik Pire & Haxhi Pire Zdrave 3966 530/5 Arë 4000 4000         17.12 268 4588 4588 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Zdrave, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
53 85 Bashkpronarë Havaleas 1943 472 Vresht 18175           21.39 300 6417 6417 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
54 86 Asqeri Arfi Mara Havaleas 1943 486/9 Arë 5556 5556         34.81 300 10443 10443 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
55 87 Xhevahir Jons Mara Havaleas 1943 794/8 Arë 9800 9800         21.87 300 6561 6561 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
56 88 Gani Nuderin Mara Havaleas 1943 781/2 Arë 8230 8230         21.39 300 6417 6417 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
57 89 B.P F Bujqesore Xhezmi Roseni & Ali Çako Havaleas 1943 1110/1 Ullishte 1400           15.23 300 4569 4569 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Havaleas, NJ.A: Kozare, Bashkia: Kuçove
58 93 Zoi Jani Prifti Rreth Tapi 3227 23/10 Arë 9000 9000         57.40 311 17851 17851 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
59 94 Halit Rexhep Vrapi Rreth Tapi 3227 51/1 Arë 12397 12397         26.05 311 8102 8102 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
60 95 Xhevair Rexhep Vrapi Rreth Tapi 3227 51/11 Arë 2000 2000         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
61 96 B.P Familja Suli Rreth Tapi 3227 71/33 Arë 8150 8150         26.3 311 8179 8179 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
62 97 Vangjel Faik Bava Rreth Tapi 3227 70/22 Arë 14000 14000         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
63 98 Islam Shaban Daulle Rreth Tapi 3227 63/6 Arë 10000 10000         21.39 311 6652 6652 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
64 106 Gazment Shaban Daullja Rreth Tapi 3227 63/14 Arë 9000 9000         4.0 311 1244 1244 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
65 107 Goni Lipe Qafoku Rreth Tapi 3227 70/4 Arë 12000 12000         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
66 108 Taulant Besim Ferthi Rreth Tapi 3227 72/4 Arë 2570 2570         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
67 109 Hati Qamil Tifi Rreth Tapi 3227 76/3 Arë 1768 1768         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
68 110 Pellumb Siko Tole Rreth Tapi 3227 78/7 Arë 8000 8000         20.21 311 6285 6285 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Rreth Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
69 112 Shkelqim Sadik Kallmi Tapi 3561 1314/3 Arë 960 960         17.12 311 5324 5324 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
70 113 B.P Familja Plaku Tapi 3561 1493/1 Arë 1140 1140         21.87 311 6802 6802 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Tapi, NJ.A: Perondi, Bashkia: Kuçovë
71 115 Mihal Andon Koraqe Çiflik 1405 688/12 Arë 3782 3782         18.69 204 3813 3813 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Çiflik, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
72 116 Bilbil Tahir Avdiu Çiflik 1405 721/26 Arë 1927 1927         18.69 204 3813 3813 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Çiflik, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
73 119 Hasan Tofik Roci Poshnje 3032 794/10 Arë 11300 11300         18.69 204 3813 3813 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
74 120 Agim Qemal Protoduari Poshnje 3032 799/7 Arë 5472 5472         20.2 204 4121 4121 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
75 121 Josif Themi Mbrice Poshnje 3032 863/6 Arë 2000 2000         26.05 204 5314 5314 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
76 122 Fatmir   Musta Poshnje 3032 883/1 Arë 6200 6200         23.66 204 4827 4827 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
77 123 Petraq Miti Zhuka Poshnje 3032 338/9 Arë 300 300         4.0 204 816 816 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
78 124 B.P Familja Ziu & Protoduari Poshnje 3032 887/302 Ullishte 1875           17.12 204 3492 3492 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
79 125 Myrteza Veli Ismailaj Poshnje 3032 889/7 Ullishte 1600           26.3 204 5365 5365 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
80 126 Genci Yzedin Ismailaj Poshnje 3032 887/129 Ullishte 4550           23.66 204 4827 4827 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Poshnje, NJ.A: Poshnje, Bashkia: Dimal
81 127 Gori Miho Kerri Sqepur 3504 159/12 Arë 5148 5148         71.0 203 14413 14413 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Sqepur, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
82 128 Gaqi Lili Thanasi Sqepur 3504 158/10 Arë 9750 9750         15.23 203 3092 3092 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Sqepur, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
