Published on: 26/03/2024

VENDIM Nr. 143, datë 13.3.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 332, DATË 31.5.2023, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR THUMANË–VORË–KASHAR’”, TË NDRYSHUAR

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

  1. Në vendimin nr. 332, datë 31.5.2023, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
  2. a) Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë, objekt shpronësimi, me një vlerë të përgjithshme prej 1 341 870 037.48 (një miliard e treqind e dyzet e një milionë e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e tridhjetë e shtatë pikë dyzet e tetë) lekësh.”.

  1. b) Në pikën 4, vlera “420 537 115.55 (katërqind e njëzet milionë e pesëqind e tridhjetë e shtatë mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e pesë) lekë” zëvendësohet me vlerën “1 341 870 037.48 (një miliard e treqind e dyzet e një milionë e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e tridhjetë e shtatë pikë dyzet e tetë) lekë”.
  2. Tabelës bashkëlidhur vendimit i shtohet tabela që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  3. Shpenzimet procedurale shtesë, në vlerën 90 000 (nëntëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
  4. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, shoqëria “G2 Infra” sh.p.k., Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Krujë, Kamzë–Vorë, Tirana Rurale 2, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Durrës dhe Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

LISTA EMËRORE SHTESË E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, TË CILËT SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT “NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR ‘THUMANË–VORË–KASHAR’”

VLERËSIMI PËR SHPRONËSIM
    PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE SIPAS KARTELËS SË PASURISË ARË TRUALL NDËRTESË BANIMI NDËRTESË SOCIAL EKONOMIKE VLERA E KULTURAVE BUJQËSORE DHE DRU-FRUTORËVE SIPAS PROCESVERBALIT TË DREJTORISË SË BUJQËSISË    SHËNIMET “KUFIZIMET HIPOTEKORE, BARRË MBI PASURI ETJ.”
Nr. rendor Nr. i parcelizimit Emri Atësia Mbiemri Fshati ose qyteti Z. kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale “Arë”(m2) “Truall”(m2) “Ndërtesë” (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2)  Vlera (lekë) Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2) Truall Sipërfaqje banimi (m2) Çmimi (lek/m2)  Vlera (lekë) Sipërfaqjae ndërtesës me preventiv (m2) Çmimi (lek/m2)  Vlera (lekë)  Vlera e kulturës bujqësore (lekë)  Vlera e dru-frutorëve (lekë)  Vlera totale

(lekë)

    A B C Ç D E F G H I J K L N  O P = (N) x (O) Q  R S = (Q) x (R) T  U  V = (T) x (U)        X  Z  Y= (P)+(S)+ (V) + (X)+(Z) ZH
484 194 Leo Lulash Doda Bilaj 1185 87/18 Arë + truall 5,000 4,700 300 91 187 235 43,945.00 91 51000  4,641,000.00 4,684,945.00 Konf. ASHK. Leje legalizimi nr. 153727, datë 30.1.2015, Godinë banimi 1-katëshe.
485 751 Shkelqim Hasan Cani Arrameras 1042 330/47 Arë 1,772 1,772 13 29 1,317.00 318.00  418,806.00  418,806.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003534 diferencë fakt-dokument =297 m2, të depozitohet plani I rilevimit për përcaktimin e sipërfaqes 1475 m2 që zotërohet me dokument.
486 752 Shkelqim Hasan Cani Arrameras 1042 330/48 Truall  300 300 99 13 30  171.00  442.00 75,582.00  207.00 51,000.00 10,557,000.00  10,632,582.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003535. Leje legalizimi nr. 157243, dt. 10.1.2015 godinë banimi 2-katëshe, sip kati përdhe 99 m2 sip. kati parë 108 m2.
487 756 Bashkim Deli Cani Arrameras 1042  330/49 Arë 1,480 1,480 13 147 245.00 318.00 77,910.00 77,910.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003541 diferencë fakt-dokument =590 m2 të depozitohet plani i rilevimit për përcaktimin e sipërfaqes 890 m2 që zotërohet me dokument.
488 757 Bashkim Deli Cani Arrameras 1042 330/40 Arë 1,685 1,685 10 37  22.00 318.00  6,996.00 6,996.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003542 diferencë fakt-dokument=158 m2 të depozitohet plani i rilevimit për përcaktimin e sipërfaqes 1527 mqë zotërohet me dokument saktësim kufiri ref. 00000619.
Flutura Deli Cani
Mimoza Deli Cani
Miranda Muharrem Cani
Muharrem Deli Cani
Nushe Hysen Cani
Petrit Deli Cani
Flamur Deli Cani
Ramazan Deli Cani
Vjollca Deli Cani
489 759 Genc Hasan Cani Arrameras 1042 330/11/1 Truall 100 90 9 90 42.00  442.00 18,564.00  90.00  1,421,839.50 1,440,403.50 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me REF. 0000353716.
490 760 Genc Hasan Cani Arrameras 1042 330/11 Arë 1,039 1 240  624 318.00  198,432.00  198,432.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me REF. 00003536 diferencë dokument-fakt=1 m2 akt i pafirmosur 15.
491 762 Genci Hasan Cani Arrameras 1042 330/13 Truall 200 160 7 15 2.00  442.00  884.00  104.00 51,000.00  5,304,000.00 5,304,884.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me REF. 00003552 shtesë objekti 17. Objekti është banesë banimi dhe është përfituar me listë trojesh nga pronari. Sa I përket diferencës ortofoto dokument vjen si rrjedhojë se pronari e ka shembur një pjese të objektit. Shpronësimi i objektit do të kryhet sipas matjeve faktike të kryera në terren.
492 763 Etleva Myslim Shehu Arrameras 1042 330/14 Truall  200 200 102 7 16 82.00  442.00 36,244.00  193.00 51,000.00  9,843,000.00 9,879,244.00 Konf. ASHK. Rivlerësim dt. 15.7.2013, ref. 00001234, me vlerë 4139760 all. Mbi këtë pasuri ka kontratë hipoteke në favor të Bankës Kombëtare Tregtare Kont. 1338, 810/2. Kartela përmirësohet/përditësohet me REF 00003553 akte të përmirësohet sipas legjislacionit në fuqi nr. 200841, dt. 9.12.2016, regjistruar 00002050 leje legalizimi dt. 9.12.2016, nr. 200841 shtesë anësore vertikale 1 kat përdhesë 102 m2 kati i parë 91 m2.
Petrit Xhemal Shehu
493 764 Rinaldo Petrit Cani Arrameras 1042 330/15 Truall 200 93 7 17  200.00  442.00 88,400.00  195.00 51,000.00  9,945,000.00  10,033,400.00 Konf.ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me Ref. 00003554 dok 00002249 akt konstatimi leje legalizimi dt. 29.6.2018, nr. 204774, banim 2 katësh, kati përdhe 93 m2, kati i parë 102 m2.
494 765 Skënder Muharrem Gurra Arrameras 1042 330/16 Truall 200 60 7 18  200.00  442.00 88,400.00 60.00 51,000.00  3,060,000.00 3,148,400.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003555.
495 766 Agim Mahmut Lala Arrameras 1042 330/17 Truall 200 60 7 19  200.00  442.00 88,400.00 60.00 51,000.00  3,060,000.00 3,148,400.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003556.
Fatjola Agim Lala
Francesko Agim Lala
Vasfije Midil Lala
496 767 Flamur Deli Cani Arrameras 1042 330/45 Truall 100 30 11 130  100.00  442.00 44,200.00 30.00 51,000.00  1,530,000.00 1,574,200.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003557. Objekt banimi i përfituar me listën e trojeve, sipas  shpjegimit të  dhënë nga  ASHK  Krujë me  shkresën  kthim përgjigje nr. 209/1 prot., datë 5.2.2024.
497 768 Ergyst Ramazan Cani Arrameras 1042 330/18 Truall 200 80 7 21  200.00  442.00 88,400.00 80.00 51,000.00  4,080,000.00 4,168,400.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003561. Objekt banimi i përfituar me listën e trojeve, sipas  shpjegimit të  dhënë nga  ASHK  Krujë me  shkresën  kthim përgjigje nr. 209/1 prot, datë 5.2.2024.
498 Eduart Mustafa Shira Arrameras 1042 330/33 Truall 200 90 9 91  – 191 442 84,422.00  – 84,422.00 Konf. ASHK.Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003559 Objekti nuk është futur për shpronësim për shkak se nga verifikimi ne terren rezulton që është shembur.
499 770 Mimoza Deli Cani Arrameras 1042 330/46 Truall 100 70 11 131  100.00  442.00 44,200.00 70.00 51,000.00  3,570,000.00 3,614,200.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003558.Objekt banimi i përfituar me listën e trojeve, sipas  shpjegimit të  dhënë nga  ASHK  Krujë me  shkresën  kthim përgjigje nr. 209/1 prot., datë 5.2.2024.
500 773 Banka e Tiranës. Sha Banka e Tiranës sha Banka e Tiranës sha Arrameras 1042 330/35 Arë 2,616 2,616 9 173  42.00 318.00 13,356.00 13,356.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003544 diferencë fakt-dokument=800 të depozitohet plani i rilevimit për përcaktimin e sipërfaqes 1816 m2 që zotërohet me dokument.
501 774 Lirim Ramazan Hajdari Arrameras 1042 330/36 Arë 2,834 2,834 9 174 536.00 318.00  170,448.00  170,448.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet përditësohet me Ref. 00003546 diferencë fakt-dokument =40 m2.
502 776 Arjan Mustafa Shira Arrameras 1042 330/54 Truall  400 400 120 14 35  392.00  442.00  173,264.00  442.00 51,000.00 22,542,000.00  22,715,264.00 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003548. Leje legalizimi dt. 30.9.2016, nr. 200617 godinë banimi 3-katëshe, kati përdhe sip. 120 m2, kati i parë sip. 161 m2, kati i dytë sip 161 m2.
503 425 Hanke Veli Xheka Nikel 2795 3/14 Are+Truall 7700 7200 500 87 9 31  174.00 51,000.00  8,874,000.00  – 8,874,000.00 Leje legalizimi 225479, datë 12.4.2016. Godinë banimi 2-katëshe + papafingo. Kati përdhe 87 m2, kati i parë 87 m2 dhe papafingo 87 m2. Kati përdhe është shpronësuar me VKM-në nr. 717, datë 13.12.2023.
Violeta Halil Xheka
Arjan Halil Xheka
Artan Halil Xheka
504 853 Nurije Abaz Musa Rinas 3183 15/22 Arë+Truall 3,386 250 99 2 158 369.00 198.00 73,062.00 73,062.00 Konf. ASHK. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
Ledjo Sinan Roscher
Alba Sinan Musa
505 603 Gëzim Xhemal Mana Rinas 3183 57/25 Arë 9,373 9,373 6 25 7,943.00 198.00  1,572,714.00 1,572,714.00 Konf. ASHK.
506 605 Shoqëria “Astrit-07”shpk Shoqëria “Astrit-07”shpk Shoqëria “Astrit-07”shpk Rinas 3183 57/13 Arë 9,728 9,728 4 87 3,910.00 198.00  774,180.00  774,180.00 Konf. ASHK.
507 23/35 Valbona Çel Shpata Rinas 3183 23/35 Arë 7636 7636 4 229 241 198.00 47,718.00 47,718.00 Konf. ASHK. U rivlerësua pasuria në datë 24.5.2012. me dok. 770 me vlerën 267260 euro. Kartela e pasurisë u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001714.
508 23/51 Sinan Ali Doku Rinas 3183 23/51 Arë 7700 7700 6 179 3392 198.00  671,616.00  671,616.00 Konf. ASHK. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti nr.23/45 vol. 6 fq. 7 Florian Palushi (pjesërisht) ref. 00001062. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti 23/45 vol.6 faqe 7 në pronësi të Florin palushi (pjesërisht) kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001711. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
509 41//11 Petrit Haxhi Doku Rinas 3183 41//11 Arë 6562 6562 6 55 2225 198.00  440,550.00  440,550.00 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001723.
