Publikuar më: 26/02/2024

VENDIM Nr. 90, datë 21.2.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI I SHESHEVE TË PALLATEVE NË LAGJEN ‘PARTIZANI’, ZK 8524, BASHKIA ELBASAN”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksioni i shesheve të pallateve në lagjen ‘Partizani’, ZK 8524, Bashkia Elbasan”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Elbasan.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall” dhe “ndërtesë”, me një vlerë të përgjithshme prej 2 950 743.4 (dy milionë e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e tre pikë katër) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit prej 2 950 743.4 (dy milionë e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e tre pikë katër) lekësh përballohet nga Bashkia Elbasan.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Bashkia Elbasan.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim, pranë Bashkisë Elbasan.
 8. Bashkia Elbasan kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Elbasan.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Elbasan, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e aktit të kalimit të pronësisë, në favor të Bashkisë Elbasan, për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimin e aktit të kalimit të pronësisë, në favor të Bashkisë Elbasan, për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Elbasan, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Elbasan dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI I SHESHEVE TË PALLATEVE NË LAGJEN ‘PARTIZANI’, ZK 8524, BASHKIA ELBASAN”

 

NR. PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SHËNIME (D+E ) (kufizime hipotekare, barrë mbi pasurinë etj.)
ARË TRUALL NDËRTESË Vlerat e kultura bujqësore dhe drufrutorëve sipas procesverbalit të Drejtorisë së Bujqësisë VLERA TOTALE (lek)
EMRI ATËSIA MBIEMRI Fshati ose qyteti Zona kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja

totale

Arë (m2) Truall (m2) Ndërtesë (m2) Vol. F. Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera (lek) Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera (lek) Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera (lek) Vlera e kulturës bujqësore (lek) Vlera e dru-frutorëve (lek)
  A B C C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
1 PERUSJAN AGIM SHELEGU

 

 

ELBASAN 8524 2/803 TRUALL 24 0 24 0 21 54 0 0 0 24  13,854.00  332,496.00  –  –  –  –  –  332,496.00 D- Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr. 2/789-ND, Vol. 20, f. 185. Kjo ndërtesë shpronësohet sipas numrit rendor 2 të kësaj tabele.
2 PERUSJAN AGIM ZHELEGU ELBASAN 8524 2/789- ND NDËRTESË 24 0 0 24 20 185 0 0 0 0  –  –  24.00  –  394,121.00  –  –  394,121.00 D- Kjo ndërtesë ndodhet mbi truallin 2/803, vol. 21, f. 54. Ky truall shpronësohet sipas numrit rendor 1 të kësaj tabele.
3 DALLANDYSHE DEMIR CAKA

 

 

ELBASAN 8524 2/886 TRUALL 40.6 0 40.6 0 27 225 0 0 0 40.6  13,854.00  562,472.40  –  –  –  –  –  562,472.40 D- Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr. Pas. 2/886-ND. Kjo ndërtesë shpronësohet sipas numrit rendor 4 të kësaj tabele.
4 DALLANDYSHE DEMIR CAKA ELBASAN 8524 2/886-ND NDËRTESË 40.6 0 0 40.6 27 226 0 0 0 0  –  –  40.60  –  960,899.00  –  –  960,899.00  D- Kjo ndërtesë ndodhet mbi truallin nr. pas. 2/886, vol. 27, f. 225. E-Kufizohen veprimet deri në krijimin e miratimin e VKM-së për parcelën ndërtimore. Ky truall shpronësohet sipas numrit rendor 3 të kësaj tabele.
5 DALLANDYSHE DEMIR CAKA ELBASAN 8524 2/18 TRUALL 24 0 24 0 30 75 0 0 0 24  13,854.00  332,496.00  –  –  –  –  –  332,496.00 D- Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr. 2/18-ND, vol. 1, f. 62. Kjo ndërtesë shpronësohet sipas numrit rendor 6 të kësaj tabele.
6  DALLANDYSHE DEMIR CAKA ELBASAN 8524 2/18-ND NDËRTESË 24 0 0 24 1 62 0 0 0 0  –  –  24.00  –  368,259.00  –  –  368,259.00 D- Kjo ndërtesë ndodhet mbi truallin 2/18, vol. 1, f. 62. Ky truall shpronësohet sipas numrit rendor 5 të kësaj tabele.
  VLERA TOTALE 2950743.40