Published on: 27/06/2022

KËRKESË Nr. 482/4, datë 3.6.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor ‘Rishikimi i projektit për segmentin rrugor të vazhdimit të Unazës së Madhe të Tiranës nga sheshi ‘Shqiponja’ –Bulevardi i Ri’ dhe ‘Rikualifikimi i Unazës Lindore për lotet 4, 5, 6’” (faza 2), me vlerë totale paraprake të shpronësimit prej 131,674,123.70 (njëqind e tridhjetë e një milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e njëqind e njëzetë e tre pikë shtatëdhjetë) lekësh.

Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim për interes publik për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohet sipas vlerësimit paraprak të llogaritur:

– Për pasuritë e llojit “arë” dhe “truall” është bërë bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;

– Vlerësimi i pasurisë “ndërtesë social-ekonomike” është bërë me situacion punimesh, referuar çmimeve të zërave të punimeve të miratuara me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 3, datë 28.12.2016, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2016”;

– Vlerësimi i pasurisë “ndërtesë banimi” është bazuar në VKM-në nr. 138, datë 23.8.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive, pronë private, që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, të ndryshuar, referuar shkresës nr. 1901/1 prot., datë 10.3.2022, të ASHK Tirana Rurale 1, ku për zonën kadastrale nr. 3976 dhe nr. 8170, çmimi mesatar i shitblerjeve rezulton 61,167 lekë/m2.

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara, për përfundimin e procedurave të shpronësimit, pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 131,674,123.70 (njëqind e tridhjetë e një milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e njëqind e njëzetë e tre pikë shtatëdhjetë) lekë.

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

KRYETAR I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE

Erlis Hereni

:

Pranoi:

Miratoi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PARAPRAKE EMËRORE E PRONARËVE PASURITË, PRONË PRIVATE, TË TË CILËVE PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “STUDIM-PROJEKTIM, RISHIKIM I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË UNAZËS SË MADHE TIRANË NGA SHESHI ‘SHQIPONJA’–BULEVARDI I RI” DHE “STUDIM-PROJEKTIM, RIKUALIFIKIM I UNAZËS LINDORE PËR LOTET 4, 5, 6” (SHTESA)

 

 

