VENDIM Nr. 79, datë 14.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kv CËRRIK–KAJAN–KUÇOVË–JAGODINË”

Publikuar më: 05/05/2023


VENDIM Nr. 66, datë 8.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIVITALIZIM I RRUGËS ‘ANDON PROFKA’ DHE HAPËSIRAVE PËRRETH SAJ, FIER”

Publikuar më: 05/05/2023


VENDIM Nr. 50, datë 1.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 220 kV TË IMPIANTIT FOTOVOLTAIK KARAVASTA”

Publikuar më: 05/05/2023


VENDIM Nr. 247, datë 20.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIMI URBAN I RRUGËVE ‘URA E RE– SHISH’, ‘ANTIPATREA’, SHËTITORJA ‘OSUMI’ DHE ‘SANTA LUCIA FILIPINE’, BERAT”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 248, datë 20.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I RRUGËS ‘ZIJA LUNIKU’, NË ZK 8527”, BASHKIA ELBASAN

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 191, datë 5.4.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 587, DATË 7.9.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I HIDROCENTRALIT ‘GRABOVA 2’, MBI PELLGUN UJËMBLEDHËS TË PËRROIT TË GRABOVËS, DEGË E LUMIT TË DEVOLLIT, NË QARKUN ELBASAN’”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 191, datë 5.4.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 587, DATË 7.9.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I HIDROCENTRALIT ‘GRABOVA 2’, MBI PELLGUN UJËMBLEDHËS TË PËRROIT TË GRABOVËS, DEGË E LUMIT TË DEVOLLIT, NË QARKUN ELBASAN’”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 108, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSION ‘RRUGA E KORPUSIT’, BASHKIA SHKODËR”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 107, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RESTAURIMI DHE RIKUALIFIKIMI URBAN I ZONËS PERSPEKTIVE TID, ME VENDNDODHJE NË PARKUN ARKEOLOGJIK DURRËS”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 106, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIJETËZIMI I SITEVE DHE I MONUMENTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË PREKURA NGA TËRMETI NË SHQIPËRI, BRENDA KUFIRIT TË ZONËS ARKEOLOGJIKE “B”, TË QYTETIT TË DURRËSIT”

Publikuar më: 28/04/2023Rubrikat

Lajme
Fjalime