Published on: 13/09/2023

VENDIM Nr. 524, datë 7.9.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS KRYESORE DHE SHPËRNDARËSE TË FURNIZIMIT ME UJË TË FSHATRAVE ‘VELABISHT–STATROVË–REMANICË–VETERIK’”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës kryesore dhe shpërndarëse të furnizimit me ujë të fshatrave ‘Velabisht–Statrovë–Remanicë–Veterik’”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Berat.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë” dhe “ullishte”, me një vlerë të përgjithshme prej 188 993 (njëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 188 993 (njëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre) lekësh, përballohet nga buxheti i Bashkisë Berat.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga buxheti i Bashkisë Berat.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Bashkisë Berat.
 8. Bashkia Berat kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Berat.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Berat, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të Bashkisë Berat, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Berat për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Berat, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Berat, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Berat për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

LISTA E PASURIVE TE PALUAJTSHME, PRONE PRIVATE QE PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS KRYESORE DHE SHPËRNDARËSE TË FURNIZIMIT ME UJË TË FSHATRAVE ‘VELABISHT–STATROVË–REMANICË–VETERIK’”

 

Nr. PRONARI VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM, SIPAS LLOJIT TË PASURISË SHËNIME
Emri Atësia Mbiemri Zona kadastrale Nr. i pas. Lloji ipasurisë Sip. totale (m²) “Are” (m2) Arë dhe ullishte Vlerat VLERA TOTALE (lek)
Sipërfaqja (m²) Çmimi (lek/m²) Vlera (lek) Vlera e kulturës bujqësore (lek) Vlera e dru-frutore (lek)
1 Dilaver Qemal Gorezi 3977 416/4 are 4600 4600 761 203 154483 154483 Konfirmuar nga ASHK-ja
2 Ramadan Faik Shyti 3977 415/18 Ullishte 2600 2600 170 203 34510 34510 Konfirmuar nga ASHK-ja
Shuma totale 188993