Nr. Emri Atësia Mbiemri Zona kadastrale Numri i pasurisë Lloji i pasurisë Tokë “arë” Tokë “truall” Ndërtesë soc. ek Objekt banimi Vlera totale paraprake (lekë) Shënime
Sip. totale m² Sipërfaqja e shpr. (m²) Çmimi (lekë/m²) Vlera në lekë Sip. totale m² Sipërfaqja e shpr. (m²) Çmimi (lekë/m²) Vlera në lekë Sip. totale m² Sipërfaqja e shpr. (m²) Vlera sipas preventivit lekë Sip. totale m² Sipërfaqja e shpr. (m²) Çmimi (lekë/m²) Vlera në lekë
1 Trashëgimtarët e Myslym Kokonozi 3976 37/1 Arë 42,921.00 7,324.00 448 3,281,152.00 3,281,152.00 Mbi këtë pasuri ndodhet nd. 37/1 nd. vol. 26, f. 73
2 Skënder Jakup Kokonozi 3976 37/1 – nd Ndërtesë 487.5 487.50 61,167 29,818,912.5 29,818,912.50 Kjo ndërtesë ndodhet mbi pasurinë nr. 37/1, z.k. 3976. Përshkrimi seksioni E: “L. leg 155, datë 23.2.2021, kati përdhe sip. e ndërtimit 145.1 m2, sip. e verandës 17.4 m2, sip. e banimit 162.5 m2, kati i parë: sip. e ndërtimit 137.5 m2, sip. e verandës 25 m2, sip. e banimit 162.5 m2 dhe kati i dytë: sip. e ndërtimit 137.5 m2, sip. e verandës 25 m2, sip. e banimit 162.5 m2
3 Halim Asllan Lleshi 3976 35/19 Arë 600 600.00 448 268,800.00 268,800.00
4 Bardhul Shaqir Cani 3976 35/20 Arë 530 530.00 448 237,440.00 237,440.00
5 Ismail Qerim Skeja 3976 35/64 Arë 11.70 11.70 448 5,241.60 5,241.60
6 Ismail Qerim Skeja 3976 35/62 Truall + ndërtesë 572.7 443.8 479 212,580.20 612.4 612.40 61,167 37,458,670.8 37,671,251.00 Leje leg. nr. 89158, datë 12.1.2015, godinë banimi 3-katëshe + papafingo + 1 kat nëntokë, sip. e katit nëntokë 43.4 m2, sip. e katit përdhe 131.1, sip e katit të parë 156,4 m2, sip. e katit të dytë 156.4 m2, sip. e papafingos 125.1 m2
7 Ismail Qerim Skeja 3976 35/63 Arë 25.60 25.60 448 11,468.80 11,468.80 Pasuria u rivlerësua në shumën 11.200 lekë me APL 36454, datë 13.9.2021
8 Sali Osman Gaxheri 3976 35/39 Arë 284.00 284.00 448 127,232.00 127,232.00
9 Sulejman Baftiar Kurti 3976 35/40 Arë 236.00 236.00 448 105,728.00 105,728.00
10 Merita Kadri Nikolla 3976 35/8 Arë 330.00 330.00 448 147,840.00 147,840.00
11 Merita Kadri Nikolla 3976 35/8-nd Ndërtesë 121.60 121.6 809,955.40 128.9 128.90 61,167 7,884,426.3 8,694,381.70 Kjo nd. ndodhet mbi pasuritë nr. 35/8, 35/22,
(nuk janë zgjidhur marrëdhëniet me truallin) leje legalizimi 993979, datë 31.8.2017, godinë banimi 2-katëshe + 1 kat nëntokë, sip. e katit nëntokë 38.5 m2, sip. e katit përdhe 78.3 m2, sip. e verandës 12.1 m2, sip. e katit të parë (karabina) 121.6 m2
12 Haki Xhelo Canollari 3976 35/22 Truall + ndërtesë 250 139.8 479 66,964.20 316.6 316.60 61,167 19,365,472.2 19,432,436.40 L/Legalizimi nr. 2624427, datë 19.7.2017, godinë banimi 2-katëshe + 1 kat nëntokë, sip. e katit nëntokë 78.6 m2, sip. e katit përdhe 119 m2 (nga ku sip. e verandës + shkallë 18.9 m2) sip. e katit të parë 119 m2 (sip. e verandës 40.1 m2)
13 Ferdinant Dervish Cene 3976 35/17 Arë 200.00 200.00 448 89,600.00 89,600.00
14 Sali Osman Gaxherri 3976 35/52 Arë 156.00 156.00 448 69,888.00 69,888.00
15 Shoqeria Kevuçi sh.p.k. 3976 134/8 Arë 2,250.00 64.10 448 28,716.80 28,716.80
16 Jorgo Xhevat Biba 3976 35/53 Arë 190.00 33.20 448 14,873.60 14,873.60 Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa me nr. pas. 35/53-nd.
17 Edmond,
Emiljano
Puçe,
Spiro
Metaj,
Nexha
3976 136/401 Truall + ndërtesë 386 386 479 184,894.00 19.40 19.4 726,638.10 253.4 253.40 61,167 15,499,717.8 16,411,249.90 Leje legalizimi 138692, datë 12.7.2019, objekt banimi 2-katëshe, objekt social-ekonomik 1-katësh.
18 Shtet 3976 136/374 Arë 144,798.80 8,888.70 Mbi këtë pasuri pozicionohet nd. me nr. 136/362-nd. 2,
vol. 20, f. 222, 136/372-nd., 136/362
19 Mira,
Algert,
Igli
Maliq,
Nuredin
Nuredin
Aga
Aga
Aga
3976 68/23 Arë 350.00 247.00 448 110,656.00 110,656.00
20 Veladin Nuredin Balla 3976 136/50 Arë 400.00 243.60 448 109,132.80 109,132.80
21 Ramazan Rexhep Pupuleku 3976 136/49 Arë 570.00 570.00 448 255,360.00 255,360.00
22 Shyqyr Feta Sulejmani 3976 136/375 Truall + ndërtesë 354.7 77 479 36,883.00 36,883.00
23 Andri Kuçi 3976 68/19 Arë 430.00 430.00 448 192,640.00 192,640.00
24 Lulezim Hatem Duro 3976 136/365 Truall + ndërtesë 223.1 11.2 479 5,364.80 5,364.80
25 Fatmir Ismail Karaj 3976 134/9 Arë 320.00 17.00 448 7,616.00 7,616.00
26 Shoqeria Kevuçi sh.p.k. 3976 134/7 Arë 3,050.00 186.10 448 83,372.80 83,372.80
27 Ismail Kasem Spaja 3976 68/32 Arë 5,711.00 1,590.00 448 712,320.00 712,320.00 Mbi këtë pasuri pozicionohet nd. nr. 68/32-nd1., 68/32-nd.,
68/9-nd1.
28 Kujtim Xhemal Picalli 3976 68/25 Arë 202.00 202.00 448 90,496.00 90,496.00
29 Hajri Gani Dauti 3976 68/17 Arë 311.00 192.50 448 86,240.00 86,240.00
30 Ibrahim Kasem Spaja 3976 129/27 Arë 641.20 83.80 448 37,542.40 37,542.40
31 Mehmet Islam Balashi 3976 129/13 Arë 435.00 435.00 448 194,880.00 194,880.00 Kufizim për mbivendosje
32 Shtet 8170 5/387 Truall 67 11.8 Kjo pasuri është okupuar nga Fatmir Xhevat Hamollari
33 Shpresa
Hysni
Enkelejda
Arta
Violeta
Halit
Refik
Refik
Refik
Refik
Sina
Sina
Bekteshi
Arapi
Ajro
8170 5/426 Truall 292.6 56.3 32878 1,851,031.40 1,851,031.40 Kjo pasuri është okupuar nga Refik Liman Sina
34 Shtet 8170 5/383 Truall 192 169 Kjo pasuri është okupuar nga Servet Sorra,
ka një ndërtim paleje
35 Shtet 8170 5/382 Truall 107 52 Kjo pasuri është okupuar nga Bedri Sorra,
ka një ndërtim paleje
36 Shtet 8170 5/320 Truall 642 436 kjo pasuri është okupuar nga Dritan Gezim Laci,
ka 1 ndërtim paleje
37 Gëzim Mustafa Laci 8170 5/321 Truall + ndërtesë 448 300 161.4 32878 5,306,509.20 101 101.00 61,167 6,177,867.0 11,484,376.20 Vendimi nr. 234, datë 27.10.2021, “Për miratimin e kërkesës për kalimi në pronësi të objektit pa titull pronësie me truallin funksional”
Vlera totale 160,890.60 22,880.30 6,268,236.80 3,387.10 1,944.30 7,664,226.80 141.00 141.00 1,536,593.50 1,899.80 1,899.80 116,205,066.60 131,674,123.70