510 41/2 Deli Hamdi Gana Rinas 3183 41/2 Arë+Truall 2601 2351 250 99 2 183 245 198.00 48,510.00 48,510.00 Konf. ASHK. nr. regj 00001210, dt. 30.4.2018. Mbi këtë pasuri ndodhet pasuria nr. 41/12, vol. 6, faqe 56 nd=109 m2. Saktësim kufiri dok. 00001210 kartela e pasurisë u përmirësua/përditësua me ref. 00001726. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
511 41/9 Avdi Xhemal Doku Rinas 3183 41/9 Arë+Truall 9760 9510 250 6 19 60 198.00 11,880.00 11,880.00 Konf. ASHK. Saktësim kufijsh dok. Nr. 00001210 kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001725.
512 42/16 Ramazan Shaban Cupani Rinas 3183 42/16 Arë 5484 5484 4 108 1714 198.00  339,372.00  339,372.00 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001708.
513 42/28 Ali Dervish Topalli Rinas 3183 42/28 Arë 7629 7629 6 36 892 198.00  176,616.00  176,616.00 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001718.
514 42/29 Ali Dervish Topalli Rinas 3183 42/29 Arë 7629 7629 6 37 1645 198.00  325,710.00  325,710.00 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001719.
515 42/3 Enver Dervish Topalli Rinas 3183 42/3 Arë+Truall 17254 17004 250 210 2 176 9602 198.00  1,901,196.00 1,901,196.00 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001720. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
516 42/26 Lumturije Ramadan Gana Rinas 3183 42/26 Arë 500 500 5 146 28 198.00  5,544.00 5,544.00 Konf. ASHK. Kartela e pasurisë u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001731
517 42/33 Arjan Deli Hoxha Rinas 3183 42/33 Arë 1500 1500 6 180 3 198.00  594.00  594.00 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001735.
518 42/32 Shkëlqim Bashkim Memushaj Rinas 3183 42/32 Arë 3000 3000 6 171 686 198.00  135,828.00  135,828.00 Konf. ASHK. nr. regj. 00001557, dt. 11.4.2022. U krye rivlerësimi i pasurisë me vlerën 10945800 lek sipas raport vlerësimit. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001734. Kufizohet pasuria në favor të palës blerëse sipas kontratës së shitjes me kusht nr. 3242 rep., 1969 kol., datë 24.5.2022. Kjo kontratë nuk ndikon në procesin e shpronësimit, pasi prevalon interesi publik.
Lorena Sybi Memushaj
519 42/34 Ferit Deli Gana Rinas 3183 42/34 Arë 4120 4120 6 181 42 198.00  8,316.00 8,316.00 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001736.
520 42/15 Shpteim Muharrem Hima Rinas 3183 42/15 Truall 500 500 150 4 100  124.00  4,455.00  552,420.00  552,420.00 Konf. ASHK. Shtëpi banimi 1 kat, leje legalizimi nr.154226 dt. 19.12.2015. Shtesë anësore + shtesë kati 1 kat mbi objektin ekzistues 1 kat. Planimetria e katit të parë 150 m2. Planimetria e katit përdhe 150 m2. Pasuria u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001751. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
521 42/14 Shpëtim Muharrem Hima Rinas 3183 42/14 Arë 3500 3500 4 99 98 198.00 19,404.00 19,404.00 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr.00001750.
522 42/21 Fatmira Islam Matja Rinas 3183 42/21 Arë 2112 2112 5 32 5 198.00  990.00  990.00 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr.00001749.
523 780 Sadik Hysen Carungu Fushe – Preze 1669 97/2-1 Truall 300 300 110 1 200  266.00  2,452.00  652,232.00  110.00 51,500.00  5,665,000.00 6,317,232.00 Konf. ASHK.
524 781 Hasan Hysen Carungu Fushe – Preze 1669 97/3-1 Truall 300 300 88 1 208 0  300.00  2,452.00  735,600.00 88 51,500.00 4,532,000.00 5,267,600.00 Konf. ASHK.
525 813 Petrit Sulejman Muka Bërxull 1167 12/14/1 Arë 2384 2384 12 169 304.00 448 136192 0 0 136192 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet diferencë dokument-fakt=616 m2 më pak.
526 820 Gëzim Osman Muka Bërxull 1167 12/19 Arë 2380 2380 17 135 485.00 448 217280 0 0 217280 Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00005424, diferencë dokument-fakt=80 m2 më shumë të dorëzohet plan rilevimi për sipërfaqen 2300 sipas dokumentit.
Drita Sabri Muka
Giltjon Gëzim Muka
Eni Idlir Metaliu
Omer Giltjon Muka
Griselda Gëzim Skapi
527 862 Xhemal Tahir Koni Bërxull 1167 13/3 Are 4500 4500 0 0 11 22 2,663.00 448 1193024  – 0 0 0 0 0 1193024 Konf ASHK. Me referencën 00004765 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
528 863 Gëzim Ramazan Koni Bërxull 1167 13/54 Are 8500 8500 0 0 16 222 1,883.00 448 843584  – 0 0 0 0 0 843584 Konf ASHK.  Mbi këtë pasuri ndodhet nje shtese pa leje. Me referencën 00004824 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . Mbi këtë pasuri pozicionet një objekt para 91 pasqyruar në Hartën e Zyrës. Objekti nuk preket nga rruga. Pronari eshte konfirmuar me shkresen kthim pergjigje nr. 477/1 prot datë 05.02.2024 te ASHK Kamzë–Vorë.
529 865 Muharrem Ramazan Koni Bërxull 1167 13/50 Are 8500 8500 0 0 16 80 2,701.00 448 1210048  – 0 0 0 0 0 0 1210048 Konf ASHK.  Mbi këtë pasuri ndodhet nje shtese anësore pa leje. Me referencën 00004824 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .  Mbi këtë pasuri pozicionet një objekt para 91 pasqyruar në Hartën e Zyrës. Objekti nuk preket nga projekti.
530 868 Elmaz Mehmet Basha Bërxull 1167 13/4 Are 8400 8400 0 0 1 123 2,097.00 448 939456  – 0 0 0 0 0 0 939456  Mbi këtë pasuri qëndron pasuria me nr.13/4 nd. vol.15 faqe 153.Meref 0004766 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
531 869 Bihane Ramazan Basha Bërxull 1167 13/4-ND Ndertese 106.2 0 0 106.2 15 153 0 0  – 0 0 307.6 51500 15841400 88.6  2,719,918.94 0  18,561,318.94 Konf ASHK. Kjo pasuri qëndron mbi pasurinë me nr.13/4 vol.1 fq123ZK1167.Leje Legalizimi nr.70207636 dt 03.05.2017, godine banimi 3 kate sip. kati përdhe 106.2 m2, sip. kati pare 145m2,sip verande 44.3m2, sip. kati dyte 145 m2, sipërfaqe verande 44.3m2, ref. 3646 me ref. 0004820 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë
532 870 Xhelal Balli Zeneli Bërxull 1167 13/41 Are 10000 10000 0 0 14 187 3,571.00 448 1599808  – 0 0 0 0 0 1599808 Konf ASHK. Me e ref 0004817 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
533 871 Hatixhe Haxhi Zeneli Bërxull 1167 13/42 Arë 10500 10500 15 31 479.00 448 214592 0 0 214592 Konf. ASHK. Me ref 00004819 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .  Mbi këtë pasuri pozicionohet pasuria me nr. 13/42 nd, vol 15, f. 205, z.k. 1167. Objekti nuk preket nga projekti.
Maksim Qazim Zeneli
Saimir Qazim Zeneli
Migena Qazim Zeneli
534 1155 Xhelal Balli Zeneli Bërxull 1167 13/79 Truall 300 300 141.4 0  300.00 5147 1544100 141.4 51500 7282100 8826200 Konf. ASHK. Vendim nr. 26, datë 11.10.2022, “Për miratimin e kërkesës për kalimin në pronësi të objektit pa titull pronësie me truallin funksional”.
535 874 Hatixhe Haxhi Zeneli Bërxull 1167 15/1/1 Truall 300 300 80 1 142 0  300.00 5147 1544100 80 51500 4120000 5664100 Konf. ASHK. Me ref. 00004782 u bë përmirësimi /përditësimi I kësaj kartelë .
Maksim Qazim Zeneli
Saimir Qazim Zeneli
Migena Qazim Sula
536 876 Nazmije Balli Hoxha Bërxull 1167 15/2/1 Truall 300 300 80 1 144 0  300.00 5147 1544100 0 1544100 Konf. ASHK. Me ref. 00004784 u bë përmirësimi /përditësimi I kësaj kartelë . Objekt i vjetër është shembur rrjedhimisht sipërfaqja e ndërtesës=0 m2.
Mereme Balli Durishti
Osman Balli Zeneli
Xhelal Balli Zeneli
Sude Balli Deliu
Enkelejda Rexhep Sina
Roland Rexhep Zeneli
Vaje Rexhep Cenaj
Mariglen Rexhep Zeneli
Migena Qazim Sula
Saimir Qazim Zeneli
Maksim Qazim Zeneli
537 878 Rexhep Zeneli Bërxull 1167 15/3/1 Truall 300 300 100 1 146 0  300.00 5147 1544100 0 1544100 Konf. ASHK. Me ref. 00004786 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . Objekt I vjetër është shëmbur rrjedhimisht sipërfaqja e ndërtesës=0 m2.
538 879 Osman Zeneli Bërxull 1167 15/4/1 Truall 300 300 70 1 148 0  296.00 5147 1523512 0 1523512 Konf. ASHK. Me ref. 00004786 u bë përmisimi/përditësimi i kësaj kartelë . Objekt i vjetër është shëmbur rrjedhimisht sipërfaqja e ndërtesës=0 m2.
539 885 Kujtim Myslim Zeneli Bërxull 1167 18/1/1 Truall 300 0 300 140 1 160 0 0  300.00 5147 1544100 0 0 0 0 1544100 Konf ASHK. Me referencën 0004800 u bë përmirësimi /përditësimi i kësaj kartelë . Objekti i vjetër është shembur rrjedhimit sip. e ndërtesës 0m2.
540 887 Petrit Zeneli Bërxull 1167 18/2/1 Truall 300 0 300 150 1 162 0 0  279.00 5147 1436013 150 51500 7725000 9161013 Konf ASHK. Me referencën 0004802 u bë përmirësimi /përditësimi i kësaj kartelë .
541 889 Lulzim Ibrahim Zeneli Bërxull 1167 18/3/1 Truall 300 0 300 50 1 164 0 0 85.00 5147 437495 25 51500 1287500 0 1724995 Konf ASHK. Me referencën 0004804 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . Të mbjellat konfirmohen nga AREB. Ndërtesa sipas verifikimeve në fakt rezulton 25 m2.
Arjan Ibrahim Zeneli
Eduart Ibrahim Zeneli
Ike Asllan Zeneli
542 890 Mehmet Basha Bërxull 1167 17/1/1 Truall 300 0 300 140 1 156 0 0 3.00 5147 15441 0 0 0 0 0 15441 Konf ASHk. Me referencën 0004796 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . Objekti i vjetër pjesërisht i shembur. Objekti nuk preket nga projekti.
543 892 Elmaz Basha Bërxull 1167 17/2/1 Truall 300 0 300 70 1 158 0 0 50.00 5147 257350 0 0 0 0 257350  Me referencën 0004798 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . Objekti nuk preket nga projekti.
