VENDIM Nr. 233, datë 17.4.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 220 kV FIER, HOXHARË, DHE NËNSTACIONIT 220 kV HOXHARË”

Publikuar më: 23/04/2024


VENDIM Nr. 181, datë 27.3.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I SHKOLLËS 9-VJEÇARE, ARBANË”, BASHKIA TIRANË

Publikuar më: 02/04/2024


VENDIM Nr. 143, datë 13.3.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 332, DATË 31.5.2023, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR THUMANË–VORË–KASHAR’”, TË NDRYSHUAR

Publikuar më: 26/03/2024


VENDIM Nr. 119, datë 6.3.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSION DHE NDËRTIM I RRUGËVE ‘KSANTHIPI ZYKO’ DHE ‘ABDYL YPI’, BASHKIA DURRËS”

Publikuar më: 26/03/2024


VENDIM Nr. 118, datë 6.3.2024 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 823, DATË 19.12.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘RIKONSTRUKSIONI I LINJËS 400 kV SHQIPËRI–MAQEDONI E VERIUT’”

Publikuar më: 26/03/2024


VENDIM Nr. 91, datë 21.2.2024 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 490, DATË 19.7.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘VLORA – ACU, RIKUALIFIKIM URBAN NË QYTETIN E VLORËS, PËRGJATË ‘P4 C2 A, B, C”, DHE ‘NDËRTIM I RRUGËS – VAZHDIMI I UNAZËS VLORË – UJI I FTOHTË’”, TË NDRYSHUAR

Publikuar më: 26/02/2024


VENDIM Nr. 90, datë 21.2.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI I SHESHEVE TË PALLATEVE NË LAGJEN ‘PARTIZANI’, ZK 8524, BASHKIA ELBASAN”

Publikuar më: 26/02/2024


VENDIM Nr. 89, datë 21.2.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS ‘KASTRIOT MUÇO’ (NGA KRYQËZIMI ME RRUGËN ‘MUJO ULQINAKU’, DERI NË INTERSEKTIN ME HEKURUDHËN), FIER”

Publikuar më: 26/02/2024


VENDIM Nr. 37, datë 24.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “SISTEMIM – ASFALTIM I SEGMENTIT RRUGOR ‘TAULLA SINANI’–‘ESMA DERVISHI’ NË LAGJEN ‘XHEVDET NEPRAVISHTA’, LUSHNJË”

Publikuar më: 29/01/2024


VENDIM Nr. 20, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “LIDHJA E RRUGËS TRANSBALLKANIKE ME PORTIN DETAR”, VLORË

Publikuar më: 22/01/2024Rubrikat

Lajme
Fjalime