Publikuar më: 28/04/2023

VENDIM Nr. 190, datë 5.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “RIKUALIFIKIM URBAN I LAGJES ‘LLUKAN PRIFTI’, BASHKIA KUÇOVË”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Rikualifikimi urban i lagjes ‘Llukan Prifti’, Bashkia Kuçovë”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Kuçovë.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “ndërtesë” dhe “ullishtë”, me një vlerë të përgjithshme prej 1 873 996 (një milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 1 873 996 (një milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekësh, përballohet nga buxheti i Bashkisë Kuçovë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga buxheti i Bashkisë Kuçovë.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Bashkisë Kuçovë.
 8. Bashkia Kuçovë kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Kuçovë.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimin e kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Kuçovë, për pasuritë e shpronësuara.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Berat, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron kalimin e pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të Bashkisë Kuçovë.
 12. Ngarkohen Bashkia Kuçovë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Berat dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE E TË CILËVE PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIMI URBAN I LAGJES ‘LLUKAN PRIFTI’ BASHKIA KUÇOVË”

 

Nr. PRONARI TË DHËNA KADASTRALE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SHËNIME

(kufizime hipotekare, barrë mbi pasurinë etj.)

ARË TRUALL NDËRTESË VLERA TOTALE (lek)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose qyteti Z. kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale Arë (m2) Truall (m2) Ndërtesë (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja Çmimi (lek/m2) Vlera (lek) Sipërfaqja Çmimi (lek/m2) Vlera (lek) Sipërfaqja Çmimi (lek/m2) Vlera(lek)
1 Thoma Mihal Gjergji Kuçovë 2310 8/382 Godine 39 39 39 39 2,040 79,560 39 908,683 988,243 Konfirmuar nga ASHK-ja
2 Eftion Viron Bishka Kuçovë 2310 8/369 Godine 37 37 37 37 2,040 75,480 37 717,813 793,293 Konfirmuar nga ASHK-ja
3 Ismail Rushit Kapuçi Polovinë 2179 99/52 Ullishtë 30 8 70 30 268 8,040 8,040 Konfirmuar nga ASHK-ja Vlerësimi për pasuritë e llojit “ullishte” është bërë bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, pasi në bazë të verifikimit të raport-vlerësimit në fakt të pasurive, nga subjekti kërkues, ka rezultuar, se pavarësisht që e kanë të shkruar në kartelën e pasurisë llojin e pasurisë “ullishtë”, rezulton se sipërfaqja e prekur nga shpronësimi, është sipërfaqe “tokë bujqësore”. Me shkresën nr. 822/1, prot., datë 9.6.2021, nga ASHK-ja, Drejtoria Vendore Kuçovë është përcaktuar që çmimi minimal fiskal për pasuritë e llojit “ullishtë”, në ZK 2179, është 268 lekë/m2.
4 Lili Koçi Çibuku  

 

 

Polovinë

 

 

 

2179

 

 

 

99/44

 

 

 

Ullishtë

 

 

 

100

 

 

 

7

 

 

 

69

 

 

 

100

 

 

 

268

 

 

 

26,800

 

 

 

26,800

Konfirmuar nga ASHK-ja Vlerësimi për pasuritë e llojit “ullishtë” është bërë bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, pasi në bazë të verifikimit të raport-vlerësimit në fakt të pasurive, nga subjekti kërkues, ka rezultuar, se pavarësisht që e kanë të shkruar në kartelën e pasurisë llojin e pasurisë “ullishtë”, rezulton se sipërfaqja e prekur nga shpronësimi, është sipërfaqe “tokë bujqësore”. Me shkresën nr. 822/1 prot., datë 9.6.2021, nga ASHK-ja Drejtoria Vendore Kuçovë është përcaktuar që çmimi minimal fiskal për pasuritë e llojit “ullishtë”, në ZK 2179, është 268 lekë/m2.
Kristaq Petraq Çibuku
Aleksandër Nasi Angjeliu
5 Eduarte Jani Karamani Polovinë 2179 99/64 Ullishtë 291 9 49 90 268 24,120 24,120 Konfirmuar nga ASHK-ja Vlerësimi për pasuritë e llojit “ullishtë” është bërë bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, pasi në bazë të verifikimit të raport-vlerësimit në fakt të pasurive, nga subjekti kërkues, ka rezultuar, se pavarësisht që e kanë të shkruar në kartelën e pasurisë llojin e pasurisë “ullishtë”, rezulton se sipërfaqja e prekur nga shpronësimi, është sipërfaqe “tokë bujqësore”. Me shkresën nr. 822/1 prot., datë 0.6.2021, nga ASHK Drejtoria Vendore Kuçovë është përcaktuar që çmimi minimal fiskal për pasuritë e llojit “ullishtë”, në ZK 2179, është 268 lekë/m2.
6 Lili Koçi Çibuku  

 

 

Polovinë

 

 

 

2179

 

 

 

99/24

 

 

 

Ullishtë

 

 

 

125

 

 

 

7

 

 

 

22

 

 

 

125

 

 

 

268

 

 

 

33,500

 

 

 

33,500

Konfirmuar nga ASHK-ja Vlerësimi për pasuritë e llojit “ullishtë” është bërë bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, pasi në bazë të verifikimit të raport-vlerësimit në fakt të pasurive, nga subjekti kërkues, ka rezultuar, se pavarësisht që e kanë të shkruar në kartelën e pasurisë llojin e pasurisë “ullishtë”, rezulton se sipërfaqja e prekur nga shpronësimi, është sipërfaqe “tokë bujqësore”. Me shkresën nr. 822/1 prot., datë 9.6.2021, nga ASHK Drejtoria Vendore Kuçovë është përcaktuar që çmimi minimal fiskal për pasuritë e llojit “ullishte”, në ZK 2179, është 268 lekë/m2.
Kristaq Petraq Çibuku
Aleksandër Nasi Angjeliu
Vlera totale 1,873,996