544 893 Kujtim Myslim Zeneli Bërxull 1167 13/55 Are 2690 2690 0 0 16 248 796.00 448 356608  – 0 0 0 0 0 0 356608 Konf ASHK.  Mbi këtë pasuri ndodhet nje objekt pa leje.Me referencën 4825 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
545 895 Haki Selman Zeneli Bërxull 1167 13/11 Are 5000 5000 0 0 1 130 145.00 448 64960  – 0 0 0 0 0 0 0 64960 Konf ASHK. Me referencën 0004771 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
546 898 Rexhep Zeneli Bërxull 1167 20/1 Are 15120 15120 0 0 1 167 580.00 448 259840  – 0 0 0 0 0 0 0 259840 Konf Ashk.  Mbi këtë pasuri ndodhet nje objekt pa leje.Urdher Sek,Me referencën 0004805 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
547 900 Lulzim Ibrahim Zeneli Bërxull 1167 13/27 Are 5100 5100 0 0 11 162 282.00 448 126336  – 0 0 0 0 0 0 126336 Konf ASHk. Me referencën 4812 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
548 901 Sherif Gani Zeneli Bërxull 1167 13/12 Are 5000 5000 0 0 1 131 788.00 448 353024  – 0 0 0 0 0 353024 Konf ASHk. Me referencën 4772 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë
549 903 Ibrahim Asllan Muka Bërxull 1167 13/38 Are 5000 5000 0 0 13 111 1,607.00 448 719936  – 0 0 0 0 0 0 719936 Konf ASHk. Me referencën 4815 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
550 904 Lutfi Asllan Muka Bërxull 1167 13/39 Arë 5000 5000 14 86 1,655.00 448 741440 0 0 741440 Konf. ASHK. Me ref. 00004816 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
551 906 Qefsere Asllan Mullahi Bërxull 1167 13/37 Arë 5000 5000 13 44 1,765.00 448 790720 0 0 790720 Konf.ASHK. Me ref. 00004814 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
Ibrahim Asllan Muka
Zonje Asllan Koni
Nazmije Asllan Koni
Lutfi Asllan Muka
Beglije Asllan Beka
Drita Asllan Elezi
Hajdar Asllan Muka
552 907 Sinan Shaban Balliu Bërxull 1167 13/17 Arë 5000 5000 9 143 2,045.00 448 916160 0 0 916160 Konf.ASHK. Me ref. 00004810 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
553 908 Edmond Seit Qama Bërxull 1167 13/15 Arë 5000 5000 10 35 2,201.00 448 986048 0 0 986048 Konf. ASHK. AMTP ne ref. 1933.Akt noterial për të drejtën e përdorimit. Kontratë nr. 5457 rep., nr. 1902 kol. datë 26.10.2022, not Xhevahire H. Brahaj. Lirohet ref. 02184 në bazë të aktmarrëveshjes me nr.1092/408 datë 29.05.2012 not. T.Malaj aktmarrëveshje. Ky regjistrim anulon regjistrimin me nr. dokumenti 00002184, lirohet ref.00002184 ne baze te aktmarrëveshjes me nr.1092/408 datë 29.05.2012, not. T. Malaj, Aktmarrëveshje. Me referencën 00004774 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
554 909 Naim Gani Muka Bërxull 1167 13/74 Arë 2000 2000 11 111 818.00 448 366464 0 0 366464 Konf. ASHK. Me ref. 00004826 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
555 910 Ymer Isa Muka Bërxull 1167 13/75 Arë 10000 10000 14 127 2,460.00 448 1102080 0 0 1102080 Konf. ASHK. Ref. 3204, 3205 me ref. u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
556 911 Porsche Albania shpk Porsche Albania shpk Porsche Albania shpk Bërxull 1167 13/11/1 Arë 1250 1250 11 168 184.00 448 82432 0 0 82432 Konf. ASHK. Me ref. 00004813 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
557 912 Porsche Albania shpk Porsche Albania shpk Porsche Albania shpk Bërxull 1167 13/18 Arë 2000 2000 9 199 145.00 448 64960 0 0 64960 Konf. ASHK. Me ref. 00004811 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
558 913 Porsche Albania shpk Porsche Albania shpk Porsche Albania shpk Bërxull 1167 13/16 Arë 3700 3700 9 142  39.00 448 17472 0 0 17472 Konf. ASHK. Me ref. 00004809 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë .
559 914 Kujtim Shera Bërxull 1167 120/11 Arë 5100 5100 2 183 443.00 448 198464 0 0 198464 Konf. ASHK. Shiko ref. 2853 dhe ref. 1906, kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00005319.
560 915 Mimoza Ruzhdi Fida Bërxull 1167 120/69 Arë 2875 2875 0 0 16 14 1,679.00 448 752192  – 0 0 0 0 0 0 0 752192 Konf Ashk. Pasuria vleresohet ne shumen 5322000. Kartela u korrigjua u përmirësua me ref5333 dif dok-fakt.225 m2.
Andri Mufid Fida
561 916 Arsid Agim Rraboshta Bërxull 1167 120/70 Are 2875 2875 0 0 16 15 2,371.00 448 1062208  – 0 0 0 0 0 0 0 1062208 Konf Ashk. Kartela u përmirësua dhe korrigjua me ref.5334.dif dok-fakt=225 m2
562 917 Lumturije Elez Aliu Bërxull 1167 120/87 Are 1900 1900 0 0 15 191 932.00 448 417536  – 0 0 0 0 0 0 0 417536 Konf ASHK. Me ref.5324 ka ndryshuar numri i pasurisë nga 120/52 në 120/87. kartela u përmirësua me ref.5324
563 918 Fatmir Misim Daku Bërxull 1167 120/80 Are+Truall 4181 0 500 308 16 202 236.00 448 105728  – 0 0 0 0 0 0 105728 Konf ASHK.Të mbjellat konfirmohen nga AREB. Objekti nuk preket nga projekti
564 919 Subi Misim Daku Bërxull 1167 120/53 Are 3138 3138 0 0 18 65 1,050.00 448 470400  – 0 0 0 0 0 0 470400 Konf Ashk.  Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa me nr.120/60Nd vol.14 faqe 142 L.Leg. Kjo pasuri u rivlerësua ne shumen 4390400leke.  Mbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa me nr. pasurie 120/53 nd vol.17 faqe 104 L. Leg. Ndryshuar volum dhe faqe sipas urdhrit nr. 6821, datë 27.12.2023 Drejtoria Kamzë–Vorë. Të mbjellat konfirmohen nga AREB. Sipërfaqja e përgjithshme u korrigjua nga 9800m2 ne 3138 m2 sipas shkresës së ASHK QKD, nr. 497/1 prot., datë 5.2.2024 protokolluar ne ASHSH nr. 57/7 datë 5.2.2021. Objekti nuk preket nga projekti.
565 920 Bekim Idajet Lushi Bërxull 1167 120/88 Are 9800 9800 0 0 14 51 3,052.00 448 1367296  – 0 0 0 0 0 0 0 1367296 Konf Ashk. Pasuria u rivlerësua me shumen 4390400 leke. Mbi këtë pasuri ndodhet pasuria me nr.120/53ND vol.17 fq104..Me referencën 5327 u ndryshua nr. pas nga 120/53 në 120/88. Kartela u korrigjua/përmirësua me ref 5327. Objekti nuk preket nga projekti.
566 922 Naim Baki Lushi Bërxull 1167 120/63 Are 2798 2798 0 0 15 52 2,365.00 448 1059520  – 0 0 0 0 0 1059520 Konf Ashk. Kartela u korrigjua me ref 5331.
Vjollca Ajet Lushi
Zija Naim Lushi
Zamira Naim Kotarja
Zade Naim Tafili
567 923 Naim Baki Lushi Bërxull 1167 120/2/1 Truall 300 0 300 100 7 47 0  300.00 5147 1544100 100 51500 5150000 0 0 6694100 Konf ASHK . Kartela u  përmirësua  me ref 5318
568 924 Pajtim Naim Lushi Bërxull 1167 120/65 Truall 402 402 134 15 90 0  396.00 5147 2038212 335.2 51500 17262800 19301012 Konf. ASHK. Vijon dhe nga vol.15, faqe 51. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00005332
569 925 Musa Adem Përzhilla Bërxull 1167 120/45/6 Arë+Truall 1253 829.7 423.3 141.1 14 181 317.00 448 142016  339.00 5147 1744833 282.3 51500 14538450 16425299 Konf. ASHK. Nr. regj. 00003837 dt. 24.2.2020, Rivlerësohet pasuria me shumën 17.088.432.70 lekë RVP aplikimi me nr. 1788, dt. 13.2.2020. Leje legalizimi nr. 70209964, datë 20.4.2018, godinë banimi 2 kat+1 kat nëntokë. Sip. parcelës=423.3 sip. Ndërtimi =124 m2+17.1 m2 sip totale banimi =282.3 m2. kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00005321
570 926 Adem Rexhep Përzhilla Bërxull 1167 120/45/7 Arë+Truall 1252 1077.8 174.2 124.4 14 182  35.00 448 15680 0 0 15680 Konf. ASHK. Nr. regj. 00003836, dt. 22.2.2020, Rivlerësohet pasuria me shumën 115093911 lekë mandat arkëtimi dt. 14.2.2020, aplikimi me nr. 1789, dt. 13.2.2020. Leje legalizimi nr. 70209963, datë 20.4.2018, godinë banimi 2 kat. Sip. Parcelës=174.2 sip. Ndërtimi =124.4 m2 sip totale banimi =266.3 m2. kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00005321. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
Rexhep Adem Përzhilla
571 930 Mustafa Mehmet Heti Bërxull 1167 211/26 Arë 4800 4800 10 41 214.00 448 95872 0 0 95872 Konf. ASHK. Nr. regj 000037, dt. 23.7.2019. Mbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa T nr. 211/26-ND, vol. 15, faqe 202 dhe 211/26-ND1 vol 15 faqe 203. L..leg. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00005364. Objektet nuk preken nga projekti.
572 932 Dashamir Nadir Voci Bërxull 1167 211/6 Arë 5000 5000 3 86 1,653.00 448 740544 0 0 740544 Kon. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00005376.
Sabri Nadir Voci
Islam Dervishi
573 933 J-Coils J-Coils J-Coils Bërxull 1167 211/7 Arë 3000 3000 3 87 1,545.00 448 692160 0 0 692160 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00005341.
574 934 Jak Lazër Bushi Bërxull 1167 211/8 Arë 6000 6000 3 88 3,091.00 448 1384768 0 0 1384768 Konf. ASHK. Nr. regj 00004344, dt. 22.12.2021. Pasuria vlerësohet në shumën 900.000 mijë euro sipas raport vlerësimit të ALBREVAL Studio. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00005342.
575 935 Shoqeria J-COILS J-COILS J-COILS Bërxull 1167 211/56 Are 7000 7000 4,041.00 448 1810368 0 0 1810368 Konf.ASHK. Vijon dhe vol. 8, faqe 204, Kartela u  përmirësua /përditësua me ref .00005351.52
576 937 J-COILS J-COILS J-COILS Bërxull 1167 211/66 Truall 3500 3500 433 12 71 0 46.00 5,147 236762 0 236762 Kontrate sevituti kalimi nr. 719 rep. nr. . 647 kol., datë 23.02.2011.Kontrate hipoteke me Abi Bank me nr.  5756 rep nr.  2688 kol datë 5.10.2022.Leje ndërtimi me vendim KRRT nr.  5 datë 17.12.2009, objekti bar restorant hotel 3 kat, bodrum ambiente rekreative autoservis, lavazh, karburant sipas referencës 00003193.Kartela u korrigjua përmirësua përditësua me ref 00005366.u ndryshua nr.  i pasurisë nga 211/38 ne 211/66. Objekti nuk preket nga projekti.
577 938 Jak Lazer Bushi Bërxull 1167 211/47 Truall 1967 1967 1967 13 104 0 1,967.00 5,147 10124149 1967 45793813.63 55917962.63 Konf.ASHK. Kjo pasuri ka marrëveshje servituti kalimi me pas.211/38 vol12.fq.107 ;719/647. Pasuria vlerësohet m=në shumën 1.671.950 euro. Pasuria bllokohet në favor të ALPHA Bank për shumen 30.000.000 leke.K.Hip Nr. .1824 rep, nr. .1242 kol datë 30.05.2019.not.A.Kacupi. Leje Legalizimi Nr. .79010, datë 04.07.2014.Godine shërbimi 1kat+1kat nëntokë, sip. parcel=1967 m2.kartela u korrigjua/ përmirësua /përditësua me ref00005347.34.
578 939 Jak Lazer Bushi Bërxull 1167 211/48 Are 2833 2833 1,549.00 448 693952 0 0 693952 Konf.ASHk.
579 940 Jak Lazer Bushi Bërxull 1167 211/46 Are 1400 1400 104.00 448 46592 0 0 46592 Konf. ASHK .u korrigjua/përmirësua/përditësua me ref00005368.36
580 942 Islam Mustafa Çaka Bërxull 1167 217/21 Are+Truall 1400 900 500 164.8 13 29 155.00 448 69440 0 0 69440 Konf.ASHK. Leje Legalizimi nr. .664046, datë 19.2.2015, Godine Banimi 2 kat, sip. parcele. Ndërt.=500m2, sip.totale  ndërtimi=330.6,sip.ndertimi =164.8m2 sipas ref 00002887.Kjo kartelë  u  përmirësua/përditësua me ref. 00005360.Të mbjellat konfirmohen nga AREB. Objekti nuk preket nga projekti.
581 943 Sinan Mustafa Çaka Bërxull 1167 217/20 Are 5430 5430 13 29 2,560.00 448 1146880 0 0 1146880 Konf.Ashk. Pasuria vlerësohet në shumën 168.000 Euro sipas raportit të vlerësimit të datës 28.10.2023 të Inxh.D. fezga. Diferenca dokument-fakt=170m2, kartela u korrigjua/përmirësua/përditësua me ref00005359.11
582 944 Sinan Mustafa Çaka Bërxull 1167 215/1 Truall 200 200 105 15 10 0  200.00 5147 1029400 105 51500 5407500 6436900 Konf. ASHK. Kjo kartelë  u përmirësua/përditësua me ref. 00005353.
583 946 Sherif Xhaferr Budlla Bërxull 1167 217/5 Arë 6000 6000 3 111 3.00 448 1344 0 0 1344 Konf. ASHK. Kjo kartelë  u përmirësua/përditësua me ref. 00005354.
584 947 Luan Shim Budlla Bërxull 1167 217/15 Arë 7300 7300 11 175 2,143.00 448 960064 0 0 960064 Konf. ASHK. Kjo kartelë  u përmirësua/përditësua me ref. 00005357.
585 948 Shpresa Muharrem Gjuzi Bërxull 1167 217/23 Arë 1750 1750 16 250 2.00 448 896 0 0 896 Konf. ASHK. Kjo kartelë  u përmirësua/përditësua me ref. 00005361.
586 949 Muharrem Xhaferr Budlla Bërxull 1167 217/22 Arë 9030 9030 16 249 5,361.00 448 2401728 0 0 2401728 Konf. ASHK. Kjo kartelë  u përmirësua/përditësua me ref. 00005361.
587 951 Shaqir Muharrem Mora Bërxull 1167 209/15 Arë 4000 4000 11 98 1,204.00 448 539392 0 0 539392 Konf. ASHK. Kjo kartelë  u përmirësua/përditësua me ref. 00005393.
588 952 Agim Shaqir Mora Bërxull 1167 209/16 Arë 2000 2000 11 99 338.00 448 151424 0 0 151424 Konf. ASHK. Kjo kartelë  u përmirësua/përditësua me ref. 00005339.
589 953 Brusilda Ismail Mara Bërxull 1167 209/34 Arë 4107 4107 17 157 158.00 448 70784  –  – 0 0 70784 Konf. ASHK. Kjo kartelë  u përmirësua/përditësua me ref. 00005340.
Violeta Ismail Musteqja
Shkëlqim ismail Mara
Altin Ismail Mara
Lirie Ismail Fetah
Fatime ferhat Mara
590 956 Vasillaq Gori Stopani Bërxull 1167 306/18 Are 2067.5 2067.5 0 0 9 232 4.00 448 1792  – 0 0 0 0 0 0 0 1792 Konf. ASHK. Nr. . 00002692, dt. 26.5.2015.Pasuria hipotekohet në favor të Pro Credit Bank sh.a. për shumën 7.000.000 lekë. Kontratë hipotekore nr. .1191 rep nr. . 672/3 kol, datë 19.5.2015, Noter Ilirjana Tabaku. Diferenca dok-fakt=52.2 m2 vijon në pasurinë nr. . 306/42. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005042.
Klodiana Fani Stopani
591 957 Klodiana Fani Stopani Bërxull 1167 306/17 Arë 2067.5 2067.5 9 231  46.00 448 20608 0 0 20608 Konf ASHK. Diferenca Dok-Fakt =52.5m2, vijon ne pasurinë nr. .306/41.Kjo pasuri u  përmirësua  me ref. 5041.
592 958 Baki Rezi Bërxull 1167 306/10 Are 1665 1665 0 0 0 0 351.00 448 157248  – 0 0 0 0 0 0 0 157248 Konf ASHK.Kjo pasuri u  përmirësua  me ref. 5055. Ka diference dok-fakt 335m2.
593 961 Rexhep Halit Mara Bërxull 1167 307/1 Arë 5000 5000 4 151 2,070.00 448 927360 0 0 927360 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005068.
594 962 Halit Mara Bërxull 1167 307/4 Are 6890 6890 0 0 4 141 5,000.00 448 2240000  – 0 0 0 0 0 0 0 2240000 Konf ASHK. Ka dif. dok-fakt 1890 m2. Kjo pasur u  përmirësua  me referencën 5074.
595 963 Riza Mara Bërxull 1167 307/3 Are 5000 500 0 0 4 153 2,734.00 448 1224832  – 0 0 0 0 0 0 0 1224832 Konf ASHk. Kjo pasurI u  përmirësua  me referencën 5072.
596 964 Marjeta Hamit Muka Bërxull 1167 307/19 Arë 1000 1000 13 3 306.00 448 137088 0 0 137088 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me referencë 00005075.
Xhuljana Muharrem Mersa
Erjon Muharrem Muka
Alban Muharrem Muka
597 965 Marjeta Hamit Muka Bërxull 1167 307/20 Are 4000 4000 13 4 358.00 448 160384 0 0 160384 Konf.ASHK. Kjo pasuri u  përmirësua/përditësua me ref.00005076 7.
Xhuljana Muharrem Mersa
Alban Muharrem Muka
Erjon Muharrem Muka
598 966 Vahit Morina Bërxull 1167 307/2 Are 4100 4100 1,951.00 448 874048 0 0 874048  Mbi këtë pasuri ka nje ndertim informal. Ka diference dok/fakt 200m2 kjo pasuri u  përmirësua/përditësua me ref. 00005070/2.
599 968 Kujtim Morina Bërxull 1167 480/1 Arë 2500 2500 4 246 260.00 448 116480 0 0 116480 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005080.
600 969 Hasan Riza Morina Bërxull 1167 480/73 Arë 1000 1000 16 189 350.00 448 156800 0 0 156800 Konf. ASHK. Nr. . regj 00005083, dt. 24.9.2023, Mbi këtë pasuri ka një ndërtim informal posedues familja e Kujtim Morinës. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005083 diferenca dok-fakt =74 m2 vijon në pasurinë nr. . 480/81.
601 970 Resmi Tahir Osmani Bërxull 1167 480/72 Arë 2000 2000 16 188 1,647.00 448 737856 0 0 737856 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005082 mungon ref. 00004234.
602 971 Hasan Resmi RizaTahir MorinaMorina Bërxull 1167 480/15 Arë 10300 10300 8 147 2,572.00 448 1152256 0 0 1152256 Konf. ASHK. Nr. regj 00005081, Mbi këtë pasuri ka një ndërtim informal. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005081.
603 972 Astrit Shefqet Haka Bërxull 1167 480/36 Arë 5000 5000 11 8  42.00 448 18816 0 0 18816 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005086 diferenca dok-fakt=240 m2 vijon në pasurinë nr. .480/75.
Sanije Arif Haka
Mirela Shefqet Fuçia
Elmira Shefqet Hoxha
Abdulla Shefqet Haka
604 973 Sherif Abdulla Haka Bërxull 1167 480/25 Arë 2000 2000 10 168 131.00 448 58688 0 0 58688 Konf. ASHK. Me referencë nr. . 00001232 ka saktësim kufiri pa ndryshuar kufizimet diferenca dok-fakt=289.8 m2 vijon në pasurinë nr. .480/79 kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005085
605 974 Altin Haka Bërxull 1167 480/68 Arë 100 100 0 0 14 147 0.30 448 134.4  – 0 0 0 0 0 0 0 134.4 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005087. Pasuria Rivlerësohet në vlerën prej 44800 lekë RVP.
Agron Haka
Xhemile Haka
606 977 Kujtim Ramiz Morina Bërxull 1167 481/31 Are 15950 15950 0 0 16 79 8,740.00 448 3915520  – 0 0 0 0 0 0 0 3915520 Konf ASHk. Kjo pasuri u  përmirësua/përditësua me referencën 5020. diferenca dok-fakt 1050m2. Sipërfaqja e cila rezulton me tepër vijon në një pasuri të re e cila rezulton me pronar shtet.
Kasëm Vath Dervishi
Hasan Riza Morina
Selami Xhaferr Kamberi
Gani Haxhi Morina
607 978 Gani Haxhi Morina Bërxull 1167 481/24 Arë 3000 3000 0 0 15 16 1,106.00 448 495488  – 0 0 0 0 0 0 495488 Konf ASHK.  Mbi këtë pasuri ka një ndërtim informal me posedues Flogert Gani Morina. Kjo pasuri u  përmirësua /përditësua me referencën 5014.
608 980 Marsida Ramazan Alvora Bërxull 1167 481/6 Arë 3000 3000 0 0 10 113 1,597.00 448 715456  – 0 0 0 0 0 715456 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësuar me ref 00004984 diferenca dok-Fakt =876.5 m2. Vijon në pasurinë me nr. .481/39, mungon referenca 0000094756. Siperfaqa e cila rezulton më tepër vijon në një pasuri të re e cila rezulton me pronar shtet.
Esmeralda Ramazan Subashi
Elona Ramazan Haka
Albert Ramazan Boka
Raimonda Ramazan Haka
Emine Gani Boka
609 981 Vath Zenel Boka Bërxull 1167 481/4 Are 600 600 0 0 10 103 133.00 448 59584  – 0 0 0 0 0 0 0 59584 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004979.
610 982 Miftar Zenel Boka Bërxull 1167 481/21 Are 100 100 0 0 13 139 0.10 448 44.8  – 0 0 0 0 0 0 0 44.8 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005010.
611 985 Kujtim Ramiz Morina Bërxull 1167 481/30 Arë 6716 6716 0 0 16 78 0.10 448 44.8  – 0 0 0 0 0 0 0 44.8 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005019. Diferenca dok-fakt =1716m2.
Kasëm Vath Dervishi
Selami Xhafer Kamberi
Hasan Riza Morina
Gani Haxhi Morina
612 986 Ilir Xhafer Kamberi Bërxull 1167 481/29 Arë 3400 3400 0 0 16 77 1,615.00 448 723520  – 0 0 0 0 0 0 0 723520 Konf ASHk. Vijon edhe nga vol 15 faqe 130.bashkim pasurie. Kjo pasuri u u përmirësua/përditësua me ref. 00005018. Dif dok fakt=890m2 vijon në pasurinë 481/37.Siperfaqa e cila rezulton më tepër vijon në një pasuri të re e cila rezulton me pronar shtet.
613 987 Selami Xhafer Kamberi Bërxull 1167 481/27 Arë 3400 3400 0 0 15 131 2,110.00 448 945280  – 0 0 0 0 0 945280 Konf ASHk.Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005016.
614 988 Muhamet Xhemal Boka Bërxull 1167 481/11 Arë 500 500 0 0 10 181 500.00 448 224000  – 0 0 0 0 0 0 224000 Konf Ashk.Kjo pasuri u  përmirësua /përditësua me referencën 4997.diferenca dok-fakt 180.5m2 vijon në pasurinë 481/38. Sipërfaqja e cila rezulton më tepër vijon në një pasuri të re e cila rezulton me pronar shtet.
615 989 Musa Mustafa Boka Bërxull 1167 481/9 Arë 2800 2800 0 0 10 144 1,013.00 448 453824  – 0 0 0 0 0 453824 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004993.
616 990 Muhamed Zenel Dervishi Bërxull 1167 481/13 Arë 1700 1700 0 0 10 271 606.00 448 271488  – 0 0 0 0 0 0 0 271488 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 000049939
617 991 Liman Ismail Haka Bërxull 1167 481/22 Arë 2850 2850 0 0 13 160 2,500.00 448 1120000  – 0 0 0 0 0 1120000 Konf.ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00005011.
618 992 Muhamet Xhemal Boka Bërxull 1167 479/10 Arë 7000 7000 0 0 10 143  85.00 448 38080  – 0 0 0 0 0 0 0 38080 Konf Ashk.Kjo pasuri u përmirësua/ përditësua  me referencën 4992.diferenca dok-fakt 540m2 vijon ne pasurinë 479/21.Siperfaqa e cila rezulton me tepër vijon në një pasuri të re e cila rezulton me pronar shtet.
619 996 Rasim Dervishi Bërxull 1167 542/1 Arë 8650 8650 0 0 6 147 4,299.00 488 2097912  – 0 0 0 0 0 0 0 2097912 Konf ASHK. Akti dif. fakt-dok 2350m2. Kjo pasuri u  përmirësua  me ref. 4874.
Aqif Musa Kalej
Gezim Dervishi
620 997 Rexhep Morina Bërxull 1167 542/3 Arë 4000 4000 0 0 6 148 117.00 448 52416  – 0 0 0 0 0 0 0 52416 Konf ASHK. Mungon AMTP. Kjo pasuri u  përmirësua  me ref. 4876.
621 998 Abdulla Dervishi Bërxull 1167 542/4 Arë 4000 4000 0 0 6 149 104.00 448 46592  – 0 0 0 0 0 0 0 46592 Konf Ashk. Mungon AMTP. Kjo pasuri u  përmirësua  me ref.4878.
622 999 Sulejman Rezi Bërxull 1167 542/7 Arë 2046 2046 0 0 6 152 1,882.00 448 843136  – 0 0 0 0 0 0 0 843136 Konf ASHK. Diferenca dok-fakt =2965m2,mungon AMTP. Kjo pasuri u  përmirësua  me ref. 4884. Sipërfaqja e cila rezulton më tepër vijon në një pasuri të re e cila rezulton me pronar shtet.
623 1000 Fadil Valisi Bërxull 1167 542/5 Arë 11000 11000 0 0 6 150 618.00 448 276864  – 0 0 0 0 0 0 0 276864 Konf ASHK. Kjo pasuri u  përmirësua  me ref.4880
624 1001 Naxhije Ramazan Dervishi Bërxull 1167 542/6 Arë 4000 4000 0 0 6 151  46.00 448 20608  – 0 0 0 0 0 0 0 20608 Konf.ASHK. Mungon AMTP. Kjo pasuri u  përmirësua  me ref. 4882.
625 1003 Halil Hasan Dervishi Bërxull 1167 542/13 Arë 296 296 0 0 17 126 284.00 448 127232  – 0 0 0 0 0 0 0 127232 Konf ASHK. Kjo pasuri u  përmirësua  me ref. 4952.
626 1004 Halil Hasan Dervishi Bërxull 1167 542/12 Arë 84 0 0 0 17 125 2.00 448 896  – 0 0 0 0 0 0 0 896 Konf ASHK. Kjo pasuri u  përmirësua  me ref. 4951.
627 1006 Halil Hasan Dervishi Bërxull 1167 542/11 Arë 3756 3756 15 69 1,717.00 448 769216 0 0 769216 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00004931.
628 1008 Ishe Hysen Sallufi Bërxull 1167 541/15 Arë 9190 9190 17 171 2,500.00 448 1120000 0 0 1120000 Konf. ASHK. Diferenca dokument-fakt=-1010 m2. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004953 Sipërfaqja e cila rezulton më tepër vijon në nja pasuri të re e cila rezulton me pronar shtet.
Fatmir Fadil Sallufi
Flutura Fadil Morina
Bedrije Fadil Jaupaj
Sanije Fadil Hoxha
Lirije Fadil Shehi
Besnike Fadil Qamo
Ilirjana Fadil Kërçyku
Vaje Fadil Borziu
629 1009 Jahje Rexhep Dervishi Bërxull 1167 541/11 Arë 1000 1000 14 100 1,000.00 448 448000 0 0 448000 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00004930.
Abdulla Ahmet Dervishi
Latif Dervishi
630 1010 Fadil  Valisi Bërxull 1167 541/6 Arë 1200 1200 6 145 140.00 448 62720 0 0 62720 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00004870. Emri i pronarit u përcaktua sipas shkresës se ASHK DVKV nr.  477/1, datë 5.2.2024 protokolluar ne ASHSH nr.  57/9, datë 5.2.2024.
631 1011 Baftjar Xhemal Sallufi Bërxull 1167 541/14 Arë 10500 10500 15 181 1,929.00 448 864192 0 0 864192 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00004937.
632 1012 Rexhep Morina Bërxull 1167 541/7 Arë 3262 3262 6 146 2,053.00 448 919744 0 0 919744 Konf. ASHK. Diferenca fakt-dokument=338 m2. Mungon AMTP. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref 00004872.
633 1014 Rexhep Koni Bërxull 1167 541/3 Arë 3500 3500 6 142 2,960.00 448 1326080 0 0 1326080 Konf. ASHK. Nr. . regj 00002884, dt. 19.7.2016. Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa me nr. . pasurie 541/3-nd vol.13 fq. 246 z.k. 1167. L. Leg nr. . 70203157, dt. 18.09.2016.. Mungon AMTP kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004866.Objekti nuk preket nga projekti.
634 1015 Rexhep Hamza Koni Bërxull 1167 541/3-ND Ndertese 99.9 99.9 13 246 0 0 99.9 51500 5144850 5144850 Konf. ASHK. Kjo ndërtesë ndodhet mbi pasurinë me nr. .541/3, vol. 6, faqe 142, ZK1167,.L. legalizimi nr. .7020 3157, dt. 18.5.2016. Objekt Banimi -katëshe sip. e e katit përdhe =99.9 m2, kjo pasuri u  përmirësua /përditësua  me ref. 00004927/67.
635 1018 Hysni Zeqir Çali Bërxull 1167 545/26 Are 1590 1590 10 126 2.00 448 896 0 0 896 Konf ASHK, Diferenca dok-fakt =70 m2. kjo pasuri u  përmirësua / përditësua  me ref. 00004909 58.
636 1019 Hysni Zeqir Çali Bërxull 1167 545/25 Truall 1840 1840 80 10 125 0  160.00  5,147.00 823520 0 823520 Konf. ASHK. Në favor të BKT për shumën 5000000 lekë.  K. Hip. 3712/1312 dt.13.12.2006.Vendoset sekuestro konservative nga shoqëria Përmbarimore “Ardael” sh.p.k. me shkresën nr. .3314 prot. nr. .1683, regj, dt. 30.9.2014, ZVRPP Tirane nr. .31022 prot. Dt. 30.9.2016.LN VKRT nr. .39, datë 21.12.05 LSH Prot 502 28.06.2006 2K+1k garazhd. kjo pasuri u  përmirësua/përditësua  me ref.00004908 57. Objekti nuk preket nga projekti.
637 1023 Muhamet Xhemal Boka Bërxull 1167 540/12 Are 2581 2581 16 101 1,448.00 448 648704 0 0 648704 Konf.ASHK. K-34-88-(231-A) Diferenca fakt-dokument = -19 m2.kjo pasuri u  përmirësua/përditësua  me ref. 00004943.
638 1026 Ali Hasan Haka Bërxull 1167 539/4 Arë 1460 1460 11 41 289.00 448 129472 0 0 129472 Konf. ASHK. Nr. . regj. 00004550, dt. 8.12.2022. Kufizim në favor të Gener 2, për llogari të projektit rrugor Thumanë-*Vorë–Kashar, Toka vihet në funksion të shoqërisë deri në daljen e VKM-së shpronësimit. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004917.
639 1027 Bajram Hasan Haka Bërxull 1167 539/3 Arë 1460 1460 11 83 317.00 448 142016 0 0 142016 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004916.
640 1028 Nazmi Hasan Haka Bërxull 1167 539/2 Arë 1460 1460 11 82 395.00 448 176960 0 0 176960 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004915.
641 1031 Muhamet Xhemal Boka Bërxull 1167 538/1 Arë 12074 12074 15 192 3,083.00 448 1381184 0 0 1381184 Konf. ASHK. Akti 1200 m2 akti 800 m2 akti 2500 m2 akti 2150 m2. Diferenca dok-fakt =3292 m2. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004940.
Myftar Zenal Boka
Musa Mustafa Boka
Fadil Qazim Allmeta
Vath Zenel Boka
642 1032 Ilir Halim Mara Bërxull 1167 546/16 Arë 1500 1500 14 12 548.00 448 245504 0 0 245504 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004929.
643 1033 Halim Ahmet Mara Bërxull 1167 546/15 Arë 500 500 14 11 193.00 448 86464 0 0 86464 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004928.
644 1034 Lit Mara Bërxull 1167 546/18 Arë 11760 11760 593.00 448 265664 0 0 265664 Konf. ASHK. Diferenca dokument-fakt=1760 m2. Kjopasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004957.
Met Mara
645 1035 Halim Haka Bërxull 1167 546/2 Arë 16700 16700 6 190 1,461.00 448 654528 0 0 654528 Konf. ASHK. Konfirmimi për sipërfaqen totale për këtë pasuri është e shprehur në kthimpërgjigje të ASHK Kamzë-Vorë dhe Qendres së Kadastrës Digjitale.
Xhabir Haka
646 1036 Vehbi Muhamet Haka Bërxull 1167 546/3 Arë 17700 17700 3,318.00 448 1486464 0 0 1486464 Konf. ASHK. Akti. Diferenca fakt-dokument=9800 m2. Mungon AMTP Met Sulejman Haka. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00004849.
Met Sulejman Haka
647 1039 Shpetim Dalip Koni Bërxull 1167 536/4 Arë 1050 1050 11 183 882.00 448 395136 0 0 395136 Konf. ASHK. Mungon referenca 00001373, kjo pasuri u  përmirësua/përditësua  me ref. 00004922 11
648 1041 Agron Osman Koni Bërxull 1167 547/1 Arë 2580 2580 9 165 2,555.00 448 1144640 0 0 1144640 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00004900.
649 1042 Islam Shaban Koni Bërxull 1167 547/2 Arë 2576 2576 9 166 2,502.00 448 1120896 0 0 1120896 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00004901.
650 1043 Muhamet Koni Bërxull 1167 547/3 Arë 2576 2576 9 167 609.00 448 272832 0 0 272832 Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00004902.
651 1047 Shoqeria Arbi SH.p.k Shoqeria Arbi SH.p.k Shoqeria Arbi SH.p.k Bërxull 1167 701/15 Are+Truall 3000 0 3000 666.6 7 248 0 0 1,161.00 5147 5975667 1333.2 18941134.55 0 0 24916801.55 Konf Ashk.  Mbi këtë pasuri ndodhen 2 objekte me sip 21.6 m2 dhe 53.4 m2. Urdhër informimi. Mbi këtë truall sipas Lejes se ndërtimit nr. .54, dt 25.4.2020, të lëshuar nga KRRT Tirane, është ndërtuar nja fabrikë përpunimi qumështi 2kt me sip. ndërtimi 666.6 m2 kati i pare, dhe 666.6m2 kati i dytë, kartela u  përmirësua / përditësua  me reference 4676. diferenca faktike qe pasuria ka pasur prej 80 m2 regjistruar ne vol.18 fq 57 ref. 467120.Pronesia është përcaktuar sipas shkresës së ASHK nr.  497/1, datë 5.2.2024 protokolluar ne ASHSH nr.  57/7, datë 5.2.2024
652 1048 Islam Shaban Koni Bërxull 1167 701/37 Are 1500 1500 0 0 9 93 1,500.00 448 672000  – 0 0 0 0 0 0 0 672000 Konf.ASH. Kjo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit të zk 2105 Kashar. Kjo pasuri u  përmirësua /përditësua me referencën 00004693
653 1049 Xhavit Isuf Allmeta Bërxull 2105 701/60 Are 2800 2800 0 0 17 61 2,190.00 448 981120  – 0 0 0 0 0 0 0 981120 Konf.ASH. Kjo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit të zk 2105 Kashar. Vlera e rivlerësimit 33958400. Kjo pasuri u  përmirësua /përditësua me referencën 00004709
654 1050 Xhavit Isuf Allmeta Bërxull 2105 701/58 Truall 500 0 500 157.6 16 194 322.00 0 0  321.00 4242 1361682 321 69000 22149000.0 16.3 334152.1 23844834.1 Konf ASHk.Kjo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit të zk 2105 Kashar. Kontratë për vendosje e hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo inst. tjetër kredidhënës sipas vlerave të kredisë. Godine banimi 2 kat+papafingo sip e katiti përdhe 137.5m2, shkalle 9.5m2 e katiti te pare, 137.5m2, verande 2.5m2, papafingo 34m2, objekt social ekonomike 1 kat sip. e katiti përdhe 20.1. Rivlerësohet me vlerën 30.002.000 lek. Kjo pasuri u  përmirësua / përditësua  me referencën 4708.Të mbjellat konfirmohen nga AREB. Sipërfaqja e objektit soc-ekom. u vlerësua sipas matjeve faktike nga inxhinieret e terrenit të subjektit kërkues.
