FLASH NEWS
VENDIM Nr. 235, datë 17.4.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 863, DATË 29.12.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, ... VENDIM Nr. 233, datë 17.4.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZI... VENDIM Nr. 181, datë 27.3.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZI... VENDIM Nr. 143, datë 13.3.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 332, DATË 31.5.2023, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, P... VENDIM Nr. 119, datë 6.3.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZI... VENDIM Nr. 118, datë 6.3.2024 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 823, DATË 19.12.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, ... VENDIM Nr. 91, datë 21.2.2024 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 490, DATË 19.7.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PË... VENDIM Nr. 90, datë 21.2.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIM... VENDIM Nr. 89, datë 21.2.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIM... VENDIM Nr. 37, datë 24.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIM...