LAJME FLASH
VENDIM Nr. 37, datë 24.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIM... VENDIM Nr. 20, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIM... VENDIM Nr. 19, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIM... VENDIM Nr. 800, datë 28.12.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZ... VENDIM Nr. 798, datë 28.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 699, DATË 5.10.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, ... VENDIM Nr. 797, datë 28.12.2023 PËR PËRCAKTIMIN E RASTEVE DHE TË RREGULLAVE PËR SHPËRBLIMIN NË NATYRË TË SHPRONËSIMEVE PËR INTERES PUBLIK VENDIM Nr. 748, datë 20.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, DATË 13.10.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN,... VENDIM Nr. 749, datë 20.12.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZ... VENDIM Nr. 750, datë 20.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 778, DATË 24.9.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, ... VENDIM Nr. 719, datë 13.12.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, NË FUNKSION TË PROC...