655 1055 Hamit Xhemal Haka Bërxull 1167 703/26 Are 2087 2087 10 29 2,087.00 448 934976 0 0 934976 Konf.ASH. Kjo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit te zk 2105 Kashar urdhër informimi. Kjo pasuri u  përmirësua/përditësua me referencën 00004694 36
656 1056 Pellumb Qamil Haka Bërxull 1167 703/27 Truall 2080 2080 110 10 30 0 2,080.00  5,147.00 10705760 340.8 51500 17551200 28256960 Konf ASHK.  Mbi këtë pasuri ndodhen dhe 1 ndërtesë tjetër me sipërfaqe 110m2. Kjo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit te zk 2105 Kashar urdhër informimi.1. prot 1341 datë 31.03.2006 ZVRP Tirane 2. Leje sheshi =2080m2 nr. .37 dt 21.12.2005.3. Leje ndërtimi nr. .37 dt 21.12.2005, 110 m2. 4. Godine 3 kt komuna Bërxull akt kolaudimi; V. Collaku, 5. Leje shfrytëzimi Prot.240 dt 30.03.2006, komuna Bërxull St=2080m2; SM=110m2 3Kat. Diferenca faktike qe pasuria ka pasur prej 130m2 regjistrua ne vol.18 fq40, ref 00004671.Kjo pasuri u  përmirësua/përditësua me referencën 00004695 40, sipërfaqja e secilit kat banim u përcaktua nga ASHK me shkresën nr.  497/1, datë 5.2.2024 protokolluar në ASHSH nr.  57/7, datë 5.2.2024.
657 1057 Ramiz Xhemal Haka Bërxull 1167 703/35 Are 700 700 13 76 692.00 448 310016 0 0 310016 Konf Ashk. jo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit te zk 2105 Kashar urdhër informimi. Kjo pasuri u  përmirësua/përditësua me referencën 00004704 49
658 1058 Ibrahim Ibrahim HysenjXhemal MaraHaka Bërxull 1167 703/34 Are 700 700 13 75 650.00 448 291200 0 0 291200 Konf Ashk. ne kete pasuri ndodhen pjeserisht te pozicionuara dhe 3 ndertesa te tjera me siperfaqe 110 m2, 100m2 dhe 105 m2j.Ko pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit të zk 2105 Kashar urdhër informimi. Kjo pasuri u  përmirësua/përditësua me referencën 00004703 48 objektet nuk preken nga gjurma e shpronësimit
659 1059 Tahir Xhemal Haka Bërxull 1167 703/37 Are 700 700 17 111 604.00 448 270592 0 0 270592 Ne kete pasuri ndodhen pjesërisht të pozicionuar dhe 3 ndertesa te tjera me siperfaqe 110m2, 100m2 dhe 105m2.KJo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit te zk 2105 kashar urdher informimi.Ne seksioni C1 dhe C2 eshte i njejti nr.  reference.Kjo pasuri u  përmirësua /perditesu me referencën 00004711 52
660 1060 Hamit Xhemal Haka Bërxull 1167 703/38 Are 700 700 17 112 585.00 448 262080 0 0 262080 Në këtë pasuri ndodhen pjesërisht të pozicionuar dhe 3 ndërtesa te tjera me sipërfaqe 110m2, 100m2 dhe 105m2.KJo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit te zk 2105 kashar urdhër informimi. Kjo pasuri u  përmirësua/përditëso me referencën 00004712 53
661 1062 Dimensione te Reja Dimensione te Reja Dimensione te Reja Bërxull 1167 703/49 Truall 2698 2698 1702.6 18 75 0 1,986.00  5,147.00 10221942 0 1702.6 40,482,865.72 50704807.72 Konf nga ASHK. Kjo Pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit te ZK 2105 Kashar.Urdher Informimi. Ne favor te BKT 700000 Euro. Khip 686/324 dt29.03.2008. Ne favor te BKT per shumen 21000000 Leke. K.hipo 1600/432B dt 20.04.2016.Regjistrohet H/L ne favor te BKT per 100.000Euro K.hip nr. .1384/892/1 datë 22.09.2020. Regjistrohet hipotekete ligjore ne favor te bkt per shumen 100.000 Euro K.hip nr. .1384/892/1 dt.22.09.2020. Objekti”zyra dhe magazina per shoqerine “Dimensione te reja”shpk, leje ndertimi venim i KRRT Nr. .7 datë 02.04.2005, leje shfrytezimi sip e sheshit =4998 m2, sip ndertimi 2509 m2, nr.  i kateve mbi toke 1-2 kate me kerkese nr. .13988 dt 26.03.2014 not. Xh.Brahaj u be rezervim per 30 dite. kjo pasuri u  përmirësua  / përditësua  me referencën 00004699 44.Siperfaqja e objektit sipas ASHK eshte 2831 m2 ne baze te shkrese nr.  497/1 datë 5.2.2024 protokullar ne ASHSH nr.  57/7 datë 5.2.2024
662 1063 Edmond Agim Gjermeni Bërxull 1167 703/31 Are 2002 2002 11 190 1,676.00 448 750848 0 0 750848 Konf nga ASHK.Kjo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit te ZK2105 Kashar urdher informimi. Me kerkese nr. 139 dt25.03.2014 not. Xh.Brahaj u be rezervim per 30 dite. Kjo pasuri u  përmirësua / përditësua  me referencën 0000470045. Ky eshte nje kufizim qe ne baze te ligjit 111/2018 i ka humbur vlefshmerite ligjore pasi ka kaluar afati 30 dite i vendosur nga noteria.
663 1064 Shoqëria “Gani-Auto”shpk Shoqëria “Gani-Auto”shpk Shoqëria “Gani-Auto”shpk Bërxull 1167 703/13 Arë+Truall 6000 1000 5000 1108.1 8 11 932.00 448 417536  153.00 5147 787491 0 1205027  Mbi këtë pasuri ndodhet 1 ndertese me siperf 73.4m2 urdher informimi.Kjo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit te zk 2105 Kashar urdher informimi.Leje legalizimi nr.  130157 datë 25.01.2018 godine soc-ekonimike 1 kat dhe 2 kat sipef kati perdhe e miratuar =1093.7 m2 siperf e parealizuar=163.3 m2.) ( siperf shtese =177.7 m2) siperf soc-ekonmike =1108.1 m2, siperf kati i pare e miratuar =1093.7 m2(siperf e parealizuar =1043.1 m2)(siperf shtese =39.9 m2)(siperf soc ekonm =90.5m2) kjo kartelë  u permiresua me referencën 0000468025.objekti nuk preket
664 1065 Shoq. Rejsi Farma shpk Shoq. Rejsi Farma shpk Shoq. Rejsi Farma shpk Bërxull 1167 703/18 Are + truall 2000 2000 340 8 20  523.00  5,147.00 2691881 0 2691881 Konf. Nga ASHK. Mbi këtë pasuri ndodhet nje ndertese me siperfaqe 73.4 m2. kjo pasuri ndodhet e pozicionuar brenda kufirit te ZK 2105 Kashar urdher informimi. Ne favor te Banka Societe generale Albania sha per shumen 1500000 euro kontrate hipotekimi 6035/2203 dt.10.08.2018. noter majlina demollari. Godine magazinimi dhe ekspozimi 2 kateshe leje ndertimi nr. .6 datë 11.06.2003 me kerkesen nr. .24589 dt 27.11.2014 e noterit Zh.brahaj u be rezervimi per 30 dite. me kerkesen nr. 32915 dt 04.05.2015 not. m.zenelaj u be rezervimi per 30 dite. Kjo pasuri u  përmirësua / përditësua  me referencën 00004685030. Objekti nuk preket nga projekti.
665 1066 Ardian Pirro Bibaja Bërxull 1167 703/25 Are+Truall 12090 5000 2118 9 30 621.00 448 278208 0 0 278208 Konf. Nga ASHK. Mbi këtë pasuri ndodhet dy ndertesa me siperfaqe 75 m2 dhe 25 m2 urdher informimi. Vendoset masa e sekuestros konservative per pjesen takuese te xhafer zydi lami. Shkr permb nr. .3062 prot datë 07.01.2019. ashk 142 prot dt 13.01.2020. Bashkim pasurie vol.8 faqe 189, vol8 faqe 72 godine industriale oficine, magazine dhe zyra numri i kateve 4 mungon referenca 00002673,00001209 kjo pasuri u  përmirësua / përditësua  me referencën 00004691 82.Objekti nuk preket nga projekti
Xhafer Zydi Lami
666 1131 Shoqëria “Ilira Development” shpk Shoqëria “Ilira Development” shpk Shoqëria “Ilira Development” shpk Gjokaj 1751 78/13 Arë 1917 1917 4 224  13.00 448 5824 0 0 5824 Konf. ASHK. Nr. . regj 00001296 dt. 06.09.2013 Mungon ref. 00000746. Nr. . regj. 00000924, dt. 05.07.2019, Në favor të Banka Kombëtare Tregtare sha për shumën 2,994,400 Euro (Dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katërmijë e katërqind) K. HIP 955/399 dt. 24.06.2019 F. Kore . Nga verifikim prane ARRSH nuk na ka rezultuar qe per kete numer pasuri te kete nje VKM te meparshme shpronesimi.
667 1132 Concord Investment Concord Investment Concord Investment Gjokaj 1751 78/1 Arë 2539 2539 4 212  21.00 448 9408 0 0 9408 Konf. ASHK. Nr. . regj 00001296 dt. 06.09.2013 Vendosur urdhër informimi për mungesë të dokumetacionit tekniko-ligjor ne referencat 00000563, 00000627. Bazuar në kërkesën e qytetarit dt. 12.12.2011, si dhe në ligjin Nr. .10418, dt. 21.04.2011, vlera e kësaj pasurie është 49974121leke.
668 1133 Shoqëria “Ilira Development” shpk Shoqëria “Ilira Development” shpk Shoqëria “Ilira Development” shpk Gjokaj 1751 78/5 Arë 3000 3000 4 216  29.00 448 12992 0 0 12992 Konf. ASHK. Nr. . regj 00001296 dt. 06.09.2013 Vendosur urdhër informimi për mungesë të dokumetacionit tekniko-ligjor ne referencat 00000563. Nr. . regj. 00000924 dt. 05.07.2019, Hipotekë ligjore së kredisë së dhnë nga institucionet bankare. Kontratë për vendosje e hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kreidhënës, sipas vlerave të kredisë, Nr. . 955/399 dt. 24.06.2019, për 20 vite, BKT.është bërë vlerësimi i pasurisë nga ing. me licencë, me vlerë 59047800 lekë bazuar në ligjin 10418, dt 21.04.2011 dt. 20.12.2011 me kërkesë të noterit Violeta Solkaj Nr. .815 u përditësua kartela bashk me ref. 00000347
669 1134 Shoqëria “Ilira Development” shpk Shoqëria “Ilira Development” shpk Shoqëria “Ilira Development” shpk Gjokaj 1751 78/7 Arë 2900 2900 4 218  75.00 448 33600 0 0 33600 Konf. ASHK. Nr. . regj 00001296 dt. 06.09.2013 Vendosur urdhër informimi për mungesë të dokumetacionit tekniko-ligjor ne referencat 00000563.Në favor të Banka Kombëtare Tregtare sha për shumën 2,994,400 Euro (Dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katërmijë e katërqind) K. HIP 955/399 24.06.2019. Nr. . regj. 00000505 dt. 15.11.2011. Urdhëri i brendshëm i regjistruesit për heqjen e e “shënim” kthimi i pasurisë në gjendjen fillestare pronë e lirë. Urdhër nr. .2902 prot., dt 15.11.2011. është bërë vlerësimi i pasurisë nga ing. me licencë, me vlerë 66172901 lekë bazuar në ligjin 10418, dt 21.04.2011 dt. 20.12.2011 me kërkesë të noterit Violeta Solkaj Nr. .815 u përditësua kartela bashk me ref. 00000347 (00000532).
670 1135 Shoqëria “Ilira Development” shpk Shoqëria “Ilira Development” shpk Shoqëria “Ilira Development” shpk Gjokaj 1751 78/3 Arë 1917 1917 4 214 132.00 448 59136 0 0 59136 Konf. ASHK. Nr. .regj 00000924, dt. 05.07.2019. Në favor të Banka Kombëtare Tregtare sha për shumën 2,994,400 Euro (Dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katërmijë e katërqind) K. HIP 955/399 F. Kore 24.06.2019 është bërë vlerësimi I pasurisë nga Ing. I lincesuar me vlerë 37731544 lek bazuar në ligjin nr. .10418 dt. 21.04.2011 Bashk. Ref 00000347.
