Kreu » Lajme

VENDIM Nr. 719, datë 13.12.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT, NË ZONËN E RE PËR ZHVILLIM NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR. 11, UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS, BASHKIA TIRANË

Publikuar më: 08/01/2024


VENDIM Nr. 720, datë 13.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 354, DATË 16.6.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E RRUGËS PORTI I JAHTEVE–BYPASS ORIKUM–DUKAT (URA E SHËN ELIZËS)’”, TË NDRYSHUAR

Publikuar më: 08/01/2024


VENDIM Nr. 717, datë 13.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 332, DATË 31.5.2023, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR THUMANË–VORË–KASHAR’

Publikuar më: 08/01/2024


VENDIM Nr. 695, datë 6.12.2023 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 125, DATË 3.3.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTEVE ‘REHABILITIMI I LUMIT GJANICË’, ‘RIKONCEPTIMI I QENDRËS SË QYTETIT’ DHE ‘NDËRTIMI I STADIUMIT TË LOJËRAVE ME DORË’, FIER”

Publikuar më: 13/12/2023


VENDIM Nr. 643, datë 22.11.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 144, DATË 22.2.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘RIKUALIFIKIMI URBAN I QYTETIT TË PUKËS’”

Publikuar më: 13/12/2023


VENDIM Nr. 619, datë 1.11.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I LUMIT GJANICË, FAZA II, SEGMENTI NGA ISH-URA ME SHKALLË DERI TEK URA E SHEQIT”, FIER

Publikuar më: 13/12/2023


VENDIM Nr. 636, datë 15.11.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI URBAN I NJËSISË ADMINISTRATIVE GJINAR, ZONA KADASTRALE 1742”, BASHKIA ELBASAN

Publikuar më: 13/12/2023


VENDIM Nr. 636, datë 15.11.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI URBAN I NJËSISË ADMINISTRATIVE GJINAR, ZONA KADASTRALE 1742”, BASHKIA ELBASAN

Publikuar më: 24/11/2023


VENDIM Nr. 619, datë 1.11.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I LUMIT GJANICË, FAZA II, SEGMENTI NGA ISH-URA ME SHKALLË DERI TEK URA E SHEQIT”, FIER

Publikuar më: 13/11/2023


VENDIM Nr. 590, datë 18.10.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I RRUGËS LIDHËSE POGRADEC–DOGANË, LOTI 2”

Publikuar më: 31/10/2023Rubrikat

Lajme
Fjalime