Kreu » Lajme

VENDIM Nr. 89, datë 21.2.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS ‘KASTRIOT MUÇO’ (NGA KRYQËZIMI ME RRUGËN ‘MUJO ULQINAKU’, DERI NË INTERSEKTIN ME HEKURUDHËN), FIER”

Published on: 26/02/2024


VENDIM Nr. 37, datë 24.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “SISTEMIM – ASFALTIM I SEGMENTIT RRUGOR ‘TAULLA SINANI’–‘ESMA DERVISHI’ NË LAGJEN ‘XHEVDET NEPRAVISHTA’, LUSHNJË”

Published on: 29/01/2024


VENDIM Nr. 20, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “LIDHJA E RRUGËS TRANSBALLKANIKE ME PORTIN DETAR”, VLORË

Published on: 22/01/2024


VENDIM Nr. 19, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I LINJËS HEKURUDHORE DURRËS – TERMINALI I TRANSPORTIT PUBLIK TIRANË (PPT) DHE LIDHJA ME AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË TIRANËS (TIA)”

Published on: 22/01/2024


VENDIM Nr. 800, datë 28.12.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I INSTITUTIT TË POLICISË SHKENCORE”, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Published on: 08/01/2024


VENDIM Nr. 798, datë 28.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 699, DATË 5.10.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘BY-PASS’ VLORË (SHTESA)”, TË NDRYSHUAR

Published on: 08/01/2024


VENDIM Nr. 797, datë 28.12.2023 PËR PËRCAKTIMIN E RASTEVE DHE TË RREGULLAVE PËR SHPËRBLIMIN NË NATYRË TË SHPRONËSIMEVE PËR INTERES PUBLIK

Published on: 08/01/2024


VENDIM Nr. 748, datë 20.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, DATË 13.10.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI SHQIPONJA’ – ‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’’ PËR LOTET 4, 5, 6”, TË NDRYSHUAR

Published on: 08/01/2024


VENDIM Nr. 749, datë 20.12.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I PËRROIT, LUSHNJË, DHE RIKUALIFIKIMI URBAN I ZONAVE RRETH TIJ”, BASHKIA LUSHNJË

Published on: 08/01/2024


VENDIM Nr. 750, datë 20.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 778, DATË 24.9.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, TOKË ARË, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “BY-PASS PLEPA–KAVAJË–RROGOZHINË, LOTET 9, 10, 11 E 12”

Published on: 08/01/2024Rubrikat

Lajme
Fjalime