671 1136 Concord Investment Concord Investment Concord Investment Gjokaj 1751 78/9 Arë 3039 3039 4 220 432.00 448 193536 0 0 193536 Konf. ASHK. Nr. . regj 00001296 dt. 06.09.2013 Vendosur urdhër informimi për mungesë të dokumetacionit tekniko-ligjor ne referencat 00000563, 00000627. Bazuar në kërkesën e qytetarit dt. 12.12.2011, si dhe në ligjin Nr. .10418, dt. 21.04.2011, vlera e kësaj pasurie sipas ing. i licensuar është 59815421 leke. Me kërkesën nr. .837, dt. 21.09.2012 të noteres Violeta Sulkaj, u bë përditësimi i kartelës. Nga verifikim prane ARRSH nuk na ka rezultuar qe per kete numer pasuri te kete nje VKM te meparshme shpronesimi.
672 1137 Idriz Besim Shateli Gjokaj 1751 78/12 Arë 7580 7580 4 223 3,169.00 448 1419712 0 0 1419712 Konf. ASHK. Me kërkesë të Noteres Violeta Sulkaj nr. .801 u përditësua kartela. Diferencë dok-fakt=733 m2.vendosur urdher informimi per mungese te dokumentacionit tekniko ligjor ne referencat 00000563,00000627 datë 6.09.2023.Nga verifikim prane ARRSH nuk na ka rezultuar qe per kete numer pasuri te kete nje VKM te meparshme shpronesimi.
673 1069 Ibrahim Xhemal Haka Kashar 2105 971/40 Arë 2087 2087 17228 2,087.00 448 934976 0 0 934976 Konf. ASHK. Kjopasuri u përmirësua/përditësua me ref 00006703 emërtimi popullor I ngastrës nr. .71 Ura e Limuthit diferenca faktike që pasuria ka pasur prej 519 m2 regjistruar vol 30 faqe 165. ref 00006679.
674 1070 Tahir Xhemal Haka Kashar 2105 971/39 Arë 2087 2087 17 227 2,087.00 448 934976 0 0 934976 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00006728. Diferenca faktike që pasuria ka pasur prej 280 m2, regjistruar në vol 30 faqe 164 ref. 00006679.
675 1071 Ramiz Xhemal Haka Kashar 2105 971/38 Arë 2087 2087 17 226 1,955.00 448 875840 0 0 875840 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00006702. Diferenca faktike që pasuria ka pasur prej 454 m2, regjistruar në vol 30 faqe 163 ref. 00007935.
676 1072 Interplaspipes Interplaspipes Interplaspipes Kashar 2105 971/67 Arë+Truall 3260 1982 1278 1278.3 27 115 1,140.00 448 510720 1,103.00 4242 4678926 1103 27,320,528.86 32510174.86 Konf. ASHK. Nr.  regj. 00006032 dt. 27.05.2022. Hipotekë ligjore e kredisë së dhënë nga institucionet bankare. Në favor të Bankës Credins. Vijon nga vol 20 faqe 158. Leje legalizimi nr. . 1722695 dt. 24.09.2020 godinë shërbimi 1 kat, 1 kat, 1 kat sip kati përdhe=1157.8 m2 sip kati përdhe =17.5 m2 sip kati përdhe=1103 m2. Kjo pasuri u përmisa përditësua me ref 00006727. diferenca faktike që pasuria ka pasur prej 225 m2 regjistruar në vol 30 faqe 166 ref. 00006679. mungon ref 00006032.u vlersua ne baze te siperfaqes faktike ne terren te matur nga inxhinieret e terrenit.
677 1073 Nazmije Zyber Algjoni Kashar 2105 971/55 Arë 1800 1800 20 40 1,800.00 448 806400 0 0 806400 Konf. ASHK. Vijon nga vol 19 faqe 81 vol 19 faqe 68. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref 00006715. Diferenca faktike që pasuria ka pasur prej 60 m2 regjistruar në vol 30 faqe 162. ref 00006679.
Donald Tregim Algjoni
Dorjan Tregim Algjoni
678 1074 Interplaspipes Interplaspipes Interplaspipes Kashar 2105 971/56 Arë 440 440 20 157 278.00 448 124544 0 0 124544 Konf. ASHK. Nr.  regj. 00006032 dt. 27.05.2022. Hipotekë ligjore e kredisë së dhënë nga institucionet bankare. Në favor të Bankës Credins. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref 00006716 mungon ref 00006032
679 1075 Nazmije Zyber Algjoni Kashar 2105 971/58 Arë 700 700 20 159 700.00 448 313600 0 0 313600 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësuame ref 00006718
Donald Tregim Algjoni
Dorjan Tregim Algjoni
680 1076 Ramiz Selman Lami Kashar 2105 971/59 Arë 310 310 20 160 154.00 448 68992 0 0 68992 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00006719 diferenca faktike që pasuria ka pasur prej 63 m2 regjistruar në vol 30 faqe 169.
681 1077 Aulona Pol 1 Aulona Pol 1 Aulona Pol 1 Kashar 2105 971/33 Arë+Truall 1900 1900 485 17 73 0 1,900.00 4242 8059800 2690 80,592,977.67 88652777.67 Konf. ASHK. Objekti supermarket 4 kate +bodrum. Leje ndërtimi me vendim të KKRT-së Kashar nr. . 5 datë 27.09.2004 sip e gjurmës së ndërtimit 485 m2 sip bodrumi=505 m2 sip kati përdhe =485 m2 sip kati iparë=635 m2 sip kati I dytë =635 m2 kati I tretë =430 m2. Kjo pasuri u pëemisua/përditësua me ref 00006697.U vlersua sipas metjeve faktike ne terren nga inxhinieret e subjektit kerkues
682 1078 Mini Invest Albania Mini Invest Albania Mini Invest Albania Kashar 2105 971/46/2 Arë+Truall 1980 514.57 1465.43 550.76 30 196 514.57 448 230527.36 1,465.43 4242 6216354.06 0 334 9814936.38 16261817.8 Konf. ASHK. Nr. . regj 00004760 dt. 02.07.2019. Në favor të Banka Amerikane e Investimeve vl. 2000000 euro K.hip 591/169 dt. 13.06.2019. Magazinë dhe zyra 1-4 kate. Kati përdhe =1805.76 m2 kati I parë =235.2 m2 kati I dytë (zyra)=235.2 m2 kati I tretë (zyra)=235.2 m2 me kërkesën rn.8570 dt. 18.11.2013 not. Gj.Kokoli u bë rezervimi për 30 ditë me kërkesë nr. .30071. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref 00006709.Objekti wshtw shpronwsuar sipas matjeve faktike dhe HTR. Nga ana Shoqwrisw “Mini Invest Albania” wshtw depozituar pranw shoqwrisw “G2 Infra” shpk si subjekt kwrkues njw akt Relacion teknik pwrgatitur nga “Henars Engineering” shpkme NIPT : L5201752S, nwpwrmjet tw cilit konkludohet prishja e objektit qw ndodhet nw pasurine nr. . 971/46/2 nuk ndikon nw qwndrueshmwrinw e objektit qw ndodhet nw pasurinw nr. . 971/46/1.
683 1079 Shoqëria “Alta Group” shpk Shoqëria “Alta Group” shpk Shoqëria “Alta Group” shpk Kashar 2105 971/66 Truall 7433.43 7433.43 3522.2 25 163 0  107.00 4242 453894 0 453894 Konf. ASHK. Nr.  regj 00006140 dt. 10.08.2022 Banka OTP Albania K. Hip Nr. . 2078 rep Nr. . 603 kol dt. 03.08.2022. Vijon nga vol 18 faqe 155 shtesë të strukturës ekzistuese “italia Veneto Design” në anën veriore, strukturë industriale magazinë dhe zyra ekspozite 1-3 kat dhe kabinë elektrike 1 kat. Kjo pasuri u përmirësua/ përditësua me ref 00006726. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
684 1080 Xhevahir Hakik Daku Kashar 2105 971/30 Arë 2198 2198 17 48 1,857.00 448 831936 0 831936 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref 00006694, mungon ref 00001698.
Hajdar Hakik Daku
Bujar Hakik Daku
Gani Hakik Daku
685 1082 Shoqëria “Daku” shpk Shoqëria “Daku” shpk Shoqëria “Daku” shpk Kashar 2105 971/60 Truall 3617 3617 290 21 12 0 1,040.00 4242 4411680 208 3826384.705 8238064.705 Konf.ASHK. Nr. . regj 00002360 dt. 13.05.2014. U krye rivlerësimi I pasurisë sipas aktit të ekspertimit të depozituar në vlerën 15510800 lekë bashkëlidhë kësaj reference me kërkesë nr. .13.05.2014. nr.  regj 00006677 dt. 02.09.2023 Mbi këtë pasuri pozicionohet dhe një ndërtesë me sip 132 m2. Leje legalizimi nr. .665392 dt. 18.05.2010 shtesë kati, 1 kat në objektin ekzistues B.L referenca 00003142. Vendim KKRT nr. . 5 dt. 27.09.2004 Komuna Kashar. Pikë shitje Karburanti (Autogrill 3+1 kat Bodrum Karabina) sip sheshi =3617 m2 sip gjurmës =290 m2sip mbulesës distributor=208 m2. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref 00006720.
686 1083 Shoqëria “Daku” shpk Shoqëria “Daku” shpk Shoqëria “Daku” shpk Kashar 2105 971/62 Arë 120 120 21 14 120.00 448 53760 0 0 53760 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref 00006739 mungon ref 00006653.me kerkese nr.  15839 datë 12..5.2014 nt D.Kamberi u be rezervim per 30 dite me kerkese nr.  25765 datë 17.012.2014 , nt.L.Vatnikaj u be rezervim per 30 dite
687 1084 Shoqëria “Daku” shpk Shoqëria “Daku” shpk Shoqëria “Daku” shpk Kashar 2105 971/61 Arë 43 43 21 13  43.00 448 19264 0 0 19264 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref 00006721 mungon ref 00006653.
688 1086 Bashkim Idriz Allmeta Kashar 2105 971/1 Arë 1750 1750 7 223 321.00 448 143808 0 0 143808 Konf. ASHK. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref 00006739 mungon ref 00000229.
689 1088 Lulzim Shehaj Kashar 2105 78/16 Arë 12800 12800 1 59 9,972.00 448 4467456 0 0 4467456 Konf. ASHK. Nr. .regj 00005380 dt. 25.01.2021; Në këtë pasuri ndodhen ndërtesa e regjistruar në vol. 27 fq. 204. Nr. . regj. 00006931 dt. 20.09.2023; Vendosur urdhër informimi për mungesë të dokumentacionit tekniko-ligjor në referencat e shprehur në këtë urdhër. Bazuar në referencën 00000056 2000 m2 i kanë kaluar autostradës Tiranë-Durrës diferencë: dok-fakt=1200 m2.
Arif Shehaj
690 1089 Kujtim Qamil Gjika Kashar 2105 78/41 Truall 192 192 17 198 0  192.00 4242 814464 0 814464 Konf. ASHK.
Ardian Qamil Gjika
691 1090 Kujtim Qamil Gjika Kashar 2105 78/60 Truall 2153 2153 1201.5 25 222 0 2,153.00 4242 9133026 2051.4 47,283,529.83 56416555.83 Objekt 2 kate ekzistuese me leje ndërtimi + Leje Legalizimi Nr. .131581 dt. 02.08.2018 1, 2 Kate shtesë anësore Soc-Eko në objektin e hipotekuar 2 kat sip kt përdhe (shtesë)=274.3 m2 sip kt parë (shtesë)=158.4 m2. Leje legalizimi me Nr. .137869 dt. 13.12.2018 objekt soc-ekonomik 1 kat sip e katit përdhe soc-ekonomik = 313.7 m2. Pasuria vjen dhe nga vol 22 fq 248 objekt 2 kate ekzistues me leje ndërtimi dhe L.leg Nr. . 131581dt. 02.08.2018 1,2 kate shtesë anësore soc-eko në objektin e hipotekuar 2 kat sip kt përdhe (shtesë)=274.3 m2 sip kt i parë (shtesë)=158.4 m2 diferencë në truall: dok-fakt=183 m2 diferencë në ndërtesë: dok-fakt=43.7 m2. Arsyeja pse nuk është vendosur vlera për m2 është se brenda një nr. . pasurie ekzidtojnë 2 objekte.siperfaqja e shpronesuar e objektit u be sipas m2 te percaktuar ne shkresen ngs ASHK dvr2 NR.  525/1 datë 5.2.2024 protokolluar ne ASHSH nr. 57/5 datë 5.2.2024
Ardian Qamil Gjika
692 1091 Antonela Abas Hoxhallari Kashar 2105 978/21 Arë 6620 6620 27 202 5,687.00 448 2547776 0 0 2547776 Konf. ASHK. Nr. . regj 00005380 dt. 25.01.2021.Në këtë pasuri ndodhen ndërtesa e regjistruar në volum 27 faqe 204. Nr. . regj 00006928 dt. 06.09.2023; Të kufizohen veprimet juridike mbi pasurinë deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor. Pasuria vjen dhe nga vol 5 faqe 158 mungon në referencën 00005380 gentplani dhe certifikata familjare.