83 130 BP Thanasi, Llace, Hitollari Sqepur 3504 155/1 Arë 5000 5000         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Sqepur, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
84 133 Muharrem Ramadan Selamaj Kutalli 2349 4/79 Arë 2950 2950         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
85 135 Perfaqesues te familjeve bashkepronar Kutalli 2349 7/23 Vresht 19650           17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
86 136 Jorgje Mihal Bibo Kutalli 2349 7/24 Vresht 460           17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
87 141 Ferrik Mane Dogani Kutalli 2349 66/19 Arë 2300 2300         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
88 142 Arben Zabif Vrapi Kutalli 2349 66/4 Arë 2180 2180         26.3 203 5339 5339 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kutalli, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
89 145 Pëllumb Hakuran Hatija Kumarak 3173 65/13 Arë 1560 1560         15.23 203 3092 3092 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
90 146 Baftiar Musa Hatija Kumarak 3173 65/28 Arë 4357 4357         4.0 203 812 812 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
91 148 Luftar Medi Hatija Kumarak 3173 37/22 Arë 4400 4400         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
92 149 Faslli Xhelal Yzeiri Kumarak 3173 38/14 Arë 6750 6750         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
93 150 Vladimir Pelivan Çala Kumarak 3173   20/4 Arë 4260 4260         17.12 203 3475 3475 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
94 151 Xhevahir Hysni Mbarsi Kumarak 3173 11/48 Arë 1200 1200         21.87 203 4440 4440 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Kumarak, NJ.A: Kutalli, Bashkia: Dimal
95 154 Koli Kristo Kalivaci Strum 3532 22/11 Arë 13237 13237         26.3 269 7075 7075 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
96 155 Afrim Idajet Myrto Strum 3532 20/5 Arë 10120 10120         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
97 156 Kadri Tahir Muska Strum 3532 16/5 Arë 8300 8300         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
98 157 Nexhip Rrapo Hazizi + 4 bashkëpronarë Strum 3532 119/15 Arë 7450 7450         23.60 269 6348 6348 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
99 158 Hajdar Shaip Hazizi Strum 3532 12/9 Arë 12400 12400         18.69 269 5028 5028 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
100 159 Rrapi Llazi Vasa Strum 3532 5/1 Arë 4500 4500         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
101 160 Agron dhe Altina Cjapi Strum 3532 3/5 Arë 6650 6650         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Strum, NJ.A: Strum, Bashkia: Roskovec
102 162 Jorgji Lame Goga Roskovec 3196 76/2 Arë 11000 11000         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
103 163 Flutura Qani Hajdini Roskovec 3196 80/13 Arë 4278 4278         21.39 269 5754 5754 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
104 164 Rajmonda Rustem Hajdini Roskovec 3196 68/17 Arë 4400 4400         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
105 165 Xhevit Ramadan Gega Roskovec 3196 66/13 Arë 15400 15400         20.21 269 5436 5436 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
106 166 Diana Myrteza Vrapi Roskovec 3196 62/6 Arë 5504 5504         21.87 269 5883 5883 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
107 167 Fatbardha Xhezai Vrapi Roskovec 3196 63/16 Arë 15819 15819         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
108 168 Bashkim Shaban Çepele Roskovec 3196 13/119 Arë 6600 6600         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
109 169 Sulo Rustem Çepele Roskovec 3196 14/18 Arë 13200 13200         17.12 269 4605 4605 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Roskovec, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
110 170 Agim Gani Çepele Jagodine 1992 17/1 Arë 3200 3200         21.39 269 5754 5754 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Jagodine, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
111 171 Gezim Shyqo Myrto Jagodine 1992 1/48 Arë 2333 2333         18.69 269 5028 5028 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Jagodine, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
112 172 Hanik Dane Çepele Jagodine 1992 1/58 Arë 3376 3376         21.87 269 5883 5883 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Jagodine, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
    SHUMA TOTALE                           555402    

 

Jagodine 1992 1/48 Arë 2333 2333         18.69 269 5028 5028 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Jagodine, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
112 172 Hanik Dane Çepele Jagodine 1992 1/58 Arë 3376 3376         21.87 269 5883 5883 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati: Jagodine, NJ.A: Roskovec, Bashkia: Roskovec
    SHUMA TOTALE                           555402