693 1118 Antonela Abas Hoxhallari Kashar 2105 972/1/20 Arë+Truall 10300 9256 1044 440 27 203 5,270.00 448 2360960  985.00 4242 4178370 440 5022303.605 11561633.61 Konf. ASHK. Nr. . regj 00005380 dt. 25.01.2021. Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë e rregjistruar në vol. 27 fq. 205. Nr. . regj 00004914 dt. 12.01.2023; Kontratë qiraje për 30 vjet. Nr. . regj 00006911 dt. 17.08.2023; Mbi këtë pasuri ka një ndërtim pa leje. Nr. . 00006928 dt. 06.09.2023; Të kufizohen veprimet juridike mbi pasurinë deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko -ligjor. Pasuria vijon dhe nga vol. 16 fq. 65 vol. 16 fq. 91 objekt social-ekonomik.
694 1093 Rexhep Ibrahim Shehi Kashar 2105 78/24 Arë 183 183 1 49 183.00 448 81984 0 0 81984 Konf. ASHK.
695 1094 Bashkim Fezulla Mali Kashar 2105 78/63 Truall 1649.2 1649.2 398.2 30 113 0 1,649.20 4242 6995906.4 1528.7 30683012.04 37678918.44 Konf. ASHK. Diferencë fakt-dok=51.50 m2 ndërtesa.U shpronesua siperfaqja e nderteses prej 1528.7 m2 sipas konfirmimit te ASHK QKD RURle 2 me nr.  496/1 datë 5.2.2024 protokolluar ne ASHSH nr. 57/8 dt 5.2.2024
696 1095 Gora 2004 Gora 2004 Gora 2004 Kashar 2105 78/57 Truall 153 153 92 25 188 0  153.00 4242 649026 14 5367659.084 6016685.084 Konf. ASHK. Diferencë dok-fakt=51.9 m2 ndërtesa.Shpronesuar ndertesa soc-eko9karburant) prej 14 m2 (sipas planimetrise se shpronesimit)sipas konfirmimit te ASHK me shkresen nr.  QKD Rurale 2 me nr.  496/1 datë 5.2.2024 protokolluar ne ASHSH nr. 57/8 dt 5.2.2024
697 1096 Bashkim Fezulla Mali Kashar 2105 78/64 Truall 70.3 70.3 30 114 0 70.30 4242 298212.6 0 298212.6 Konf. ASHK. Diferencë dok-fakt=51.5 m2 ndërtesa.ka dy ndertime pa leje
698 1097 Gora 2004 Gora 2004 Gora 2004 Kashar 2105 78/58 Truall 127.5 127.5 127.5 25 189 0  127.50 4242 540855 466 11912608.9 12453463.9 Ssiperfaqja e shpronesuar prej 466m2 u be ne baze te shkreses se ASHK NR.  496/1 dt 5.2.2024 protokolluar ne ASHSH nr.  57/8 dt 5.2.2024.
699 1098 Bashkim Fejzulla Mali Kashar 2105 978/52 Arë 78 78 23 141  78.00 448 34944 0 0 34944 Konf. ASHK.
700 1099 Bashkim Fejzulla Mali Kashar 2105 978/48 Arë 153 153 23 109 153.00 448 68544 0 0 68544 Konf. ASHK.
701 1100 Bashkim Fejzulla Mali Kashar 2105 978/50 Arë 89 89 23 119  89.00 448 39872 0 0 39872 Konf. ASHK.
702 1101 Jakup Ahmet Sulaj Kashar 2105 978/53 Arë 2009 2009 23 142 940.00 448 421120 0 0 421120 Konf. ASHK. Diferencë: Dok-Fakt =600 m2
703 1102 Shpëtim Ahmet Sulaj Kashar 2105 978/57 Truall 4248 4248 648.4 28 147 0 1,591.00 4242 6749022 648.4 15146556.21 21895578.21 Konf. ASHK.
704 1105 Robert Sybi Kaso Kashar 2105 78/49 Truall 2141 2141 22 139 0 2,052.00 4242 8704584 0 8704584 Konf. ASHK. Nr. . regj 4828 dt. 19.01.2022; Hipotekë ligjore së kredisë së dhënë nga institucionet bankare. Kontratë për vendosje e hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë ngha banka apo institucion tjetër kredidhënës, sipas vlerave të kredisë, Nr. . 75/29 dt. 12.01.2022, afati i kufizimit 999 muaj, Banka e Parë e Investimeve, Albania. Nr. . 00004828 dt. 19.01.2022; Pasuria bllokohet në favor të Banka e Parë e Investimeve Albania për shumën 500.000 euro. Nr. .regj 00006926 dt. 20.09.2023; Të kufizohen veprimet juridike mbi pasurinë deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor. Pasuria u rivlerësua sipas cmimeve minimale fiskale me vlerë 959168 lekë.
Alban Sybi Kaso
Ilir Sybi Kaso
705 1106 Ro-Al Ro-Al Ro-Al Kashar 2105 78/53-ND7 Ndërtesë 432.4 432.4 29 231 0 0 1261.4 24086144.03 24086144.03 Konf. ASHK. Nr. . 00006449 dt. 07.03.2023. Kjo pasuri ngrihet mbi pasurinë me nr. . 78/53 vol 22 faqe 238. Kufizohen veprimet deri në rregullimin e marrëdhënis ligjore me truallin. Objekt 3 kat sip totale 1261.4 m2
706 1107 Ro-Al Ro-Al Ro-Al Kashar 2105 78/53-ND5 Ndërtesë 352.1 352.1 29 229 0 0 1131.3 22357921.39 22357921.39 Konf. ASHK. Nr. . 00006449 dt. 07.03.2023. Kjo pasuri ngrihet mbi pasurinë me nr. . 78/53 vol 22 faqe 238. Kufizohen veprimet deri në rregullimin e marrëdhënis ligjore me truallin. Objekt 3 kat sip totale 1131.3 m2
707 1108 Robert Sybi Kaso Kashar 2105 78/53 Truall 9570 9570 22 238 0  939.00 4242 3983238 0 3983238 Konf. ASHK. Nr. . regj. 00006449 dt. 22.02.2023; Mbi këtë pasuri ngrihen 7 ndërtesa me certifikatë përdorimi Nr. . 9114/4 prot. Nr. . regj. 5828 dt. 19.01.2022; Hipotekë ligjore së kredisë së dhënë nga institucionet bankare. Kontratë për vendosje e hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, sipas vlerave tëv kredisë. Nr. . 00005828 dt. 19.01.2022; Pasuria bllokohet në favor të Banka e Parë e Investimeve Albania për shumën 500000 euro. K. Hip Nr. . 75/29 dt. 19.01.2022 Nr. . regj 00006926 dt. 20.09.2023; Të kufizohen veprimet juridike mbi pasurinë deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor.
Alban Sybi Kaso
Ilir Sybi Kaso
708 1113 Ilia (Lako) Kosta Tota Kashar 2105 78/51 Arë 722 722 22 141 26.00 448 11648 0 0 11648 Konf. ASHK.
Vasiliqi Stefan Tota
709 1092 Antonela Hoxhallari Kashar 2105 978/21-ND Ndërtesë 2736 2736 27 204 0 0 2736 60838663.71 60838663.71 Konf. ASHK. Nr. . regj 00005380 dt. 25.01.2021. Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë e rregjistruar në vol. 1 fq. 59, vol. 5 fq. 145 dhe 158. Nr. . regj 00005380 dt. 26.01.2021; Mbi pasurinë vendoset hipotekë ligjore deri në zgjidhjen e marrëdhënieve me truallin. Godinë shërbimi 1 kat.
710 1119 Antonela Hoxhallari Kashar 2105 972/1/20-ND Ndërtesë 440 440 27 205 0 0 440 5375404.403 5375404.403 Konf. ASHK. Nr. . regj.00005380 dt. 25.01.2021; Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë e rregjistruar me vol. 16 fq. 63, vol. 27 fq. 203. Nr. . regj. 00005380 dt. 25.01.2021; Mbi pasurinë vendoset hipotekë ligjore deri në zgjidhjen e marrëdhënies me truallin.
711 1120 Asllan Hamdi Sulaj Kashar 2105 972/9 Arë 800 800 17 92 800.00 448 358400 0 0 358400 Konf. ASHK. Nr. . Regj 00005380 dt. 25.01.2021; Mbi këtë pasuri ndodhen ndërtesa e regjistruar në vol. 11 faqe 205. Objekti nuk preket nga projekti.
Fatmir Hamdi Sulaj
Gjyle Hamdi Balla
Lije Sulaj
Mejtje Hamdi Doda
Sude Hamdi Sorra
712 1121 Rifat Xhafer Sulaj Kashar 2105 972/1/4 Arë 4500 4500 5 149 4,493.00 448 2012864 0 0 2012864 Konf. ASHK. Nr. . regj. 00006911 dt. 17.08.2023; Mbi këtë pasuri ka pjesërisht një ndërtim pa leje. Nr. . regj 00006930 dt. 06.09.2023; Të kufizohen veprimet juridike mbi pasurinë deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor.
713 1124 Rifat Xhafer Sula Kashar 2105 976/1 Arë 5448 5448 5 151 1,261.00 448 564928 0 0 564928 Konf. ASHK. Nr. . regj. 00006911 dt. 17.08.2023; Mbi këtë pasuri ka dy ndërtime pa leje. Diferencë: Dok. Fakt=252 m2.
714 1125 Alban Kosta Koçi Kashar 2105 976/2 Arë 4400 4400 9 228 1,581.00 448 708288 0 0 708288 Konf. ASHK. Nr. . regj. 00002629 dt. 06.09.2023; Kufizohen veprimet juridike mbi pasurinë deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor.
715 1127 Antonela Abaz Hoxhallari Kashar 2105 1249/6 Truall 19828.5 19828.5 2900 20 133 0 70.00 4242 296940 0 296940 Konf. ASHK> Nr. . regj 00004914 dt. 27.12.2019 Kontratë qeraje me afat 30 vjeçarë në favor të Farisja Idrizaj dhe Birol Basaran. K. Qiraje nr. .1216/787/3 dt. 08.07.2019. Nr. . regj 00006999 dt. 06.10.2023. Mbi këtë pasuri ka ndërtime informale. Pasuria mëmë 1249/6 vijon nga bashkimi i pasurive të mëposhtme: 1245/2 vol 20 fq 116=1312.5 m2 truall; 1245/4 vol 20 fq 118=220 m2 truall; 1246/1 vol 20 fq 119=87.5 m2 truall; 1248/2 vol 20 fq 122=9134 m2 truall+ sip 2250 m2 ndërtesë 1249/2 vol 20 fq 124=700 m2 truall 1247/5 vol 20 fq 129=2218 m2 truall 1244/1 vol 20 fq 131=3625 m2 truall mungon ref 00004914 në seksionin D (k.qiraje) diferenca dok-fakt =3766.5 m2 vijon në pasurinë nr. .1249/7. Kjo pasuri u përmirësua/përditësua me ref. 00006999.Objekti nuk preket nga projekti.
716 1154 Petrit Sulaj Kashar 2105 972/114-ND Ndërtesë 93.1 196.2 69,000 13537800 55.2 510742.22 14048542.22 Konf. ASHK. Leje legalizimi Nr. . 7004266 datë 09.10.2017.
     VLERA TOTALE     97,644,059.36   129,571,185.06   234,200,600.00     459,833,097.51 921,332,921.93